vchilka.in.ua 1 2 ... 11 12
Документація та засоби з охорони праці в шкільних майстернях.


 1. Програми, каленларно-тематичне планування трудового навчання.

 2. Перелік видів робіт у 5-9 та 10-12 класах.

 3. Акти дозволу на проведення занять у шкільних майстернях.

 4. Протоколи перевірок стану захисного заземлення.

 5. Посадові інструкції працівників школи (учителя трудового навчання, завідувача шкільної майстерні), затверджені директором школи і погоджені з профкомом.

 6. Журнал реєстрації первинного цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності (додаток 1).

 7. Інструкції з охорони праці в навчальних майстернях.

 8. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі.

 9. Правила внутрішнього розпорядку для шкільних майстерень.

 10. Нормативні й інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки, що діють у закладах освіти.

 11. Документація про атестацію робочих місць вчителя.

 12. Паспорт майстерні (додаток 2).

 13. Паспорти на шкільне обладнання (токарні верстати).

 14. Акти дозволу на нестандартне обладнання.

 15. Журнал адміністративно- громадського контролю стану охорони праці в навчальному закладі (додаток 3).

 16. Протипожежні засоби.

 17. Аптечка.


Інструкція з правил внутрішнього трудового розпорядку в шкільних майстернях

1. Загальні положення

 1. До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про без­печні методи роботи.

 2. Кожен учень зобов'язаний знати й точно виконувати правила безпеч­ної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієніч­ні норми й правила:

 • своєчасно приходити на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або
  чергового по шкільній майстерні займати своє робоче місце, перехід

  учнів на друге робоче місце без дозволу вчителя забороняється;


 • коли входить учитель, встати й привітати його, після чого з дозволу сіс­
  ти на своє закріплене робоче місце;

 • якщо необхідно звернутися до вчителя, підняти руку;

 • коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж;

 • виходити зі шкільної майстерні можна тільки після дзвінка і з дозволу вчителя;

 • бути охайно одягненим, доброзичливим до товаришів і обслуговуючого персоналу, дисциплінованим, чітко виконувати всі вказівки й завдання вчителя;

 • використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволіка­тися розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену справу;

 • економно використовувати електричну енергію, матеріали;

 • учні, щб'запізнилися без поважних причин, на урок не допускаються;

 • під час перерви всі учні, крім чергових, повинні вийти із майстерні.

 1. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електрич­ний струм.

 1. Під час виконання робіт у шкільній майстерні необхідно:

 • дотримуватися технологічної дисципліни;

 • дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів;

 • утримувати в чистоті робоче місце.

1.5. Щоб запобігти травмуванню, виникненню небезпечних ситуацій, слід
дотримуватися таких вимог:

 • працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

 • виявивши несправність, повідомити вчителя;

 • не користуватися відкритим вогнем;

 • дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.6. Учитель несе відповідальність за порушення вимог інструкції.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перевірити спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волос­ся під головний убір.
 2. Ретельно підготувати своє робоче місце до роботи.


 1. Уважно вислухавши вчителя і одержавши завдання на урок, перевіри­ти ще раз справність інвентарю, інструментів особистого користування, на­явність матеріалів.

 2. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх

справності.

2.5. Не приводити в дію токарні верстати без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час практичної роботи виконувати тільки ті роботи, які доручив

учитель.

 1. Використовувати робочий час тільки для виконання завдання, не від­волікатися розмовами, не ходити без діла майстернею і не заважати іншим.

 2. Утримувати робоче місце в чистоті.

 3. Дбайливо ставитися до устаткування, верстаків, інструменту.

 4. У випадку поранення під час роботи негайно звернутися до вчителя за допомогою.

 5. Стежити за якісним виконанням роботи.

 6. Інструменти загального користування брати тільки з дозволу вчителя і одразу після користування повертати їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Прибрати робоче місце, розклавши деталі, матеріал, викинувши сміт­тя, відходи.

 2. Очистити від бруду токарний верстат, промити, змастити і прибрати у відповідне місце інструмент та пристрої.

 3. Наприкінці заняття за вказівкою вчителя припинити роботу, здати черговому свої вироби, прибрати своє робоче місце і після дзвоника з дозво­лу вийти з майстерні.

 4. Після того, як учні вийшли із майстерні, зробити загальне прибиран­ня майстерні (чергові).

 1. Про всі помічені несправності повідомити учителя (чергові).

 2. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат, по­відомити вчителя.
 1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.


 2. Надати першу допомогу потерпілому.Інструкція з пожежної безпеки

1 Загальні положення

1.4. У навчальних майстернях слід чітко дотримуватися протипожежного
режиму. Приміщення повинні утримуватися в чистоті.

1.5. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як
на один день.

1.6. Пожежний інвентар і обладнання має бути справним,. Загальні положення

1.1. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожеж­ної безпеки, а у випадку виникнення пожежі — вжити всіх можливих заходів для врятування товаришів і гасіння пожежі.

1.2. Сходи, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні пос­
тійно бути вільними.

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно розміщувати
так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. висіти на видних
місцях.

1.7. У приміщеннях забороняється розкладати багаття, спалювати сміття,
палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

2. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

2.1. У кабінетах, майстернях легкозаймисті речовини й матеріали мають
зберігатися у шафах, що замикаються. Ключі від шаф повинні бути тільки
у викладачів.

2.2. Заборонено використовувати електроприлади із пошкодженою ізо­
ляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером абр тка­
ниною електричні лампи.

2.3. Заборонено працювати на несправному обладнанні.

2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і на­
дійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, не передору­
чати свою роботу іншим особам.

3.2. Заборонено використовувати пожежний інвентар та обладнання для

господарськивста інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;

• залишати електричні проводи і кабелі під напругою;

• переносити ввімкнені в електромережу прилади та ремонтувати облад­
нання, яке перебуває під напругою;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади,
обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зав'язувати і скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ
щодо переносних (пересувних) електропроводів.

3.4. Заборонено самостійно усувати несправності електромережі й елек­трообладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях уваж-


|

но оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки (викладачі, лабо­ранти).

 1. Після закінчення роботи прибрати сміття, відходи та виробничі об­різки.

 2. Після кожного заняття усі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У випадку виникнення пожежі дії працівників школи мають бути спря­мовані на рятування та евакуацію учнів.

 2. Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлен­ня, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

 • негайно повідомити про це за телефоном 101;

 • сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику;
 • організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами.


Інструкція з охорони праці під час чергування у шкільній майстерні

1. Загальні положення

 1. До чергування у шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці.

 2. Черговий зобов'язаний:

 • виконувати правила внутрішнього розпорядку;

 • виконувати лише ту роботу, з якої отримав інструктаж і до якої допущений;

 • не допускати в шкільні майстерні сторонніх осіб;

 • з'являтися у майстерні за 10 хвилин до початку уроку;

 • доповідати вчителю про стан справ у класі;

 • стежити за збереженням шкільного майна: парт, верстаків, столів, стільців;

 • поливати квіти.

1.3. Стежити за дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил
внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Обійти робочі місця учнів, перевірити справність робочого обладнання і наявність матеріалу. У разі виявлення несправності повідомити про це вчителю.

 2. Видати учням за вказівкою вчителя інструменти згідно з нумерацією робочих місць, незавершені роботи, технічну документацію.

 3. Перед початком роботи на токарних верстатах перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Стежити за порядком у шкільній майстерні, не дозволяти учням біга­ти по майстерні, щоб уникнути можливих травм, забезпечити організований вихід учнів на перерву.

3.2. Сприяти дбайливому ставленжр товаришів до шкільного майна, забо­
роняти псувати обладнання, парти, дошку, бруднити стіни, двері в майстер­
нях і коридорах.

 1. Стежити, чи правильно працюють учні на токарних верстатах.
 2. Протягом занять роботу чергових перевіряє класний керівник, на по­верхах — черговий вчитель, вчитель трудового навчання, завідувач майстер­ні, черговий адміністратор.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зібрати в учнів інструменти, перевірити їх справність (за зовнішнім
виглядом), покласти їх на місця, зібрати незавершені роботи, технічну доку­
ментацію.

4.2. Прийняти від учнів робочі місця (токарні верстати), перевірити їх чис­
тоту, правильність складання інструментів, заготівок і матеріалів у планшети
чи пенали.

4.3. Після прибирання робочих місць учнями прибрати приміщення май­
стерні: обережно зібрати сміття, витерти пил з підвіконь і полиць, ретельно
витерти класну дошку.

 1. Провітрити приміщення і доповісти про закінчення чергування вчите­лю, завідувачу шкільної майстерні.

 2. Ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасно­
го випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони,
повідомити про небезпеку.

5.2. Повідомити вчителя, завідувача майстерні про несправності. У випад­
ку виникнення пожежі зателефонувати за номером 01.

5.3. У разГнещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжи- .
ти заходів з надання йому медичної допомоги.

Інструкція з охорони праці під час виконання лабораторно-практичних робіт

1. Загальні положення

 1. До роботи у навчальній майстерні для виконання лабораторно-прак­тичних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охо­рони праці.

 2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• дрібні порізи гострими інструментами (ніж, шило, рисувала);

 • поранення ніг інструментом, що впав;
 • ураження електричним струмом через відсутність занулення, зазем­лення, у випадку несправності електропроводки;


 • поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1.3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуа­цій, слід дотримуватися таких вимог:

 • працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

 • виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

 • дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці;

 • не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.
1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.
2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Ознайомитися з написами, плакатами, знаками безпеки, правилами безпечної праці учнів з електромонтажу, моделювання, наявними у майстер­ні. Вивчити правила безпечної праці під час виконання практичних робіт, по­слідовність їх виконання.

 2. Правильно одягти спецодяг.

 3. Перевірити справність верстата, заземлення.

 4. Розкласти на верстаку інструменти, обладнання для виконання прак­тичних робіт у порядку, встановленому вчителем, або згідно з інструкційною карткою-завданням з виконання лабораторно-практичної роботи.

 1. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

 2. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміло.

 3. Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати роботу у вказаній в інструкції послідовності:

 • ознайомитися з теоретичним матеріалом;

 • приступити до виконання практичної роботи.

3.2. Користуватися інструментом за призначенням.З3.Технологічні операції виконувати в установлених місцях, використову­

ючи відповідні пристрої. і

3.4. Не допускати захаращеності робочого місця.

З.5. Не відволікатися під час роботи, виконувати її правильно.

 1. Дбайливо ставитися до обладнання, інструментів, пристроїв, матеріалів.

 2. Робити письмовий звіт про виконану роботу в робочому зошиті.


следующая страница >>