vchilka.in.ua 1
Тема. Процесуальні документи, строки і витрати у кримінальному провадженні.

План заняття.


 1. Поняття, значення і види процесуальних документів.

 2. Документи фіксуючого характеру.

 3. Документи розпорядчого характеру.

 4. Поняття і види процесуальних строків.

 5. Порядок обчислення строків.

 6. Продовження і поновлення строків.

 7. Поняття і види процесуальних витрат.

 8. Визначення розміру та відшкодування процесуальних витрат.

 9. Розподіл процесуальних витрат.

 10. Рішення щодо процесуальні витрат.


Нормативний матеріал та судова практика

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. Гл.5-8.

Цивільний процесуальний Кодекс України від 18.03.2004р (із мінами і доповненнями). – Глава 8.

Закон України від 02.06.2011р. «Про безоплатну правову допомогу». Ст.1.

Закон України від 20.12.2011 р. „Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах”.

Закон України від 25.02.1994р. "Про судову експертизу" (із мінами і доповненнями). Ст.7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” (із мінами і доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 305, про затвердження «Порядку оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із мінами і доповненнями).

Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена спільним Наказом Генеральної Прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Верховного Суду України, Міністерства Внутрішніх Справ України, Служби Безпеки України, Державної Судової Адміністрації України від 27 серпня 2010 року N 51/401/649/471/23/125.


Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року №710 (із мінами і доповненнями).

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59 (із мінами і доповненнями).

Порядок оплати праці адвокатів за надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999р. №821. (із мінами і доповненнями).

Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1.10.1999 р. – Ст.33-34.
Спеціальна література


 1. Алиев И.А., Сидорова Н.А. Судебные издержки в уголовном судопроизводстве. - Баку, 1989. - 125с.

 2. Горбачов А.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі: Конспект лекції. - X.: Видання Української державної юридичної академії, 1994. – 120с.

 3. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков: Вища школа, 1979. – С. 144.

 4. Заїка С. О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі // Вісн. Верхов. Суду України. - 2004. - № 1. - С. 41-44.

 5. Заїка С. Щодо класифікації кримінально-процесуальних строків // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 10. - С. 154-156.

 6. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – серия “Юридичний радник”. – Харьков: “Страйд”, 2006. – 336с.
 7. Кочура А.В. Окремі аспекти визначення поняття кримінально-процесуальних документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – № 1 (56) 2012. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2012_56/56/15.pdf


 8. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. – М.: Юридическая литература, 1976. – 168с.

 9. Мацьків Г. Кримінально-процесуальні строки як гарантії прав і законних інтересів учасників процесу // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 10. - С. 147-150.

 10. Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України: навч. посіб - К., 2000. — 40 с.

 11. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навчальний посібник. 2-е видання, доповнене. - К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256с.

 12. Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. – Казань: Издательство Казанського университета, 1989. – 120с.

 13. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. - К: Атіка, 2003. - 176с.

 14. Стратонов В.М. Кримінально-процесуальні рішення в системі пізнавальної діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4. – С.171-177.

 15. Томин В.Т., Якупов Р.Х., Дунин В.А. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в уголовном судопроизводстве. – Омск, 1973.

 16. Фомін С. Б. Кримінально-процесуальні строки - важлива передумова досягнення справедливого правосуддя // Проблеми законності: республік., міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - Вип. 55. - С. 167-173.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке процесуальні документи? Яке їхнє значення ?

 2. Які є види процесуальних документів.

 3. Які документи мають фіксуючий характер?

 4. Яка структура і зміст протоколу процесуальної дії?

 5. Який порядок складання протоколу?

 6. Які існують додатки до протоколу?
 7. У чому полягає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження?


 8. Які ви знаєте носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів можуть бути зафіксовані процесуальні дії?

 9. Дайте характеристику журналу судового засідання.

 10. Що таке реєстр матеріалів досудового розслідування?

 11. Які документи мають розпорядчий характеру?

 12. Чи завжди процесуальні рішення фіксуються у документах?

 13. Які існують рішення слідчого, прокурора, органу дізнання, дізнавача?

 14. Які є інші види процесуальних документів?

 15. Який зміст повідомлення?

 16. Що таке кримінально-процесуальні строки?

 17. Які є види процесуальних строків?

 18. Який порядок обчислення строків?

 19. Які особливості обчислення строків затримання, тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи?

 20. Який порядок продовження процесуальних строків?

 21. Який порядок поновлення процесуальних строків.

 22. Що таке процесуальні витрати?

 23. На кому лежить обов’язок доказування даних щодо розміру процесуальних витрат?

 24. Які є види процесуальних витрат?

 25. Що включають витрати на правову допомогу?

 26. Який порядок визначення їх розміру та відшкодування?

 27. Що включають витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження?

 28. Який порядок визначення їх розміру та відшкодування?

 29. Що включають витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів?

 30. Який порядок визначення їх розміру та відшкодування?

 31. Що включають витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів?

 32. Який порядок визначення їх розміру та відшкодування?

 33. Як розподіляються процесуальні витрати?

 34. Які процесуальні витрати стягуються із обвинуваченого, визнаного винним у вчиненні злочину?

 35. Які процесуальні витрати відносяться на рахунок держави?


 36. Яка доля процесуальних витрат у разі виправдання обвинуваченого?

 37. Чи може суд зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати обвинуваченого повністю або частково?

 38. У чому полягає відстрочка або розстрочка сплати процесуальних витрат?

 39. Яка доля процесуальних витрат у справах, у яких визнано винними кількох обвинувачених?

 40. Яким документом вирішується доля процесуальних витрат?Завдання і задачі

1.
У ресторані «Фестивальний» під час раптової сварки між відвідувачами Петренко завдав кілька ударів ножем Іваненкові, що призвело до смерті останнього. Петренко з місця злочину втік.

Після огляду місця події слідчий вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, допитав у якості свідків п'ять відвідувачів ресторану, призначив судово-медичну експертизу з метою встановлення причини смерті Іваненка. Потім він оголосив розшук Петренка і дав доручення оперативному підрозділу встановити місце його знаходження. Ця вказівка була виконана. Петренка затримали і доставили до слідчого.

Протягом доби після затримання Петренка, слідчий вручив йому письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК і допитав його. Під час допиту Петренко винним себе не визнав.

1. Які процесуальні та слідчі дії у даному кримінальному провадженні були проведені?

2. У яких процесуальних документах вони повинні бути зафіксовані?

3. Класифікуйте ці документи.
2. У кримінальному провадженні про злочин, передбачений ч. 1 ст. 158 КК, поряд з іншими процесуальними документами знаходяться:

протокол затримання Петренка, складеного відповідно до ст. 208 КПК;

протокол допиту Петренка, складеного відповідно до ст. 224 КПК;

протокол відкриття підозрюваному Петренку матеріалів кримінального провадження, складеного відповідно до ст..290 КПК.


Дайте порівняльний аналіз правової природи зазначених протоколів, що між ними спільного, в чому відмінність?
3. В ході судового розгляду суддя закликав усіх присутніх в залі судового розгляду дотримуватися порядку. За непокору даній вимозі він видалив із залу cуду свідка Петренка і зробив попередження обвинуваченому Іваненкові.

Які процесуальні документи повинні бути складені за таких обставин?
4. Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 31 грудня, слідчий закінчив 2 березня наступного року, тобто через 60 днів з моменту початку провадження. В той же день він направив матеріали провадження разом з обвинувальним актом прокурору. Прокурор, одержавши справу, поставив питання про покарання слідчого за порушення строків слідства.

1. Який порядок обчислення строків місяцями?

2. Коли закінчився термін досудового слідства в даній ситуації?

3. Дайте правову оцінку діям слідчого і прокурора.
5. 29 квітня 2012р. о 18 год. 30 хв. відповідно до ст.ст. 207 і 208 КПК за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки у Сидорової був затриманий Петренко і поміщений в ІТТ.

Коли закінчиться строк його затримання?

Як обчислюється строк годинами?
6. 3 травня 2012 підозрюваний Іваненко звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про відновлення пропущеного 7-денного строку для подання апеляції на ухвалу слідчого судді від 23 квітня 2012р. про продовження строку тримання під вартою. На думку підозрюваного, термін подання апеляції пропущений з поважних причин: по-перше, копію ухвали він отримав лише через 4 дні з дня її проголошення, тобто 27 квітня, по-друге, 1 і 2 травня були вихідними днями.

1. Чи обґрунтовані доводи клопотання підозрюваного про поновлення пропущеного строку?

2. У яких випадках і в якому порядку може бути відновлений пропущений строк?

7. Вкажіть, які з перерахованих витрат включаються в процесуальні витрати у кримінальному провадженні:


1) витрати на утримання працівників органів досудового розслідування, прокуратури, суддів;

2) суми, що виплачуються потерпілим і свідкам на відшкодування недотриманого ними заробітку за час, витрачений ними у зв'язку з викликом до органів досудового розслідування, прокуратури, суду;

3) витрати по врученню повісток та інших документів учасникам судочинства;

4) витрати на утримання підозрюваних і звинувачених в місцях тримання затриманих і взятих під варту;

5) суми, витрачені на зберігання та пересилання речових доказів;

6) суми, витрачені на розшук обвинуваченого, що ухиляється від досудового слідства;

7) винагорода, виплачена громадянам за допомогу в розкритті злочину;

8) витрати, пов'язані із застосуванням заходів безпеки щодо свідків і потерпілих;

9) витрати з оплати праці адвоката, який бере участь в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів досудового слідства, прокурора або суду;

10) витрати потерпілого на участь представника в ході досудового розслідування і в суді;

11) витрати, пов'язані з ексгумацією і подальшим захороненням трупа,;

12) відшкодування вартості речей, які зазнали псування або знищення при провадженні слідчих експериментів або судових експертиз;

13) винагороду, що виплачується експерту, перекладачеві, спеціалісту за виконання ними своїх службових обов'язків під час кримінального судочинства;

14) вартість ремонту майна, пошкодженого при проведенні обшуку;

15) витрати на відшкодування витрат особам, які пред’являються для впізнання;

16) витрати на відшкодування шкоди, заподіяної злочином;

17) щомісячне державна допомога, що виплачується обвинуваченому, тимчасово відстороненому від посади;

18) витрати на відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок порушення її прав і свобод судом і (або) посадовими особами, які здійснюють кримінальне переслідування.


Зробіть посилання на нормативні правові акти.
8. Подружжя Петренки визнані винними в скоєнні вбивства за попередньою змовою. У вироку суд зазначив, що процесуальні витрати за проїзд свідків до місця судового розгляду в сумі 246 грн. підлягають стягненню з засуджених солідарно.

1. Чи включаються суми, що виплачуються свідкам на покриття їх витрат, пов'язаних з явкою до місця провадження процесуальних дій, до складу процесуальних витрат?

2. У якому порядку – солідарному або частковому – підлягають стягненню процесуальні витрати з декількох засуджених?

3. Оцініть законність рішення суду в частині стягнення процесуальних витрат.
9. Під час розгляду у суді справи про обвинувачення неповнолітнього А. Іваненка його захист здійснювали законний представник Н. Іваненко (батько обвинуваченого) та адвокат Петренко за призначенням суду.

В обвинувальному вироку щодо А. Іваненка судом з коштів державного бюджету на користь Галицької колегії адвокатів стягнуто 360 грн. за участь в судовому засіданні адвоката Петренка і одночасно ця сума стягнута в доход держави з законного представника засудженого - Н. Іваненка. Н. Іваненко оскаржив ухвалу судді про стягнення з нього цих витрат, обґрунтовуючи свою вимогу про скасування ухвали тим, що законом не передбачено стягнення коштів з законного представника за участь адвоката в суді. Він пояснив також, що, не маючи коштів на укладання угоди з адвокатом, сам здійснював захист свого неповнолітнього сина в суді, а син не наполягав на участі адвоката в судовому засіданні, оскільки у нього не було самостійного заробітку та інших доходів. Оцініть законність вироку в частині стягнення грошових сум за участь в судовому засіданні захисника, відповівши на такі питання:

1. Чи включаються до складу процесуальних витрат витрати з оплати праці адвоката, який брав участь як захисник в кримінальному провадженні за призначенням слідчого, прокурора або суду?

2. Як визначається розмір оплати праці адвоката, який бере участь як захисник в кримінальному провадженні за призначенням слідчого, прокурора або суду?

3. У якому процесуальному рішенні має бути вирішено питання про стягнення процесуальних витрат?

4. Чи вправі суд стягнути процесуальні витрати з законного представника обвинуваченого?