vchilka.in.ua 1 2 ... 10 11


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Львівський державний університет внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра кримінально-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ННІППЕ ЛьвДУВС

Грищук В.К.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Проблеми кримінально-правової кваліфікації

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________8.03040101 Правознавство_______

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________кримінально-правова_______________________

(назва спеціалізації)

Юридичний факультет

2012 рік

Робоча програма дисципліни «Проблеми кримінально-правової кваліфікпції»

за напрямом підготовки _______право___________________________________,

спеціальністю «правознавство»__________________________________________

2012. — __ с.

Розробник: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Навроцький В.О., професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

Протокол від 31 серпня 2012 р. №1

Завідувач кафедри ___________________(доц. Сенько М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
 В.О.Навроцький, 2012 р.

 ЛьвДувс 2012 р.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань

______0304 Право_________

(шифр і назва)

Вибіркова – за вибором навчального закладу
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.030401101 Правознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1

1

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

2-й семестр

1-й семестр

Загальна кількість годин - 144

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


38 год.

16 год.

Практичні, семінарські

34 год.

Не передбачені

Лабораторні

Не передбачені

Не

передбачені

Самостійна робота

72 год.

128 год.

Вид контролю: екзамен

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Завдання вивчення дисципліни «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законом діянь.

Студент повинен знати теоретичні положення курсу «Проблеми кримінально-правової кваліфікації», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації діянь, передбачених кримінальним законом (а, по мірі їх прийняття також відповідні постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ); позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які не є злочинними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення.


Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію.

Студент повинен мати навики вибору кримінально-правових норм, які передачають злочинність або не-злочинність певного діяння, вирішення питань конкуренції та колізії статей законів, розмежування злочинів та інших правопорушень.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичного заняття, тестування, іспиту.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих питань відповідних тем курсу, написання рефератів, підготовка до практичних занять, тестування, іспиту, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну курсантсько-студентську наукову конференцію ЛьвДУВС).

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.следующая страница >>