vchilka.in.ua 1 ... 4 5 6 7

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Августин, архієпископ. Церковнослов’янська мова як мова богослужіння // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000. – Львів, 2000. – С. 13-20.

 2. Антонів О. Особливості субстантивантів у системі богословської лексики // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ 5-6 жовтня 2000. – Львів, 2000. – С. 111-117.

 3. Антонич Б.-І. Повне зібрання творів / Передмова Миколи Ільницького; Упорядкування і коментарі Данила Ільницького. – Львів: Літопис, 2009. – 968 с. + 32 с. ілюстр.

 4. Бабич Н. Проблеми терміновживання і термінотворення в сучасному конфесійному стилі // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1998. – С. 161-169.

 5. Бібла С. Склад, джерела і шляхи формування української церковної термінології (назви церковних чинів і посад): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Інститут української мови НАН України. – К., 1997. – 20 с.

 6. Бібла С. Динаміка розвитку української церковної термінології // Філол. студії: Зб. наук. праць. — Вип. 1. — Луцьк, 1996. — С. 118-123.

 7. Біловус Н. Весни розспіваної князь / Н. Біловус // Дивослово. – 2009. – № 10. – С. 15-19.

 8. Бочарова  Ірина Василівна. Лексико-семантичні та граматичні параметри  назв релігійних свят у сучасній українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова»; Київ. нац. ун-т  ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 17 с.

 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови, Київ, – 2005.

 10. Гаврилюк Ю. Поет із лемківським сонцем у кишені: Богдан-Ігор Антонич та його доля // День. – (№ 99), 2008. – С. 8.
 11. Гарбуз С. Спостереження над сакральною лексикою в Почаївському збірнику «Науки парохіальнія» // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ 5-6 жовтня 2000. – Львів, 2000. – С. 157-165.


 12. Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Святого Письма на українську мову 19-20 ст. // Наук. зап. Українського вільного ун-ту. — Ч. 13. Філос. фак-т мовної комісії Наукового Конгресу в 1000-ліття Хрещення Руси-України. – Мюнхен, 1983. – С. 29-98.

 13. Горбач О. Українська народна реліґійно-християнська термінологія й лексика (1998) // Праці Наукового Конґресу у тисячоліття Хрищення Руси-України. Збірник мовознавчої комісії. – Мюнхен, 1988. – Т. 1. – С. 99-146.

 14. Грималовський І. С. Мова української духовної поезії ХVІІІ – початку ХІХ століття: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» // Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с.

 15. Грицак Є. Вплив церкви й релігії на українську мову (Студії з ділянки української лексикографії) // ІІ Międzynarodowy zjazd Słwjawisto (Fililogo Słowianskich): Księga referatow/ Sekcja І: Językoznawstwo. − Warzawa, 1934. − С. 34-38.

 16. Даниленко І. Молитва в ліриці Богдана-Ігоря Антонича / І. Даниленко // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 22-39.

 17. Дмитрів І. Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01. «Українська мова» // Харківський державний педагогогічний університет ім. Г. С. Ско-вороди. – Харків, 2007. – 20 с.

 18. Дзюбишина-Мельник Н. Ще один стиль української літературної мови // Культура слова: Респ. Зб. – Вип. 45. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 14-20.

 19. Жулинський М. Г. Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – Київ: Дніпро, 1990. – С. 386-388.

 20. Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки «Повного зібрання творів» Б.-І. Антонича // Дивослово. – 2009. – № 10. – С. 6-9.

 21. Ільницький Д. Літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час. – 2006. – № 12. – С. 35-43.
 22. Ільницький М. Пророчі пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича // Літературна Україна. – 2009. – 8 жовт. (№ 33). – С. 4-8.


 23. Ільницький М. Гармонія серця і чола. Маркіян Шашкевич і Богдан-Ігор Антонич: релігійні мотиви // Літературознавство і критика. – 2008. – № 9. – С. 3-7.

 24. Ивритско-русский словарь. / Под ред., д-ра Подольского Б. – Тель-Авив: Рольник, Москва: Русский язык, 1992. – 359 с.

 25. Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві: рецептивні моделі Степана Трофимука та Дмитра Павличка // Мандрівець. – 2006. – № 6. – С. 54-61.

 26. Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.

 27. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – 350 с.

 28. Ковтун А. А. Інноваційні процеси в церковно-релігійній лексиці (на матеріалі української прози 20 ст.): Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: спец. 10. 02. 01. «Українська мова»; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Івано-Франківськ, 2006. – 274 с.

 29. Коць Т. Українська лінгвостилістика другої половини ХХ ст. про конфесійний стиль української літературної мови // Слово. Збірник наукових праць, присвячений 65-річчю дня народження доктора філологічних наук, професора С. Єрмоленко. – К., 2002. – С. 21-38.

 30. Коць Т. Основні засади конфесійного стилетворення української мови (кін. XIX — поч. XX ст.) // Рідний край. Івано-Франківськ. – 2001. – С. 14-25.

 31. Левшунова О. Велика гармонія: творчість Б.-І. Антонича // Дивослово. – 2009. – №10. – С. 10-14.

 32. Лесів М. Назви великих християнських празників в українській мові та християнській традиційній культурі // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000р. – Львів, 2000. – С. 35-50.

 33. Лубківський Р. Богдан-Ігор Антонич: третє повернення // Літературна Україна. – 2007. – №12. – С. 2-7.
 34. Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу прози Богдана - Ігоря Антонича // Етнос і культура. – 2008. – № 4-5. – С. 156-161.


 35. Махно В. І. Художній світ Б.-І. антонича: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова» – К., нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 1999. – 25 с.

 36. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови. За ред. Мацько Л., – Київ 2003. – 454 с.

 37. Медвідь Ф., Медвідь А. Українська мова як духовна основа національного релігійного-церковного життя // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000р. – Львів, 2000. – С. 76-80.

 38. Мельник О. Три музи Богдана-Ігоря Антонича // Урядовий кур’єр. – 2009. – 13 черв. (№ 104). – С. 9-12.

 39. Митрополит Іларіон (Огієнко І.). Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. – 2-ге вид. – К.: 1994. – С. 145-146.

 40. Митрополит Ілларіон (Огієнко І.). Українська мова в християнських храмах // Старожитності. – 1992. – Ч. 4. – С. 110-130.

 41. Митрополит Ілларіон (Огієнко І.). Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. – К.: 1993. – 284 с.

 42. Мороз Т. В. Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття : Автореф. дис. канд. наук: 10.02.01 – «Українська мова» / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Івано-Франківськ, 2007. – 25 с.

 43. Назарук В. Шукаючи гармонії. Деякі питання поезії Антонича // Варшавські українознавчі записки. Зошит 1. – Варшава 1989. – С.187-190.

 44. Наконечна Г. Українська богословська термінологія: характеристика системи // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000р. – Львів, 2000. – С. 79-92.

 45. Наконечна Г. Про синонімію в богословській термінології // Єдиними устами. –1998. – № 2. – Львів. – С. 16-80.
 46. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 1. – с. 35-38.


 47. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 2-3. – С. 38-43.

 48. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 4-5. – С. 14-18.

 49. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 6-7. – С. 26-31.

 50. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 8-9. – С. 20-24.

 51. Німчук В. В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1993. – № 10-12. – С. 26-31.

 52. Новий Завіт. Святе Письмо / За редакцією Барщевського Т. – Львів, – 2006. – 694 с.

 53. Колінз Д.О, Фаруджі Е. Малий теологічний словник / За ред. Владики Софрона Мудрого, ЧСВВ. Івано-Франківськ. – 1997. – 445 с.

 54. Павличко Д. Пісня про незнищенність матерії: Антонич Богдан-Ігор. Пісня про незнищенність матерії. – К., 1967. – С. 21-121.

 55. Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова»; Тернопільський нац. педагог. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Івано-Франківськ, 2008. – 252 с.

 56. Піддубна Н. В. Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова»; Харківський держ. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2000. – 20 с.

 57. Політило В. Роль лексики і фразеології біблійного походження в ораторському мовленні // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000. – Львів, 2000. – С. 27-35.

 58. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2007. – 477 с. – (Словники України).

 59. Пономаренко О. Мотиви колядок, щедрівок та веснянок у поезії

Б.-І. Антонича // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 7. – С. 46-55.
 1. Пуряєва Н. В. Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів): Автореф. …дис. канд. філол. наук:, спец. 10.02.01 «Українська мова». – К., 2001. – 20 с.


 2. Пуряєва Н. В. Словник церковно-обрядової термінології. – Львів: Свічадо, 2001. – 156 с.

 3. Пуряєва Н. В. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографічної семантизації // Богословія. – Т. 64. – Львів, 2002. – С. 147-159.

 4. Рубчак Б. Богдан-Ігор Антонич //Українське слово. – Т. 2. – Київ. – 1994. – С. 23-28.

 5. Рудницький Я. Семантика «хреста» й «хрещення» // Наук. конгрес у 1000-ліття Хрещення Руси-України. – Мюнхен, 1988-1989. – С. 577-587.

 6. Римша В. Евреи // Системы личных имен у народов мира. – М., 1986. – С. 117.

 7. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / За ред. В. Русанівського. – Київ, 1994. – 689 с.

 8. Симонова К. Українська мова у конфесійному письменстві XV ст. (На матеріалі «Четьї» 1489 р.) // Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 56-79.

 9. Скаб М. Богословська термінологія у «Словнику української мови» // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1998. – Львів, 1998. – С. 178-183.

 10. Скрипник І. Антонич, Лорка // Книжковий клуб плюс. – 2006. – № 9. – Львів, 2005. – С. 18-19.

 11. Сологуб H. M. Біблійні образи в етнологічному аспекті // Біблія і культура. — Чернівці, 2000. – Вип. І. – С. 179-182.

 12. Сучасна українська літературна мова: Підручник / Плющ М. Я., Бевзенко С. П., Грипас Н. Я. та ін. / За ред. Плющ М. Я. – 6-те вид.; стер., – К.: Вища школа, 2006. – 430 с.

 13. Тодор О. Конфесійна лексика у мові періодики // Культура слова. — Вип. 59. – Львів, 2001. – С. 77-78.

 14. Трійняк І. Словник українських імен. – К.: Довіра, 2005. – 455 с.

 15. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2007. – 288 с.
 16. Федик О. Мова як духовний адекват дійсності. – Львів: Місіонер, 2000. – С. 23-29.


 17. Федонюк В. З історії розвитку християнської лексики // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 13-15 травня 1998р. – Львів, 1998. – С. 146-152.

 18. Черненко І. Лексико-семантичні групи церковно-релігійних термінів у «Російсько-українському словнику наукової термінології» // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 13-15 травня 1998р. – Львів, 1998. – С. 280-287.

 19. Шевченко Л. Лінгвістична інтерпретація імені Ісуса Христа // Мовознавство. – № 2–3. – 2006. – С. 153-162.

 20. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства. – Київ, 2004. – 470 с.

 21. Юрковський М. Староукраїнська богословська термінологія // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1988. – С. 75.89

 22. Юрковський М. Українські назви храму // Греко-католоцький церковний календар. — Варшава, 1987. – С. 71-73.

 23. Якубчак Н. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича // Наукові записки. Філологічні науки. – Т. 48. – Львів, 1999. – С. 25-31.
<< предыдущая страница