vchilka.in.ua 1

Рекомендується використовувати текстовий редактор MS Word, кегель (розмір) – 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт друку повинен бути чорного кольору та чітким, щільність тексту – однакова з вирівнюванням по ширині сторінки. Окремі слова, формули, знаки, які вписуються у надрукований текст, мають бути чорного кольору, а щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності надрукованого.


Текст роботи слід друкувати, враховуючи розмір полів: ліве – 30мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими напівжирними літерами симетрично до набору по центру рядка. Заголовки параграфів друкують маленькими напівжирними літерами з першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Підкреслювати

заголовки, скорочувати та переносити в них слова не дозволяється.

Не дозволяється розміщувати назву підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщується лише один рядок тексту.

Відстань між двома заголовками робиться такою, як в тексті. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам. Текст поділяється на абзаци, кожний з яких містить самостійну думку. Абзаци розміром 10-12 мм починаються з нового рядка.

Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту чорним кольором. На одній сторінці може бути не більше двох виправлень.

Курсова робота повинна виконуватися державною мовою. Мовностилістичне оформлення роботи обумовлюється особливостями наукового стилю:

- формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;

- смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;

- цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;

- об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;

- необхідність використання спеціальної термінології.

Першою сторінкою вважається титул. Далі ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП і питання роботи.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, "ВСТУП". “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “АНОТАЦІЯ”, “ДОДАТКИ" не мають порядкового номера. Мають порядковий номер тільки розділи та параграфи.


Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включаються до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом "Рисунок" і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. В кінці номера ілюстрації крапка не ставиться, а потім друкується її назва.

Таблиці нумерують послідовно. Над відповідною таблицею розміщується напис "Таблиця" із зазначенням її номера. (наприклад: Таблиця 3), а потім друкується її назва. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця" та її номер вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" і вказують номер таблиці (наприклад: Продовження таблиці 1).

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток » і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Г", Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.