vchilka.in.ua 1 2 3
лекція 7

ендогенні геологічні процеси

МАГМАТОГЕННІ ПРОЦЕСИ

План лекції:
1 Загальні поняття про ендогенні процеси.

2 Магматогенні процеси.

2.1 Ефузивний магматизм.

2.2 Інтрузивний магматизм.

2.2.1 Диференціація магми.


1 Загальні поняття про ендогенні процесиЕндогенні процеси - це геологічні процеси, які відбуваються в надрах Землі (слово "ендо" у перекладі з давньогрецької -"внутрішній").

За походженням ендогенні процеси пов’язані: 1) з рухом магми в надрах Землі, 2) з дією сил тяжіння, 3) з тепловою енергією, яка виникає в глибинних ділянках Землі і розповсюджується в напрямку її поверхні, 4) з рухом термальних розчинів в гірських породах, 5) з енергією обертання Землі навколо власної осі.

Ендогенні процеси мають суттєвий вплив на геологічні процеси, які відбуваються на поверхні Землі і які називаються екзогенними (зовнішніми) процесами. В результаті безперервної взаємодії ендогенних і екзогенних процесів формується рельєф земної поверхні і утворюються родовища корисних копалин на поверхні землі та у приповерхневих шарах земної кори.

Прояв деяких ендогенних процесів на поверхні Землі люди бачили завжди у вигляді вивержень вулканів, землетрусів, джерел гарячих мінеральних вод, гейзерів, тріщин в землі, наступу або відступу моря, виникнення і зникнення островів в океані, цунамі.

Залежно від форм проявлення ендогенні процеси поділяють на чотири групи: 1) магматогенні (магматизм); 2) метаморфогенні (метаморфізм); 3) тектоногенні; 4) землетруси.

2 Магматогенні процеси (магматизм)Магматогенні процеси, це сукупність геологічних явищ, пов’язаних з діяльністю магми в земній корі та на поверхні Землі.

Слово "магма" у перекладі з давньогрецької означає - густа мазь, тісто.

Магма являє собою розплавлену вогняно-рідинну масу, що виникає у верхній мантії на глибинах від 50 до 100 км. Припускається, що первинна температура магми досягає 1500оС, а коли магма виливається на поверхню землі її температура досягає 1000-1200оС.


До складу магми входять різноманітні хімічні елементи, серед яких переважають Si, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K, O, H, S, Cl, F. Вказані хімічні елементи можуть знаходитись в магмі окремо або у вигляді сполук. До таких сполук відносяться, наприклад, SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3 та інші. Леткі компоненти в магмі представлені CO2, H2, H2O, HF та іншими.

Коли магма, при певних обставинах, починає застигати в земній корі або на поверхні Землі, частина хімічних елементів залишає магму у вигляді газів, води, різноманітних розчинів. Друга частина елементів, в той же час утворює тверді сполуки - мінерали, сукупність яких вже являє собою магматичну гірську породу.

При застиганні магми утворюються гірськи породи різного складу, які в залежності від вмісту SiO2 поділяються на кислі, середні, основні та ультраосновні. Найбільшій вміст SiO2 в кислих породах (65-80 %), найменшій - в ультраосновних (менше 45%).

Крім вказаних типів порід ще виділяються лужні породи, яким властивий збільшений вміст оксидів натрію, калію та літію (до 12%).

Питання про те, чому і як з магми утворюються різні магматичні породи є дискусійним і остаточно не визначеним. Більшість вчених вважає, що існують три основних типи магми - ультраосновна, основна (базальтова) та кисла (гранітна). Деякі вчені припускають існування тільки двох первинних магм - гранітної та базальтової. Окремі вчені вважають, що, взагалі, існує лише одна єдина первинна магма, з якої утворюються всі типи магматичних порід.

Також, дуже цікавим і важливим є питання про те - чому магма рухається в земній корі в напрямку поверхні Землі. Є різні припущення на цей рахунок. Найбільш обґрунтованим є припущення, що магма починає рухатись під дією навантаження вищележачих порід в напрямку найменших тисків. А таки від’ємні аномалії тисків виникають в зонах розломів і розривних порушень у верхніх ділянках земної кори. Деякі з цих розломив і розривних порушень простягаються безпосередньо до поверхні Землі.

Процеси, пов’язані з рухом і застиганням магми на поверхні Землі називаються ефузивними (від лат. effusio - розтікання), а процеси, пов’язані з рухом і застиганням магми в земній корі називаються інтрузивними (від лат. іntrusus - втискання). Відповідно виділяється ефузивний та інтрузивний магматизм.


следующая страница >>