vchilka.in.ua 1 2 3 4
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Чернігівського базового медичного коледжу

Чернігівської обласної ради у 2011 році


Провадження освітньої діяльності у Чернігівському базовому медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 482798, дата отримання - 10.09.2009 року, термін дії ліцензії – до 01. 07.2014 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернігівського базового медичного коледжу Чернігівської обласної ради відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за №999/18294.


І.Загальні положення
1.1. Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської обласної ради оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: „Лікувальна справа”, „Сестринська справа”, „Акушерська справа”, „Стоматологія ортопедична” відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

на основі повної загальної середньої освіти

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр


Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

60

-

-

3 роки

-

-

2600

-

-

1201

Медицина

5.12010101

Лікувальна справа

60

-

-

2, 6 роки

-

-

2600

-

-

1201

Медицина

5.12010105

Акушерська справа

30

-

-

2, 6 роки

-

-

2600

-


-

1201

Медицина

5.12010106

Стоматологія ортопедична

30

-

-

2 роки

-

-

3500

-

-


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

на основі базової загальної середньої освіти

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

5.12010102


Сестринська справа

30

-

-

4 роки

-

-

2600

-

-

1201

Медицина

5.12010101

Лікувальна справа

30

-

-

3,6 роки

-

-

2600

-

-1.2. До Чернігівського базового медичного коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Чернігівського базового медичного коледжу у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Чернігівського базового медичного коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


2.3. Чернігівський базовий медичний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Чернігівському базовому медичному коледжі здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету – за державним замовленням:
на основі повної загальної середньої освіти:

спеціальність ”Акушерська справа” – 20 осіб;

спеціальність ”Лікувальна справа” – 40 осіб;

спеціальність ”Сестринська справа” – 40 осіб;

спеціальність ”Стоматологія ортопедична” – 5 осіб.
на основі базової загальної середньої освіти:

спеціальність ”Лікувальна справа” – 20 осіб;

спеціальність ”Сестринська справа” – 20 осіб;
за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб у розмірах:
на основі повної загальної середньої освіти:

спеціальність ”Акушерська справа” – 10 осіб;

спеціальність ”Лікувальна справа” – 20 осіб;

спеціальність ”Сестринська справа” – 20 осіб.

спеціальність ”Стоматологія ортопедична” – 25 осіб.
на основі повної загальної середньої освіти:

спеціальність ”Лікувальна справа” – 10 осіб;

спеціальність ”Сестринська справа” – 10 осіб.

3.2 Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Чернігівський базовий медичний коледж

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Чернігівський базовий медичний коледж

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси
31 липня 2011 року

Строки проведення Чернігівським базовим медичним коледжем творчих конкурсів

18 – 31 липня 2011 року

у декілька сесій

Строки проведення Чернігівським базовим медичним коледжем вступних екзаменів та творчих конкурсів


23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпняV. Порядок прийому заяв та документів для вступу до Чернігівського базового медичного коледжу
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Чернігівського базового медичного коледжу, у якій вказують спеціальність, форму та джерело фінансування навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.


5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Чернігівського базового медичного коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Чернігівському базовому медичному коледжі.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Чернігівському базовому медичному коледжі:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Чернігівського базового медичного коледжу;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.


5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Чернігівському базовому медичному коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Чернігівському базовому медичному коледжі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів (українська мова та література; біологія або хімія) нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів (124 бали), на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Чернігівського базового медичного коледжу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Чернігівського базового медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з 2 предметів (українська мова та література; біологія або хімія), (вступних екзаменів, творчих конкурсів). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).


Для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

5.12010101

5.12010102

5.12010105

Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Біологія, або хімія


Профільний

124
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література
124

2. Творчий конкурс (ліплення або різьблення)


Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

(творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва


Код

Квота пільгових категорій

Лікувальна справа

Сестринська справа


5.12010101

5.12010102


Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова (диктант)
6

2. Біологія (тести)

Профільний

6следующая страница >>