vchilka.in.ua 1
Семінар 7. Оцінювання рентабельності та конкурентоспроможності продукції


1. Оцінювання рентабельності продукції

До показників рентабельності продукції відносять:

1. Рентабельність окремих виробів — розраховується як відношення прибутку від виробу до собівартості самого виробу.

2. Рентабельність реалізованої продукції — розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції.

3. Рентабельність виробництва — розраховується як відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

Показники рентабельності визначаються в коефіцієнтах або у відсотках і показують частку прибутку в кожній грошовій одиниці витрат, або частку товарної продукції в собівартості продукції. Показники рентабельності можна розраховувати і за окремими структурними підрозділами, і за видами діяльності. Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції. Джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є: форма 1 «Баланс підприємства», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 5 «Звіт про затрати на виробництво», інформація про ціни та ін.

Зміна рентабельності окремих видів продукції відбувається під впливом різних факторів. Фактори зміни ціни реалізації і собівартості виробу вважаються факторами першого, а всі інші — факторами другого порядку. Визначення впливу факторів першого порядку проводиться методом ланцюгових підстановок або методом абсолютних різниць. Приклад аналізу факторів зміни рентабельності одиниці виробу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОДИНИЦІ ВИРОБУ

Найменування виробів (шифр виробів)


Реалізація, тис. грн.

Собівартість
виробу

Рівень
рентабельності

Відхилення
від плану

за планом

за звітом

за планом

за звітом

за планом [(гр.2 / гр.4) –
– 1]100

за фактичної ціни та планової собівартості [(гр.3 / гр.4) – 1]100

за звітом [(гр.3 / гр.5) –
– 1]100

усього (гр.8 – гр.6)

у т.ч. за рахунок

ціни
(гр.7 – гр.6)

собівартості (гр.8 – гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

200

250

170

210

Б

325

363

290

315В

360

355

330

318Г

518

525

480

495
Вплив факторів другого порядку на зміну рівня рентабельності розраховується за допомогою способу часткової участі. Для цього використовується інформація про зміну ціни на продукцію в абсолютному розмірі (виріб А): зміна якості продукції +10 тис. грн., зміна попиту на продукцію +15 тис. грн., зміна показника інфляції +12 тис. грн. Усього 37 тис. грн.

Коефіцієнт часткової участі (Відхилення за рахунок соб./Зміну ціни) становитиме:________

Отже, вплив факторів другого порядку на зміну рівня рентабельності виробу А за рахунок ціни буде таким:

  • зміна якості продукції

  • зміна попиту на продукцію


  • зміна показника інфляції

Усього

Розрахунки фактора зміни собівартості продукції проводяться так само.

Важливе значення для підприємства має вивчення рентабельності реалізованої продукції через відношення валового прибутку до виручки від реалізації.

Рентабельність реалізованої продукції доцільно аналізувати, ураховуючи вплив таких факторів:

  • зміна структури та асортименту продукції;

  • зміна собівартості продукції;

  • зміна відпускних цін на продукцію.

Для розрахунку впливу факторів на рентабельність реалізованої продукції використаємо дані табл. 2.

Таблиця 2

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Показники рентабельності
реалізованої продукції

Виручка
від реалізації (тис. грн.)

Собівартість
реалізованої продукції (тис. грн.)

Рівень
рентабельності, %

1. За планом

860

652
2. За планом і фактичним обсягом та структурою продукції

896

680
3. Фактично за планових цін на матеріали і продукцію

897

681
4. За звітом

899

683
З таблиці бачимо, що фактичний рівень рентабельності проти планового знизився на ____%. Розрахунки впливу факторів:

  • за рахунок зміни структури рівень рентабельності знизився на ____ пункту;

  • за рахунок зміни ціни рентабельність знизилась на _______ пункту;

  • за рахунок збільшення рівня витрат (собівартості продукції) знизилась на ____ пункту.

Усього рентабельність знизилась на: _______________________ відсоткових пунктів.

Основним показником рентабельності підприємства є рентабельність виробництва, що розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції до всього авансованого капіталу (суми всіх активів). В економічній літературі її часто називають загальною рентабельністю:

,

де — рентабельність виробництва;

— прибуток від реалізації продукції;

— сума всіх активів (сума основного й оборотного капіталу).

На рівень рентабельності виробництва впливають такі фактори (табл. 3): зміна частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції; зміна фондомісткості продукції; зміна оборотності оборотних коштів.

Таблиця 3

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Показник

За планом

За звітом

Відхилення

1. Валовий прибуток, тис. грн.


40

170
2. Реалізація продукції (без ПДВ)

600

840
3. Середньорічна вартість основних фондів

500

2570
4. Середньорічні залишки матеріальних оборотних коштів

400

450
5. Середньорічна вартість виробничих фон­дів (ряд. 3 + ряд. 4)


6. Коефіцієнт фондомісткості продукції (ряд. 3 / ряд. 2), коп.


7. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів (ряд. 4 / ряд. 2)


8. Прибуток на 1 грн. реалізованої продук­ції (ряд. 1 / ряд. 2), коп.


9. Рівень рентабельності виробництва (ряд. 1 / ряд. 5), %

За даними таблиці, рівень рентабельності за звітний період збільшився на ____ пункту.


Вплив факторів на зміну рентабельності розраховується методом ланцюгових підстановок:

1. Вплив за рахунок зміни частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції:

тобто вплив цього фактора становить _______________.

Отже, за рахунок збільшення частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції рівень рентабельності збільшився на ____________ відсоткового пункту.

2. Вплив за рахунок зміни фондомісткості основних виробничих фондів:

Порівнюємо з попереднім результатом:

Отже, за рахунок збільшення фондомісткості виробництва рівень рентабельності збільшився на _____________ відсоткового пункту.

3. Вплив зміни коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних коштів, тобто зміни тривалості обороту оборотних коштів:
Бачимо, що за рахунок збільшення тривалості обороту оборотних коштів рівень рентабельності зменшився на ______________ відсоткового пункту.

Отож, загальний вплив факторів становить ____________ відсоткового пункту.
2. Оцінка конкурентоспроможності продукції.

Кількісну оцінку конкурентоспроможності однопараметричних об'єктів (наприклад, машин та устаткування) можна зробити користуючись формулою:

Кс = Ео.п. : Еп.к. ∙ К1∙ К2 … Кп,

де: Кс - конкурентоспроможність продукції на конкретному ринку, од.;

Ео.п.; Еп.к. - ефективність відповідно до оцінюваної продукції та продукції-конкурента, од. корисного ефекту, од. валюти;

К1∙ К2 … Кп - коригувальні коефіцієнти, які враховують конкурентні переваги.

Ефективність продукціїо.п.; Еп.к) визначається шляхом порівняння її корисного ефекту за нормативний строк служби (Еп.н.с) з сукупними витратами протягом життєвого циклу (Зс.ж.ц.), тобто

Ео.п.(п.к) = Еп.н.з / Зс.ж.ц.


Корисний ефект:

t=n

Еп.н.з =  Пч ∙ Фв.г. ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3…kn

t=1

де: Тn - нормативний строк служби машин, років;

Пг - годинна продуктивність машин (паспортна);

Фв.г - річний фонд часу роботи машин;

k1,…,kn - коефіцієнти, що характеризують невідповідність якості машин вимогам споживачів.

Сукупні витрати протягом життєвого циклу однієї машини можна визначити за формулою: Т

Зс.ж.ц. = (Кк.м.н. : N1) + (З.т.п. : N2 ) + Зп.м. + Зв.м. +  Зе.о.р. ± Зд.л.

t=n

де: Зс.ж.ц. - сукупні витрати за життєвий цикл продукції;

Кк.м.н. - кошторисна вартість маркетингових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);

З.т.п. - кошторисна вартість організаційно-технологічної підготовки виробництва машин нової конструкції;

N1, N2- кількість машин, які передбачено виготовити за даною конструкторською і технологічною документацією, якщо виробник обох машин той самий);

Вп.м. - витрати на виробництво машини (без амортизації попередніх витрат);

Вв.м. - витрати на впровадження машини у споживача, які включають транспортні витрати і кошторисну вартість будівельно-монтажних і пускових робіт;

Ве.о.р. - витрати на експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт t-го року (без амортизації попередніх витрат);

Вд.л.- витрати на демонтаж і ліквідацію (реалізацію) елементів основних виробничих фондів (включаючи саму машину), що вибувають з експлуатації у зв'язку із засвоєнням і впровадженням нових машин.


Задача 1. Розрахувати сукупні витрати життєвого циклу закупорювальних машин закордонного виробництва, якщо кошторисна вартість маркетингових і НДДКР складає 400 тис. грн., на організаційно-технічну підготовку до виробництва нових машин підприємство витратить 200 тис. грн. У разі придбання імпортних машин консервний завод зможе закупити чотири такі автомати за оптовою ціною в перерахунку на національну валюту 2,5 млн. грн. Витрати на встановлення нових машин, вартість будівельно-монтажних робіт складуть 36 тис. грн. Щорічні експлуатаційні витрати на кожну машину складуть 50 тис. грн. Нормативний термін служби автомата - 15 років. Витрати на демонтаж застарілого обладнання - 70 тис. грн., а доход від його реалізації - 5 тис. грн

Задача 2. Розрахувати корисний ефект від заміни застарілого устаткування, якщо нормативний термін його служби – 7 років, годинна продуктивність машин за паспортом - 20 банок за годину, а річний фонд часу роботи машини складав 1760 годин. Нове вітчизняне обладнання має паспортний термін служби 10 років. Годинна продуктивність нових машин у два рази вища, річний фонд часу роботи машин 1760 годин. Зниження продуктивності по мірі старіння машин відбувалося у машин старого зразка на 10% (К1=0,1), а передбачуване зниження продуктивності у машин нового зразка – 5% (К1=0,05).

Задача 3. Розрахувати ефективність використання на консервному заводі застарілого обладнання на підставі результатів розрахунку, отриманих у завданні 2 і при врахуванні того, що сукупні витрати всього життєвого циклу обладнання, яке застаріло і підлягає заміні, склали 2756 тис. грн.

Задача 4. Визначити на підставі даних, наведених у таблиці, конкурентоспроможність щодо найкращого зразка і встановити рівень конкурентоспроможності. Заповнити таблицю.

Проектні і конкурентні зразки


Корисний ефект, млн куб. м повітря

Сукупні витрати

Ефективність  куб. м/грн

Конкурентоспромож-ність щодо кращого зразка

Рівень конкурентоспроможності

Проектний варіант 1

6,5

2,4


Проектний варіант 2

8,8

2,6


Конкурент 1

5,8

2,2


Конкурент 2

7,2

2,3


Конкурент 3

8,0

2,5