vchilka.in.ua 1 2 3 4


А К А Д Е М І Я А Д В ОК А Т У Р И УКРАЇНИ
Кафедра кримінального процесу

та криміналістики


КРИМІНАЛІСТИКА

програма курсу


укладачі: доктор юридичних наук,

професор В.Г.Гончаренко;

кандидат юридичних наук,

доцент В.І. Бояров
рецензент: доктор юридичних наук,

професор В.С. Кузьмічов

Затверджено

Вченою радою

Академії адвокатури України

«04» вересня 2009р.

КИЇВ 2009

Програма курсу «Криміналістика» підготовлена у відповідності з навчальними планами ВНЗ з підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» та навчальним планом Академії адвокатури України.

В системі дисциплін, які вивчаються в юридичних ВНЗ України, зазначений курс займає повноправне і в той же час особливе місце. Його специфіка полягає в тому, що він має високу прикладну спрямованість на отримання студентами навичок застосування техніко-криміналістичних засобів і методів збирання та дослідження доказів, оволодіння досягненнями криміналістичної тактики і методиками розслідування окремих категорій злочинів, на розвиток детективного логічного мислення та вміння творчо використовувати отримані знання в типових ситуаціях. В цілому запропонований курс має надати студентам допомогу в їх підготовці до практичної пізнавальної діяльності як слідчих, адвокатів, прокурорів, суддів, працівників спеціальних служб.

До кожного традиційного для криміналістики розділу курсу додається список літератури, яка рекомендується для поглибленого вивчення дисципліни, а також підготовки студентських наукових робіт (тематика додається).

Підсумком занять згідно з навчальним планом є складання студентами іспиту (наведено орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспит).
Розділ 1. Вступ до криміналістики
Тема 1. Предмет і методи криміналістики

Історія виникнення і використання прийомів та засобів виявлення і розслідування злочинів. Криміналістика і криміналісти. Розвиток криміналістики в Україні.


Сучасний рівень і тенденції розвитку світової криміналістики.

Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. Система криміналістики. Загальна теорія і окремі криміналістичні теорії та вчення. Право і криміналістика.

Поняття методу і методології. Теорія відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів роботи з доказовою інформацією. Специфіка судового пізнання. Найзагальніші та загальнонаукові методи в криміналістиці. Окремо наукові та спеціальні методи криміналістики. Джерела формування криміналістичних знань.

Криміналістика в системі людських знань. Криміналістика в системі юридичних наук. Криміналістичні знання на службі у науки і мистецтва.

Тема 2. Криміналістична ідентифікація
Поняття і наукові основи криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчий, судовій і експертній діяльності. Форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки. Ідентифікаційний період. Індивідуальна тотожність і групова належність. Об’єкти ідентифікації. Проблеми ототожнення об’єктів, що не мають сталої форми.

Методика криміналістичної ідентифікації, стадії її проведення: підготовча, роздільного аналізу, порівняльного аналізу, формування висновку.

Криміналістична діагностика і ситуалогія.

Можливості застосування математики і кібернетики в ідентифікаційних дослідженнях.
Список літератури до розділу «Вступ до криміналістики»:
Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1964.

Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. – М.: Акад. МВД РФ, 1997.

Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М.: МГУ, 1984.

Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. – Киев: Крещатик, 1987.

Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы). – Киев: Либідь, 1980.


Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. – Киев: Либідь, 1989.

Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики. – М.:ЛегеЭст. – 2002.

Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М.: МГУ, 1978.

Колмаков В.П. Введение в курс науки советской криминалистики. – Одесса: ОГУ, 1973.

Крылов И.Ф. В мире криминалистики. – Л.: ЛГУ,1989.

Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научный знаний. – Харьков: Основа, 1976.

Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. – Киев: РИО МВД УССР, 1970.

Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. – М.: Юрид. лит.,1982.

Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. – М.: Прогресс, 1974.

Розділ 2. Криміналістична техніка
Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела формування криміналістичної техніки. Поняття спеціальних знань і спеціальних криміналістичних знань. Форми використання криміналістичної техніки. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами. Особливості використання криміналістичної техніки адвокатом.

Технічні засоби виявлення, фіксації, вилучення слідів і речових доказів. Технічні засоби і методи лабораторного дослідження речових доказів. Комплектація науково-технічних засобів. «Польова» криміналістична техніка.

Перспективи використання ЕОМ, лазерів, методів спектрального аналізу, поліграфа, засобів відеофіксації.
Тема 4. Судова фотографія і відеозапис
Поняття судової фотографії. Використання засобів фото -, кіно -, та відеозйомки у судочинстві. Доказове значення результатів зйомки. Суб’єкти застосування судової фотографії.

Відображаюча судова фотографія, її методи: звичайний, панорамний, стереоскопічний, метричний. Способи судової відображаючої фотографії.


Судово-дослідницька фотографія, її задачі. Методи судово-дослідницької фотографії: зміни контрастів, кольороподілу, зйомки у невидимих променях спектра, спектрального аналізу.
Тема 5. Основи криміналістичного слідознавства
Предмет і система слідознавства. Поняття і зміст трасології. Наукові засади трасології. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Технічні засоби і прийоми виявлення і фіксації слідів.
Тема 6. Сліди рук
Сліди рук. Наукові засади дактилоскопії. Папілярні візерунки, їх загальні і окремі ознаки. Виявлення і фіксація слідів рук.

Підготовка матеріалів для проведення дактилоскопичної експертизи.

Тема 7. Сліди ніг і взуття
Сліди ніг і взуття. Прийоми фіксації і вилучення слідів ніг і взуття. Доріжка слідів, її елементи.

Сліди транспортних засобів, їх класифікація і фіксація. Транспортна трасологія.

Інші сліди (зубів, рукавичок, частин тіла, одежі, нігтів, губ, милиць тощо, а також сліди тварин).
Тема 8. Сліди знарядь злому. Встановлення цілого за частинами
Сліди знарядь злому і інструментів, їх класифікація і фіксація. Мікротрасологія.

Задачі встановлення цілого за частинами, джерела походження об’єкта.
Тема 9. Субстанціональні та інші сліди
Субстанціональні сліди: виявлення, вилучення, дослідження. Доказове значення цих слідів.

Підготовка матеріалів для проведення слідознавчої експертизи.

Тема 10. Судова балістика
Поняття судової балістики, її наукові засади. Об’єкти балістичного дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострілу та вибуху. Класифікація зброї і боєприпасів.

Виявлення, огляд і фіксація слідів пострілу і вибуху. Встановлення обставин застосування зброї та вибухівки.

Ототожнення зброї за вистріляними гільзами, кулями, шротом. Вирішення неідентифікаційних задач.


Підготовка матеріалів для проведення судово-балістичної експертизи та технічної експертизи вибуху.

Тема 11. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Поняття і класифікація документів.

Поняття і види криміналістичного дослідження документів. Правила роботи з документами.

Технічне дослідження документів: поняття, види, зміст. Слідчий огляд документів. Види підробки документів та їх ознаки. Встановлення способу виготовлення документа. Відтворення змісту підроблених і пошкоджених документів. Дослідження відбитків печаток і штампів. Дослідження машинописних документів. Дослідження поліграфічної продукції, встановлення місця її виготовлення.

Встановлення давнини виконання тексту, ототожнення матеріалів, використаних для виготовлення документа.

Техніко-криміналістична експертиза документів, коло вирішуваних нею питань, підготовка матеріалів для її проведення.
Тема 12. Судове почеркознавство
Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови. Ознаки почерку: загальні, окремі, топографічні. Ототожнення автора і виконавця рукопису. Дослідження цифрових, стилізованих текстів, підписів.

Дослідження спотворених рукописів і підписів.

Неідентифікаційні дослідження рукописів.

Почеркознавча і авторознавча експертизи, підготовка матеріалів для їх проведення. Зразки рукописів і підписів.
Тема 13. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками
Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками. Ознаки зовнішності, їх класифікація, система їх опису. Функціональний портрет людини. Джерела інформації про зовнішні ознаки людини.

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Використання даних про зовнішні ознаки у розшуку, обліку.

Судово-портретна експертиза: поняття, коло вирішуваних питань, методи дослідження, підготовка матеріалів для її проведення.

Список літератури до розділу «Криміналістична техніка»:

Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов. – СПб., 1903.

Вул С.М. Криминалистическое исследование письменной речи. – К., 1973.

Гончаренко В.И. Использование звукозаписи, фотографии и киносъемок в уголовном судопроизводситве. – К.: КГУ, 1980.

Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К.: Вища школа, 1984.

Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть. – М.: ВНИИСЭ, 1974.

Дворкин А.И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств – микрочастиц. – М.: Прокуратура СССР, 1980.

Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л.: ЛГУ, 1976.

Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах. / Под ред. Н.Г.Находкина и В.И.Гончаренко. – Киев: Вища щкола, 1986.

Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. – Харьков, 1986.

Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. – М.: Юрид. лит., 1971.

Снетков В.А., Зинин А.М. Система составления описания внешности человека. – М., 1976.

Тахо-Годи Х.-М.А. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. – М., 1987.

Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. – М.,1998.

Черваков В.Ф. Судебная баллистика. – М.: Юрид. лит,, 1987.

Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. – М.: МГУ, 1975.

Розділ 3. Криміналістична тактика
Тема 14. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика захисту.
Поняття і система криміналістичної тактики. Правові, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Процесуальні норми і криміналістичні рекомендації. Участь адвоката у проведенні слідчих дій.

Поняття тактичного прийому. Джерела тактичних прийомів, їх класифікація. Критерії допустимості тактичних прийомів. Тактика захисту.


Поняття і види тактичних операцій (комбінацій). Слідча ситуація. Слідча ситуація як основа прийняття тактичних рішень. Тактичний ризик.
Тема 15. Організація розслідування. Версії.
Природа, поняття і класифікація криміналістичних версій. Правила побудови і перевірки версій.

Основи планування розслідування, його принципи. Планування у багатоепізодних справах. Техніка планування.

Слідчо-оперативні групи, міжвідомчі слідчі групи. Зміст і форми взаємодії органів слідства і оперативно-розшукових служб.
Тема 16. Тактика слідчого огляду
Сутність і завдання слідчого огляду. Загальна готовність до огляду. Роль спеціалістів у проведенні огляду.

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Стадії огляду. Тактичні прийоми огляду. Дослідження слідів на місці події. Негативні обставини, їхнє значення для встановлення фактів і викриття інсценувань. Використання науково-технічних засобів під час огляду. Протокол огляду і додатки до нього: плани, схеми, знімки, таблиці тощо.

Особливості огляду трупа. Використання огляду трупа для встановлення особи загиблого, часу і причин настання смерті. Ексгумація трупа.

Мета і зміст огляду документів і предметів. Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.

Освідування і його види. Цілі і тактика освідування.
Тема 17. Тактика обшуку
Поняття, сутність і види обшуків. Фактичні і правові підстави проведення обшуку. Відмінність обшуку від огляду і оперативного обслідування приміщень, транспортних засобів, багажу. Психологічні і етичні засади обшуку.

Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Порядок обшуку. Тактичні прийоми обшуку. Види тайників і прийоми їх виявлення. Тактика обшуку в приміщенні і на місцевості.

Фіксація ходу і результатів обшуку.
Тема 18. Допит свідків і потерпілих

Поняття, значення і види допиту як засобу одержання вербальної інформації. Поняття психологічного впливу і межі його допустимості під час допиту. Етика допиту. Встановлення винуватої обізнаності.


Закономірності формування показань. Фактори, що впливають на формування і дачу показань.

Підготовка до допиту. Визначення предмета допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Порядок допиту. Тактичні прийоми відновлення забутого, викриття неправди, подолання агресивності. Особливості допиту з участю перекладача або спеціаліста.

Виявлення свідків і тактика їх допиту. Допит потерпілого. Криміналістична віктимологія. Особливості допиту неповнолітніх (малолітніх) свідків і потерпілих. Тактика бесіди адвоката.
Тема 19. Допит підозрюваних і обвинувачених
Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинувачених. Особливості допиту обвинуваченого (підозрюваного), що визнає себе винним, що відмовляється від дачі показань, що заявив про своє алібі.

Сутність і задачі очної ставки. Підготовка до очної ставки. Порядок і тактика проведення очної ставки.

Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Можливості і правила використання фото - і відеотехніки для фіксації показань.

Тема 20. Відтворення обстановки і обставин події
Поняття, мета і види відтворення обстановки і обставин розслідуваної події.

Поняття і сутність слідчого експерименту, його цілі і види. Учасники експерименту. Підготовка до проведення експерименту. Умови і прийоми проведення слідчого експерименту, його етичні засади.

Реконструкція обстановки, тактика проведення, доказове значення.

Сутність перевірки показань на місці, її зв’язок з іншими слідчими діями. Тактика проведення перевірки показань, використання вузлових точок.

Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події. Технічні засоби фіксації. Графічний метод фіксації.следующая страница >>