vchilka.in.ua 1

Розрахунково-аналітичні завдання

Завдання 1
За даними пілотного дослідження було виявлено, що національній ринок одягу великих розмірів характеризується дисбалансом попиту та пропозиції. Спілка директорів відомої мережі магазинів одягу вважає за необхідне провести описове дослідження щодо оцінки привабливості сегменту ринку чоловічого і жіночого одягу великих розмірів.

За результатами дослідження було виявлено наступні кількісні характеристики національного ринку:


 • загальна кількість дорослого населення становить 38 млн. осіб, серед них 63% жінок і 37% чоловіків;

 • кількість споживачів, які носять одяг великих розмірів, становить близько 40% жінок та 30% чоловіків, що мешкають на території країни;

 • найчисельніший сегмент потенційних покупців (67%) представлений споживачами, які надають перевагу сучасному класичному одягу вітчизняних та світових виробників;

 • 50 % населення країни мають середній (2500 грош. од.) та вищий за середній рівень доходів;

 • середня вартість покупки становить 450 грош. од.;

 • на протязі року кожен покупець купує в середньому 6 одиниць товару;

 • на ринку працюють три основних гравця: частка ринку лідера галузі становить 27%, частки ринку інших гравців - складають 21% і 12% відповідно.

Оцініть привабливість національного ринку одягу великих розмірів, беручи до уваги наступні умови: керівництво фірми вважає перспективними ринок одягу, якщо його загальна місткість складає більш ніж 25 млн. грн. Відомо, що в перший рік існування фірма планує завоювати 8% загального обсягу ринку одягу великих розмірів.

Визначте:

 • загальну місткість ринку в натуральному та грошовому виразі;

 • частку ринку компанії в вартісному виразі за умов досягнення зазначених обсягів продажу;

 • відносну частку ринку компанії;

 • частку ринку компанії відносно лідера;
 • частку ринку компанії відносно трьох основних конкурентів.


Завдання 2
На регіональному ринку молочних виробів працюють кілька крупних виробників: ТОВ «Данон», ДП «Лакталіс-Україна», ПАТ «Галактон». Підприємство ТОВ «Данон» включено до реєстру підприємств-монополістів. Отже, необхідно вивчити ринкову ситуацію та продемонструвати, що ТОВ «Данон» не є монополістом на ринку молочних виробів регіону, а присутнє поряд з низкою інших компаній. Підприємство ТОВ «Данон» прийняло рішення щодо проведення маркетингового дослідження відносно місткості та конкурентного середовища молочних виробів на регіональному ринку.

Розробіть, будь ласка, програму (план) маркетингового дослідження регіонального ринку молочних виробів, для чого розкрийте зміст кожного з етапів маркетингового дослідження:

 1. Розробка концепції дослідження:

  1. Визначення проблеми дослідження;

  2. Постановка цілей та завдань;

  3. Формулювання робочої гіпотези дослідження.

 2. Відбір джерел інформації:

  1. Вторинна маркетингова інформація (джерела);

  2. Первинна маркетингова інформація (джерела).

  3. 3. Вибір методики дослідження (анкетування, інтерв’ю тощо);

  4. 4. Визначення вибірки (тип, обсяг);

  5. 5. Польовий етап – збирання інформації (виконавці);

  6. 6. Інструменти аналізу інформації

  7. 7. Спосіб представлення висновків і рекомендацій.


Завдання 3
Ваша фірма вирішила запровадити на регіональний ринок новий товар А. Перед Вами поставлене завдання – визначити його конкурентоспроможність порівняно з аналогічним товаром В, що виробляється підприємством-конкурентом.

Виконайте завдання за наступними етапами:

 1. Оберіть конкретний товар.

 2. Визначте основні параметри його конкурентоспроможності (6-7 параметрів).
 3. Заповніть таблицю експертних оцінок для двох конкуруючих товарів за п’ятибальною шкалою (Табл. 2).


 4. Побудуйте многокутник конкурентоздатності товару А відносно товару-конкуренту В.

 5. Визначте конкурентні переваги та слабкі сторони товару А.

 6. Розробіть рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності товару А.

Таблиця 2.

Параметр конкурентоспроможності

Експертна оцінка товару А

Експертна оцінка товару В


Завдання 4
ПАТ «Галактон» вийшла на ринок України з новою торговою маркою йогуртів „Простоквашино”. У зв’язку з цим компанія планує проведення маркетингового дослідження споживачів, яке поєднуватиме тестування за шкалою Богардуса і анкетування.

Виконайте наступні завдання.


 1. Розробить тест за шкалою Богардуса, який дозволить визначати інтенсивність позитивного ставлення потенційних покупців до різних марок йогуртів. Оберіть для порівняння 5-6 відомих Вам торгових марок йогуртів. Сформулюйте 7 тверджень, що характеризують інтенсивність позитивного ставлення респондента до кожної торгової марки. Оформіть дані у відповідну таблицю, де по вертикалі розташовані марки йогуртів, по горизонталі – відповідні твердження в порядку від найбільш інтенсивного позитивного ставлення до менш інтенсивного (Таблиця 3). Обчисліть кількісну різницю у відношенні споживачів до марки „Простоквашино ” від основних конкурентів.

Таблиця 3.Відношення

респон-

дента

Марка

йогурту


 1. Розробить анкету для визначення цільових сегментів. Структура анкети повинна відповідати встановленим вимогам – містити вступну, основну та демографічну частини. Основна частина повинна включати не менш ніж 10 запитань.

В анкеті використовуйте різноманітні типи запитань (закриті, відкриті, альтернативні, багатоваріантні і т. ін.), що дозволить підвищити репрезентативність отриманої інформації. Вкажіть тип кожного поставленого запитання.
Завдання 5
ТОВ «Ферреро Україна» вийшла на ринок України з новою торговою маркою печива, застосовуючи стратегію масового маркетингу. У зв’язку з цим компанія планує проведення маркетингового дослідження споживачів.

Розробить анкету, яка має відповідати наступним вимогам:

1) структура анкети повинна містити вступну, основну та демографічну частини;

2) в анкеті використовуйте наступні типи запитань:
 • відкриті, напівзакриті та закриті;


 • альтернативні та багатоваріантні;

 • прямі та непрямі;

 • фільтруючі;

 • запитання про факти, оцінку та мотиви поведінки респондентів;

3) включить в анкету не менше трьох запитань складених з використанням шкали Лайкерта.
Завдання 6
Харчова галузь України визначається динамічним розвитком, що зумовлено кількістю, зокрема, ковбасних виробництв (15 підприємств мають національне значення, більш 100 – діють тільки на регіональних та місцевих ринках) та зростанням споживання ковбасних виробів серед населення.

ТОВ «Харківський м'ясокомбінат», яке тривалий час працює на ринку ковбасних виробів, є одним з лідерів цього ринку. В умовах насичення ринку продукцією та посилення впливу на ринок конкурентів, підприємство постало перед проблемою підвищення ефективності діяльності та необхідності зміни конкурентної стратегії.

Для формування нової стратегії ТОВ «Харківський м'ясокомбінат» та визначення типу конкуренції на ринку ковбасних виробів оцінить рівень монополізації ринку, використовуючи індекс Харфіндела-Хіршмана. При оцінці рівня монополізації ринку зверніть увагу на те, що Індекс може набирати значення від 0 до 10 000. Значення Індексу 1 000 і менше відповідає характеристикам немонополізованого ринку, а 1 800 і більше – монополізованому, неконкурентному.

Вихідні дані для розрахунку рівня монополізації ринку наведені в таблиці 4.
Таблиця 4.


Фірми

Обсяг реалізації продукції в звітному періоді, тис. тонн

ТОВ «Харківський м'ясокомбінат»

63746

ТВД «М'ясокомбінат «Ятрань»

45678

ЗАТ «Український бекон»


28908

ТОВ «М'ясокомбінат – СТОВ «Дружба народів»

10956

ТОВ «Ювілейне»

12587


Завдання 7
Оберіть методи збору інформації для вирішення наступних проблем дослідження та обґрунтуйте свою відповідь, спираючись на характеристику цих методів та сфери їх застосування.

 1. дослідження діяльності основного конкурента в галузі;

 2. вивчення мотивів поведінки потенційних споживачів нової продукції фірми;

 3. вивчення соціально-культурного середовища ринку країн Західної Європи;

 4. вивчення наявного іміджу компанії;

 5. дослідження ефективності рекламних заходів;

 6. отримання прогнозної оцінки ємності ринку нових товарів, які не мають існуючих аналогів;

 7. аналіз конкурентних позицій компанії на ринку відносно 1-2 основних конкурентів;

 8. дослідження персоналу компанії;

 9. дослідження для пошуку ідей і концепцій нових товарів.

Наведіть узагальнену схему методів збору інформації в маркетингових дослідженнях та вкажіть місце обраних методів/методик на схемі.
Завдання 8
Харчова галузь України визначається динамічним розвитком, що зумовлено кількістю підприємств макаронних виробів та зростанням споживання цих виробів серед населення.

ПрАТ «Чумак», яке тривалий час працює на ринку макаронних виробів виробів, є одним з лідерів цього ринку. В умовах насичення ринку продукцією та посилення впливу на ринок конкурентів перед підприємством постала проблема підвищення ефективності діяльності.

Перед дирекцією підприємства постало завдання оцінити місткість ринку макаронних виробів в Україні в поточному та наступному роках. Відомо, що чисельність населення складає 30 млн. осіб. З них споживачами макаронних виробів є 80%. Середня частота купівлі макаронних виробів складає 4 рази на місяць, а середній обсяг покупки 0,5 кг. Збільшеня сегменту споживачів у наступному році складає 4%. Відомо, що зростання ціни на 1% призводить до зменшення обсягу споживання на 0,1 кг на рік. У наступному році прогнозується зростання ціни на 10%. Враховуючи вищенаведені дані оцінить місткість ринку макаронних виробів в поточному та наступному роках.

Завдання 9
Компания «Снек Экспорт» планує розширити товарний асортимент продукції ТМ «Хуторок» за рахунок виведення на ринок нешлифованого рису, який має більше корисних властивостей: містить більше клічатки, мінералов, вітамінов, більш запашний, ніж звичайний.

Для реалізації поставлених завдань керівництво обрало стратегію диференційованого маркетингу. У зв’язку з цим компанія планує проведення маркетингового дослідження споживачів.

Розробить опитувальний лист, який повинен відповідати наступним вимогам:

1) структура анкети повинна містити вступну, основну та демографічну частини;

2) в анкеті використовуйте наступні типи запитань:


 • відкриті, напівзакриті та закриті;

 • альтернативні та багатоваріантні;

 • прямі та непрямі;

 • фільтруючі;

 • запитання про факти, оцінку та мотиви поведінки респондентів;

3) включить в анкету декілька запитань складених з використанням шкали семантичного диференціала Осгуда.
Завдання 10
Відомий автовиробник компанія «General Motors» в свій час приймала рішення про вихід на ринок України з новою на той час маркою автомобілів «Chevrolet», яка позиціонувалася у вищій ціновій категорії, ніж відносно недорогі автомобілі марок «Daewoo», «Lada» та ін. У зв'язку з цим компанія проводила маркетингове дослідження споживачів, яке поєднувало анкетування і тестування за шкалою Богардуса.

Розробить тест, який складатиметься зі шкали Богардуса та декількох запитань, спрямованих на визначення можливих сегментів. На основі отриманої інформації зробіть сегментування ринку і оберіть цільовий сегмент для автомобілів марки «Chevrolet».

По-перше, виділіть 8-10 марок автомобілів, ставлення до яких буде вивчатися.

По-друге, запропонуйте 7 суджень, які будуть за кумулятивною шкалою визначати інтенсивність позитивного ставлення потенційних покупців до різних марок автомобілів.

Завдання 11
Фірма «Polstar» є одним з основних виробників стильного джинсового одягу в Україні та використовує найсучасніші технології, якісні лекала та різноманітні матеріали. Діапазон цін, наприклад, на джинсові куртки сягає від 150 до 400 грн. Фірма вирішила сегментувати ринок своєї продукції для чого провести спеціальне маркетингове дослідження.

Опишіть, будь ласка, процес сегментування ринку одягу за наступними етапами:


 1. Визначте основні сегменти потенційних покупців за рівнем їх середнього доходу (в місяць на одного члена сім'ї). Оберіть цільовий сегмент.

 2. Виберіть та обґрунтуйте основні чинники, що впливають на поведінку споживачів на ринку джинсового одягу.

 3. Розробіть короткий опитувальний лист для проведення опитування покупців (реальних та потенційних) в магазинах фірми.

 4. Опишіть процес опитування, що потрібно провести при сегментуванні ринку одягу.

 5. На основі даних дослідження побудуйте три сегменти (інформацію візьміть, виходячи з Вашого власного досвіду) споживачів джинсового одягу залежно від оцінки ними значущості чинників впливу на споживацьку поведінку.

 6. Побудуйте інтегральну таблицю значущості факторів маркетингу для сегментів споживачів.

Інтерпретуйте (за можливістю) визначені профілі сегментів.
Завдання 12
Ви проводите маркетингове польове дослідження, спрямоване на вивчення відношення людей до нової мережі супермаркетів, яка щойно почала розгортатись у місті. Виконайте наступні завдання з підготовки дослідження:

а) сформулюйте основну проблему і задачі дослідження;

б) визначте, яка інформація є необхідною для вирішення цих задач;

в) запропонуйте основні питання (у закритій формі) для складання анкети, які б розкривали задачі дослідження, складіть коротку анкету за встановленими вимогами.

Завдання 13

Визначте складові маркетингового комплексу для видавництва, що займається виданням навчальної літератури. Визначте фактори макро- та мікросередовища, які впливають на видавництво. Які з них будуть змінюватись у майбутньому, як саме? Яка концепція маркетингу є найбільш доречною для видавництва і в чому вона повинна втілюватись? Обґрунтуйте відповіді.

Завдання 14
Оберіть критерії сегментування українського ринку для підприємства-виробника товарів для відпочинку „Пікнік” (3-5 критеріїв), по кожному критерію необхідно визначити відповідні характеристики сегментів, дані внести в таблицю:


Критерії (ознаки) сегментування

Характеристики сегментів ринку „Пікнік” за даним критерієм (ознакою)


Здійсніть сегментування ринку за обраними критеріями (визначте можливі групи споживачів)

Виберіть цільовий сегмент ринку (або декілька цільових сегментів), обґрунтуйте свій вибір.
Завдання 15
Ви плануєте відкриття власного підприємства з надання будівельно-ремонтних послуг. Для аналізу маркетингового середовища та створення бізнес-плану Вам необхідно провести маркетингове дослідження. Сформулюйте мету дослідження, пошукові питання, вкажіть джерела інформації для вирішення проблеми та отримання відповіді на пошукові питання, вкажіть методи маркетингових досліджень, які можуть бути застосовані в кожному конкретному випадку.

Для отримання первинної інформації складіть опитувальний лист (анкету). Структура анкети повинна містити наступні структурні елементи: преамбула, основна та демографічна частини.


Завдання 16
Оберіть тип дослідження, який доречний у кожному з наступних випадків:


 • керівництво заводу, що виробляє вантажівки, хоче дізнатися, яку частку продукції купують фермери;

 • підприємство-виробник електропобутової техніки має потребу визначити ступінь впливу різних членів родини на об’єм покупок електропобутової техніки;

 • невеликий магазин канцтоварів, розташований на території ВНЗ, бажає визначити інформації про ставлення студентів до своєї діяльності;

 • завод-виробник металообробного устаткування визначає доцільність відкриття філіалу в зоні крупного морського порту.

Обґрунтуйте відповідь.