vchilka.in.ua 1

§24. Позика. Кредит. Банківський вклад (гл. 71 ЦК України)


Мета вивчення теми: з’ясування суті договору позики і кредитного договору виділення особливості видів договору позики і кредитного договору.

Завдання:

– сформулювати визначення договору позики;

– виділити і розкрити ознаки договору позики;

– виділити особливості елементів договору позики;

– розглянути зміст договору позики і відповідальність позичальника за його порушення;

– виділити особливості окремих видів договору позики;

– сформулювати визначення кредитного займу;

– виділити і розкрити ознаки кредитного договору;

– розглянути особливості змісту кредитного договору;

– охарактеризувати види кредитних зобов’язань.

Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є реальним, оплатним або безоплатним, одностороннім, строковим. Обов’язки за договором позики виникає лише для однієї сторони – позичальника.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Нотаріальне посвідчення може бути за бажанням сторін. Недодержання сторонами обов’язкової письмової форми договору не має своїм наслідком визначення такого правочину недійсним, однак факт укладення договору потрібно доводити письмовими та іншими доказами, оскільки рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків.
Кредит

Кредит – це грошові засоби та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під відсоток. Кредит поділяють на фінансовий, товарний та кредит під цінні папери.


Кредитна операція – це договір стосовно надання кредиту, який супроводжується записами на банківських рахунках з належним відображенням у балансах кредитора і позивача.

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, що передбачені кредитним договором.

Комерційний кредит – є товарною формою кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами господарської діяльності.

Лізинговий кредит – це відносини між юридичними особами, які виникають разі оренди майна і супроводжуються лізинговою угодою.

Іпотечний кредит – це особливий вид відносин по наданню кредитів під заставу нерухомого майна.

Консорціумний кредит – це форма кредиту, яка надається банківським консорціумом.

Головною ланкою кредитної системи є банки і кредитні установи, які мають ліцензію НБУ, у той же час виступають у ролі продавців і покупців, що мають у наявності вільні кошти. Індивідуальна ліцензія видається резиденту-боржнику для реалізації лише одного кредитного проекту. Вона діє на весь час використання кредиту, якщо протягом 60 днів з дня її видачі боржник отримав кредит повністю або частково.
Кредитні зобов’язання

У діючому законодавстві України є поняття товарного, комерційного і фінансового кредиту.

Товарний кредит – будь-яка господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачає реалізацію продукції (робіт, послуг), передачу права власності іншому суб’єктові підприємницької діяльності або громадянину на умовах відстрочки платежу, якщо така відстрочка більш ніж звичайні строки банківських розрахунків або перевищує 30 календарних днів від дати реалізації.

Комерційний кредит – будь-яка господарська діяльність суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачає авансування (попередню оплату) продукції (робіт, послуг) іншого суб’єкта підприємницької діяльності з відстрочкою дати реалізації (придбання права власності), якщо така відстрочка більш ніж звичайні строки поставки або перевищує 30 календарних днів від дати здійснення авансового платежу.


Фінансовий кредит – будь-яка господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачає надання коштів у заставу на визначений строк і під певні відсотки з повернення основної суми заборгованості, і проценти, які були нараховані у грошовій формі або інших формах забезпечення заборгованості, що включає матеріальні цінності та нематеріальні активи, надані у завдаток.

За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов’язується надати кошти боржникові у розмірі і на умовах, які передбачені договором, а боржник зобов’язується повернути грошову суму і сплатити за неї відсотки.

Кредитний договір є консенсуальним.

Кредитний договір може бути дво- або багатостороннім. За кредитною угодою виникає зобов’язання банку надати кредит і зобов’язання боржника повернути його.

Кредитний договір завжди є оплатним. Як правило, боржник виплачує за кредит відсотки.

Сторонами кредитного договору є кредитор і боржник.

Кредитний договір має особливий предмет, у якості якого завжди виступають кошти. Відповідно до кредитного договору кредитор зобов’язується надати боржникові кошти на умовах і у розмірі, які передбачені договором, у власність (повне господарське відання, оперативне управління). Інші речі, що визначені родовими ознаками, не можуть бути предметом кредитного договору.

У залежності від умов надання і використання коштів, порядку повернення заборгованості тощо у юридичній літературі визначають різні типи кредитних договорів.

Форма кредитного договору. Закони, що діють на території України, не передбачають зобов’язання щодо форми і змісту кредитного договору.

Зміст кредитного договору. Кредитний договір – це угода, за якою одночасно виникає зобов’язання кредитора надати кредит і зобов’язання боржника повернути грошову суму й оплатити відсотки за нею.


Суттєвими умовами кредитного договору є забезпеченість, повернення, строковість, платність, спрямованість.

За загальним правилом (ст. 380 ЦК України) платежі за зобов'язаннями між організаціями проводяться в порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в яких зазначені організації зберігають свої кошти. З цією метою суб'єктам підприємницької діяльності, іншим організаціям та установам незалежно від форм власності відкриваються розрахункові, поточні та бюджетні рахунки.
Банківський вклад

Мета вивчення теми: з’ясування суті значення договору банківського вкладу.

Завдання:


 • сформулювати визначення договору банківського вкладу;

 • виділити ознаки договору банківського вкладу;

 • розглянути елементи договору банківського вкладу і виділити їх особливості;

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. До відносин банку та вкладника до рахунка, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунку, якщо інше не встановлено цивільним законодавством або не випливає із суті договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту. У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.


Договір банківського вкладу укладається на умовах:


 • видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу);

 • повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.
Запитання для самоконтролю

 1. Особливості форми договору позики.

 2. Особливості визначення розміру відсотків за договором позики і порядку їх сплати.

 3. Особливості відповідальності позичальника за договором позики.

 4. Особливості суб’єктного складу договору банківського вкладу.

 5. Форми договору банківського вкладу.

 6. Права і обов’язки сторін договору банківського вкладу.

Практичні завдання
Завдання 1

22.02.2007 р. між кредитною спілкою «Фінансова підтримка» та особа 1 був укладений договір № 059Д залучення внесків (вкладів) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, згідно з яким вкладник робить внесок грошових коштів на депозитний рахунок у кредитній спілці у сумі 10 000 грн, а кредитна спілка залучає вклад та зобов’язується на умовах і в порядку, передбачених договором, повернути вкладнику вклад та виплачувати проценти з розрахунку 18 % річних. Згідно з додатковою угодою від 28.12.2007 р. дія зазначеного договору подовжена до 22.02.2009 року. На виконання умов договору позивач вніс на депозитний рахунок спілки гроші в сумі 10 000 грн, що підтверджується квитанцію до прибуткового касового ордера № 100 від 22.02.2007 р. Відповідно до п. 3.1.2 спілка зобов’язалась виплачувати проценти за вкладом згідно з п.1.1 та п.2.1 договору, тобто при поверненні вкладу. Відповідно до п.3.1.3 спілка зобов’язалась після закінчення строку дії договору повернути вклад вкладнику. Пунктом 6.3. договору № 059Д від 22.02.2007 р. (зі змінами додатковою угодою від 28.12.2007 р.) встановлено, що датою повернення вкладу кредитною спілкою є 22.02.2009 р.


Позивач неодноразово звертався до відповідача із заявами про повернення йому коштів у зв’язку із закінченням терміну розміщення вкладу, що підтверджується заявами від 23.03.2009 р. № 160 від 23.03.2009 р. Ці факти не спростовуються відповідачем, однак відповіді на зазначені звернення та обґрунтування неповернення вкладу позивач не отримав. Позивач звернувся до суду.

Вирішіть справу.
Завдання 2

Позивач Харківська міська фінансово-кредитна спілка «Криниця» звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з особа 1 заборгованість за кредитом у сумі 35 472,00 грн, судові витрати зі сплати державного мита у розмірі 354,72 грн і витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120,00 грн. Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що 04 лютого 2011 р. між Харківською міською фінансово-кредитною спілкою «Криниця» та особа1 було укладено кредитний договір № 06 – 11. Відповідно до п.1.1. кредитного договору, позивач надав відповідачу кредит у сумі 14 000,00 (чотирнадцять тисяч) грн із сплатою 60 % річних, а відповідач зобов’язався повернути кредит у строк до 04 травня 2011 р. включно. Згідно з п. 3.3. кредитного договору за користування кредитом відповідач прийняв зобов’язання сплачувати позивачу 5 % від суми наданого кредиту щомісячно, що становить 700,00 грн щомісячно в строк не пізніше 04 числа кожного місяця. Позивач свій обов’язок за кредитним договором щодо надання відповідачу кредиту виконав, надавши відповідачу на підставі його заяви на видачу кредиту від 04 лютого 2011р. одноразово кредит у повному розмірі –14 000,00 грн. Однак відповідач отримавши суму кредиту, свої зобов’язання за кредитним договором не виконав.

Вирішіть спір.
Завдання 3

Позивач 23.06.2010 р. звернувся до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства «ОТП ОСОБА_2» в особі Харківської обласної філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2», в якому просив визнати недійсними кредитний договір у частині надання грошових коштів у сумі 148 000,00 дол. США для приховання позики речей, визначених родовими ознаками, якими є 148 000,00 дол. США. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 12.07.2006 р. між ним та АКБ «ОСОБА_2 Україна» укладено кредитний договір. У 2006 р. АКБ «ОСОБА_2 Україна» був придбаний ЗАТ «ОТП ОСОБА_2», згідно з п. 2 кредитного договору ОСОБА_2 надав ОСОБА_1 кредит у розмірі 148 000 дол. США на купівлю нерухомого майна під фіксовану процентну ставку за користування кредитом у розмірі 11% річних. Зазначає, що частина договору, відповідно до якої кредитор надав позичальнику кредит у розмірі 148 000,00 дол. США ,є удаваною та приховує собою позику речей, визначених родовими ознаками, якими є 148 000,00 дол. США. Позивач пояснює це тим, що відповідно до ст. 192 ЦК України законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця – гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. Стверджує, що під терміном «грошові кошти», не можна розуміти долари США. Вони не виступають як «грошові кошти» в Україні. Зазначає, що річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється кількістю, вагою, мірою. Отже, долар США є річчю, яка визначена родовими ознаками та вимірюється кількістюта мірою. Вказує, що кредит надавався позичальнику, на купівлю нерухомості і, що речі, які передавалися позичальнику не можна використати з метою, визначеною у п. 2 договору та п. 1.2 частини 2 договору. Отже ОСОБА_2 та позичальник домовились про надання позики, яка повинна бути використана на придбання продукції, а продавці товарів та послуг не могли отримати від позичальника як оплату будь-які інші кошти, ніж грошові кошти у національній валюті України – гривні. Договором не передбачено, що позичальник буде використовувати для оплати товарів долари США, чим підтверджується, що представник Банку не тільки усвідомлював та передбачав, що саме національною валютою України можна сплатити за спожиті товари та послуги, а й запропонував позичальнику спосіб приховання дійсного правочину, позики речей, визначених родовими ознаками, якими є 148 000,00 дол. США. На підставі вказаної норми кредитний договір був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який сторони насправді вчинили, а саме – правочин щодо позики речей, визначених родовими ознаками, якими є 148 000,00 дол. США.


26.08.2010 р. представник відповідача ПАТ «ОТП ОСОБА_2» (далі ОСОБА_2) звернувся до суду із зустрічним позовом до ОСОБА_1, в якому просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість за кредитним договором у розмірі 1 285 207,39 грн та судові витрати у розмірі 1 820,00 грн. У своїх доводах посилається на те, що 12.07.2006 р. між АКБ «ОСОБА_2 Україна» та відповідачем був укладений кредитний договір, згідно з яким він отримав 148 000 дол. США на купівлю нерухомого майна строком до 12.07.2021 р. зі сплатою відсотків 11,00 % річних. У 2006 р. АКБ «ОСОБА_2 Україна» був придбаний ЗАТ «ОТП ОСОБА_2», правонаступником всіх прав та обов’язків якого є ПАТ «ОТП ОСОБА_2». Відповідно до кредитного договору, відповідач взяв на себе зобов’язання щодо погашення суми кредиту; сплачування відсотків за користування кредитом. Через неналежне виконання умов договору, станом на 10.08.2010 р. виникла заборгованість у розмірі 137 440,85 дол. США, що за курсом НБУ на 10.08.2010 р. становить 1 084 408,31 грн, несплачених відсотків за користування кредитом у розмірі 25 449,82 дол США, що за курсом НБУ на 10.08.2010 р. становить 200 799,08 грн.

Вирішить спір.
Завдання 4

Позивач  звернувся до суду з позовом до АТ  «УкрСиббанк», в якому просив визнати  недійсним кредитний договір № 11328956000 від 4.04.2008 р., укладений між ОСОБА_1 та ВАТ «УкрСиббанк», правонаступником якого є відповідач, визнати недійсним  договір іпотеки №113 від 04.04.2008 р., укладений між ОСОБА_1 та ВАТ «УкрСиббанк», правонаступником якого є відповідач, посвідчений приватним нотаріусом  ДМНО ОСОБА_2, реєстровий № 2084, також просить виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку за договором іпотеки №113. Свої вимоги позивач мотивує тим, що банк  надав йому  споживчий кредит в іноземній валюті при відсутності індивідуальної ліцензії на вчинення разової валютної операції.

Представник позивача в судовому засіданні  підтримав свої позовні вимоги, пояснивши, що  позивач брав кредит у доларах США, при цьому відповідач не мав індивідуальної ліцензії на вчинення валютної операції, просив позов задовольнити.


Представник відповідача позовні вимоги  не визнав у повному обсязі, пояснивши, що банк має право здійснювати операції з іноземною валютою, у тому числі операції з надання кредиту в іноземній валюті на підставі отриманої від Національного банку банківської ліцензії та дозволу на здійснення валютних операцій.

Вирішіть справу по суті.
Завдання 5

ВАТ «Ощадбанк» в особі Харківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 359 від 24.01.2006 р. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що відповідно до кредитного договору № 359 від 24.01.2006 р. укладеного між ним та відповідачем, відповідач отримав у філії Харківське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 8 000 дол. США на придбання житлового будинку АДРЕСА_2 з терміном остаточного погашення кредиту не пізніше 23.01.2019 р.з зобов’язанням сплачувати 12,5 % річних за користування кредитом та проводити погашення кредиту щомісячно в сумі 51,28 дол. США шляхом внесення або перерахунку до каси Банку, починаючи з 24.03.2006 р. Остаточне погашення кредиту у сумі 51,60 дол. США здійснити не пізніше 23.01.2019 року.

З метою забезпечення повернення отриманого кредиту та процентів за його використання між іпотекодавцем ОСОБА_1 та ВАТ «Ощадбанк» іпотекодержателем було укладено іпотечний договір № 828, посвідчений 24.01.2006 р. приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований у реєстрі за № 208. Нотаріусом накладено заборону відчуження на предмет іпотеки і внесено реєстраційний запис до Державного реєстру іпотек. Відповідно до вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: житловий будинок АДРЕСА_2.

З метою забезпечення повернення отриманого кредиту та процентів за його використання між іпотекодавцем ОСОБА_1 та ВАТ «Ощадбанк» іпотекодержателем було укладено Іпотечний договір № 1579, посвідчений 06.09.2006 р. приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований у реєстрі за № 3783, та нотаріусом накладено заборону відчуження на предмет іпотеки і внесено реєстраційний запис до Державного реєстру іпотек. Відповідно до вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: земельна ділянка для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 0,1660 га. Право власності на предмет іпотеки підтверджується договором купівлі-продажу будинку та державним актом на право приватної власності на земельну ділянку відповідно до договору купівлі-продажу. Також у забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між ним та ОСОБА_1 ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 359/1 від 24.01.2006 р., відповідно до якого поручитель зобов’язався відповідати солідарно у повному обсязі за своєчасне та повне виконання боржником зобов’язання за кредитним договором. Оскільки ОСОБА_1 свої обов’язки за кредитним договором не виконує, порушує строки повернення основної суми кредиту та своєчасної сплати процентів за користування кредитом, що встановлені договором, позичальник зобов’язаний сплатити на користь банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на період, за який сплачується пеня від суми платежу за кожний день прострочення. У зв’язку з цим позивач вимагає погашення заборгованості за кредитом станом на 23.02.2011 р. у сумі 6 274,92 дол. США, у тому числі: 4 922,88 дол. США заборгованість по кредиту, 701,59 дол. США прострочена заборгованість з погашення кредиту, 102,08 дол. США строкова заборгованість з погашення кредиту, 417,39 дол. США прострочена заборгованість за відсотками, 130,98 дол. США нарахована сума пені за прострочення терміну повернення кредиту та відсотків.


Вирішить справу по суті.
Завдання 6

Представник позивача ОСОБА_1 подав позов в інтересах ОСОБА_2 до ПАТ «Надра» про повернення вкладу. В обґрунтування своїх вимог вказав, що 14 березня 2008 р. між ПАТ «Надра» та ОСОБА_2 було укладено договір № 337412 строкового банківського вкладу-депозиту. Предметом договору є розміщення позивачем у відповідача депозитного вкладу в сумі 70 000 грн, на строк 12 місяців з виплатою відповідачем на користь позивача відсотків на суму депозитного вкладу з розрахунку 14,6 % річних

На вимогу ОСОБА_2 повернути його вклад, ПАТ «Надра» фактично відмовив у поверненні всієї суми вкладу, зазначивши у листі № 653 від 01.10.2010 р. про можливість отримання лише частини коштів, розміщених на поточному рахунку № 77716692 ОСОБА_2, оформивши решту на новий вклад.

Вирішіть справу по суті.
Завдання 7

Позивач звернулвся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача на його користь 88 743,42 грн депозитного вкладу з відсотками за депозитом, що знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 у сумі 11 525,12 дол. США, стягнути з відповідача на його користь 15 175,00 грн інфляційних витрат за період з 13.03.2009 р. по 13.02.2011 р., 3% річних за користування коштами та неповернення депозиту і відсотків по депозиту за період з 13.03.2009 р. до 13.02.2011 р., стягнути з відповідача на її користь моральну шкоду у розмірі 4 914 грн та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 11.02.2008 р. у відділенні № 20 Харківського РУ ВАТ КБ «Надра»в м. Харкові між ВАТ КБ «Надра» та позивачем було укладено депозитний договір № 308023 строкового банківського вкладу «Мій вибір» ТП Базовий № 71751, предметом якого є розміщення позивачкем у відповідача депозитного вкладу на строк 12 місяців з виплатою відповідачем на його користь відсотків на суму депозитного вкладу з розрахунку 10,8% річних. Строк дії вкладу до 11.02.2009 р. Згідно з умовами договору банк зобов’язався повернути йому вклад та відсотки за ним в кінці терміну дії договору. 09.02.2009 р. позивачем до відділення № 20 Харківського РУ ВАТ КБ «Надра» була подана заява з вимогою повернення вкладу та відсотків у зв’язку із закінченням строку договору та відмовою про його подовження . 11.02.2009 р. він отримав відмову у видачі вкладу та відсотків. Банк посилався на те, що Національний банк України ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів строком до 10.08.2010 р. За період з 11.02.2009 р. до 13.03.2009 р. позивачу було повернуто 660 дол. США. Згідно з банківським звітом від 04.02.2011 р. сума 11 525,12 дол. США, яка обліковувалась станом на 13.03.2009 р., належить йому відповідно до договору. Кошти було переведено на поточний рахунок НОМЕР_1. Доступу до поточного рахунку позивачеві не надається. Таким чином позивач вважає, що відповідач порушив свої зобов’язання за договором, оскільки не повернув суму депозиту та нараховані відсотки. Оскільки відповідачем порушені умови договору, то відповідно до ст.. 625 ЦК України відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми за період з 13.03.2009 р. до 13.02.2011 р., що становить розмір інфляції 15 175,00 грн, та 3% річних у розмірі 5 120 грн. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» з відповідача треба стягнути заподіяну моральну шкоду у розмірі 4 914 грн.


Вирішіть справу по суті.

Завдання 8

03.02.2012 р. ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, у якому просить стягнути з відповідача заборгованість за договором банківського вкладу у розмірі 12 629,78 грн, також судові витрати. В обґрунтування вимог зазначила, що 05.02.2008 р. між нею та відповідачем укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту), відповідного до якого вклад становить 2 5500 грн строком на 12 міс. Строк депозиту закінчився 06.02.2009 р. Відповідач  свої зобов'язання за договором депозиту не виконав та станом на 03.02.2012 р. має заборгованість на загальну суму 12 629,78 грн.

Відповідно до договору строкового банківського вкладу (депозиту) «Мій вибір» № 302761 від 05.02.2008 р. укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «Надра»в особі філії Харківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», вкладник передає, а банк приймає грошову суму вкладу у розмірі 25 500 грн і зобов'язується виплатити вкладникові суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, визначеному  цим договором. Відповідно до п. 2.3 договору процентна ставка за вкладом встановлюється у розмірі 14,8 % річних. Відповідно до п. 3.4.4 договору банк зобов'язується сплатити вкладнику проценти і повернути вклад шляхом перерахування коштів на рахунок в останній день строку вкладу.

Відповідно до довідки розрахунку заборгованості за договором банківського вкладу (депозиту) станом на 3.02.2012 р. за банком наявна загальна заборгованість у сумі 12 629,78 грн., що включає: 4 595,55 грн – заборгованість за вкладом та процентами за вкладом; 1951,17 грн – заборгованість за сплатою 3-х % річних; 6 083,06 грн – інфляційні витрати.

Вирішіть справу по суті.
Завдання 9

ОСОБА_1 звернулась 08.11.2011 р. до суду з позовом про визнання за нею права власності на гараж №1, площею 31,8 кв.м, розташований за АДРЕСА_1, вказавши таке.

25.03.2010 р. вона уклала з ОСОБА_2 письмовий договор займу, відповідно до умов якого надала йому 8 000 грн строком до 25.09.2011 р. За п.3 цього письмового договору позичальник зобов’язався у разі неповерння коштів передати їй у власність нерухоме майно – названий гараж, що належить ОСОБА_2 на праві власності. До цього часу відповідач гроші не повернув, тому просить суд зобов’язати ОСОБА_2 передати їй у власність цей гараж і визнати за нею право власності.


Вирішіть спір.
Завдання 10

09.11.2007 р. ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, в якому просила стягнути з відповідача ОСОБА_2 на її користь борг у розмірі 20 610 037,17 грн, а також понесені нею судові витрати. В обґрунтування своїх вимог посилалася на те, що між нею та відповідачем 25.09.2006 р. було укладено договір займу, згідно з яким нею було передано відповідачу 2 500 000,00 євро. Вказані грошові кошти було передано відповідачу 25.09.2006 р. у присутності свідків, про що свідчить розписка. Відповідно до п. 2.2 вказаного договору, строк надання займу становив1 рік. Але всупереч умовам договору, відповідачем грошові кошти повернуті не були. Крім того, відповідно до п. 4.1 договору займу за порушення його умов передбачено забезпечення виконання зобов’язань неустойкою (штрафом), згідно з яким відповідач повинен відшкодовувати нанесені збитки в розмірі 10% від суми отриманого займу.

03.03.2009 р. ОСОБА_1 уточнила позовні вимоги та просила стягнути з ОСОБА_2 суму боргу, яка станом на 18.02.2009 р. становить в еквіваленті 25 040 400,00 грн, штраф в розмірі 10% від суми боргу в сумі 2 504 040,00 грн, суму збитків з урахуванням встановленого індексу інфляції за період з жовтня 2007 р. до 31.01.2009 р. включно, яка становить 33 835 695,39 грн та суму трьох процентів річних від простроченої суми, яка дорівнює 1 102 135,84 грн, а всього стягнути з ОСОБА_2 суму боргу з урахуванням 3 % річних і індексу інфляції в розмірі 34 937 831,22 грн, штраф у розмірі 25 04 040,00 грн.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечував, посилаючись на те, що його довіритель жодних грошей від позивача не отримував, договір не укладав та розписку не підписував. Дані обставини підтверджуються постановою про відмову у порушенні кримінальної справи від 25.11.2008 р., відповідно до якої слідчим було встановлено, що ОСОБА_2 2 500 000,00 євро від ОСОБА_1 не отримувала, договір та розписку не підписувала. Крім того, ці обставини підтверджуються проведеними по справі судово-почеркознавчою та судово-технічною експертизами, які свідчать про те, що договір та розписка, якими обґрунтовуються позовні вимоги, є підроблені.


Вирішіть спір.
Завдання 11

Вкладник банку має у банку вклад до запитання. Він звернувся у банк 20 березня 2010 р. і вимагав видати всю суму вкладу. Банк запропонував йому зайти 21 березня 2010 р. та отримати його гроші. Прохання банку пояснювалося тим, що в касі не було такої великої суми готівки, щоб відразу видати їх вкладнику. Банк пояснив, що йому треба спочатку «замовити» готівку в Національному банку України. Вкладник обурився і вимагав видати гроші негайно, враховуючи, що йшлося про вклад до запитання.

Чи правий вкладник? Чи зможе він стягнути з банку відсотки за невиконання грошового зобов'язання за один день прострочення повернення вкладу, якщо звернеться до суду?

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

юридичний факультет
Спеціальність : Правознавство.

Кафедра цивільно - правових дисциплін,

господарського та трудового права

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з цивільного права

на тему :

« Правове регулювання, проблеми розвитку і функціонування шлюбного контракту в законодавстві України»


Виконав:

Студент 3 курсу

групи

юридичного факультету

.

Харків 2013р.