vchilka.in.ua 1

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО


Начальник ГУМВС _________________________________________

України в Закарпатській області _________________________________________

_________________________________________

___________________міліції _________________________________________

______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів громадського формування з

охорони громадського порядку і державного

кордону в Закарпатській області

«Народна самооборона»
Протокол № 1 від ____________2014 року
Голова зборів
_______________________

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішенням Виконкому Тячівської міської ради

№___ від ___ ___ 2014 року
Тячівський міський голова

_______________________

СТАТУТ

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону в Закарпатській області

«НАРОДНА САМООБОРОНА»

Тячів - 2014
I. Загальні питання

1.1. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону в Закарпатській області «Народна самооборона» (далі - Формування) створюється відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

1.2. Формування створюється як громадське об'єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

1.3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України, Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби з кримінальними та адміністративними правопорушеннями, а також статут Формування.


1.4. Громадське формування здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

1.6. Формування відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції.

1.7. Формування не є прибутковою організацією.

1.8. Юридична адреса формування : 90500, м.Тячів, вулиця Незалежності 22- а, Закарпатська область.
II. Основні завдання формування
2.1. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань громадське об'єднання в установленому законодавством порядку має право:

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського форсування та важливих питань державного і суспільного життя;

- проводити мирні зібрання;

- здійснювати інші права, не заборонені законом.
2.2 Основними завданнями формування є :

2.2.1 у сфері охорони громадського порядку:


- надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням;

- інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних угруповань;

- сприяння органам внутрішніх справ у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;
2.2.2 у сфері охорони державного кордону:
- надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи вчиняють інші протиправні дії на державному кордоні;

- сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби в охороні державно кордону, а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режим і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, забезпечення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи; надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на державному кордоні, і вжиття заходів для їх усунення;

- участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу державного кордону та за прикордонними інженерними спорудами;

- участь у заходах Державної прикордонної служби з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;
2.2.3 у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

  • надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;


  • участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.


III. Права формування
3.1 Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань громадське формування в установленому законодавством порядку має право:

  • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

  • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

  • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

  • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського формування та важливих питань державного і суспільного життя;

  • проводити мирні зібрання;

  • використовувати форменний одяг та власну атрибутику у відповідності до зразків затверджених рішенням вищого керівного органу;

  • здійснювати інші права, не заборонені законом.

3.2 Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

3.2.1 брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями Державної прикордонної служби, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби;

3.2.2 вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

3.2.3 представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;


3.2.4 взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

- проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

- надання допомоги у запобіганні та припиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів;

- охорону природи і пам'яток історії та культури;

- забезпечення безпеки дорожнього руху;

3.2.5 вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

3.2.6 підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи;

3.2.7 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими формуваннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. право особи на вільну участь або неучасть у громадському формуванні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке формування або припиненні членства (участі) в ньому;

3.2.8 самостійно здійснювати управління діяльністю громадського формування відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського формування, крім випадків, визначених законом;

3.2.9 члени (учасники) громадського формування не мають права на частку майна громадського формування та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського формування не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського формування, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);


3.2.10 члени громадського формування мають право мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським формуванням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського формування забезпечувати такий доступ;

3.2.11 громадське формування інформує громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

3.3 Формування провадить свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ, підрозділів Державної прикордонної служби шляхом:

- спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників державного кордону в межах району, що контролюється Державною прикордонною службою, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевих рад;

- проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;

- взяття участі у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

3.4 Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов'язані знати:
- місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;

- режим державного кордону і прикордонний режим, чинне законодавство з цих питань;

- зразки документів на право в'їзду та перебування громадян України та інших осіб у районах, що контролюються Державною прикордонною службою України, у прикордонній смузі.


IV. Структура, формування і територія, в межах якої провадиться його діяльність

4.1. У формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи, як координаційна рада, штаб, внутрішньої безпеки, міськрайонні, районні, міські формування та окремі сотні, чоти, десятки тощо.

4.2. Формування діє в межах Закарпатської області.
V. Створення та діяльність керівних і виконавчих органів формування, їх повноваження
5.1. Вищим керівним органом формування є загальні збори членів формування (далі - загальні збори). Вищий колегіальний орган управління складається з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів – делегатів, які обираються локальними колегіальними органами.

5.2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

5.3. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів формування, чи на вимогу ревізійної комісії.

5.4. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів члени формування повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.

5.5. Загальні збори є правоможними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що члени формування повідомляються додатково.

5.6. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.

5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів формування, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів формування, які є обов'язковими тільки для тих членів, що голосували за їх прийняття.

5.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:


5.8.1 прийняття статуту формування та внесення змін до нього;

5.8.2 затвердження складу та обрання керівника виконавчого органу формування та його заступників;

5.8.3 затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів формування;

5.8.4 затвердження кошторису формування;

5.8.5 прийняття рішення про припинення діяльності формування;

5.8.6 затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів;

5.8.7 затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків ревізійної комісії;

5.8.8 вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх розміру;

5.8.9 вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів формування;

5.8.10 затвердження структури формування;

5.8.11 вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування.

5.9 Для забезпечення поточної діяльності формування створюється виконавчий орган (штаб, координаційна рада, правління тощо), підзвітний і підконтрольний загальним зборам.

5.10. До компетенції виконавчого органу належить:

5.10.1 підготовка кошторису формування, річного звіту про діяльність формування;

5.10.2 ведення обліку посвідчень і нарукавних пов'язок членів формування;

5.10.3 укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем, засобами зв'язку тощо;

5.10.4 ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності;

5.10.5 організація проведення загальних зборів.

5.11. Керівник виконавчого органу забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень виконавчого органу, діє без довіреності від імені формування, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами формування відповідно до затвердженого кошторису.

5.12. Засідання виконавчого органу проводяться не рідше одного разу на три місяці і скликаються його керівником. Рішення виконавчого органу приймається не менше ніж 2/3 голосів усіх його членів.


5.13. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу із числа членів формування обирається ревізійна комісія.

5.14. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

5.15. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного звіту про діяльність формування, його кошторису, розміру членських внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

5.16. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених членами виконавчого органу.
VI. Умови і порядок прийняття громадян до складу формування і вибуття з нього
6.1. Членами громадського формування можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Формування. Членство в Формуванні є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Формування.

6.2. Координаційна рада Формування приймає рішення про прийняття особи в члени Формування та вносить відповідний запис у Реєстр членів Формування не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

6.3 Рада Формуваннямає право відмовити у прийнятті особи в члени Формування

6.4 Рада Формування має право делегувати право прийняття в члени Формування відокремленим підрозділам Формування або іншим статутним органам.

6.5 Члени громадського формування мають право:

6.5.1 брати участь у статутній діяльності та заходах Формування;

6.5.2 брати участь у загальних зборах громадського формування, обирати і бути обраними до керівних органів Формування;

6.5.3 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

6.5.4 отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Формування за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;


6.5.5 мати доступ до фінансових та інших звітів Формування;

6.5.6 добровільно припиняти членство в Формуванні.

6.6Члени Формування зобов'язані:

6.6.1 виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Формування;

6.6.2 сприяти виконанню статутних завдань Формування;

6.6.3 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність громадського формування;

6.6.4 виконувати вимоги керівних органів Фогрмування, відокремленого підрозділу, у якому член Формування перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

6.6.5 вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

6.6.6 застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

6.6.7 сплачувати членські внески.

6.7 Координаційна Рада має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Формування на підставі рекомендації принаймні двох членів Формування. Почесні члени мають право брати участь у роботі координаційної ради та виконавчих органів з правом дорадчого голосу.

6.8 Координаційна Рада має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Формування та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Формування.

6.9. Припинення членства в Формуванні відбувається на підставі:

6.9.1 письмової заяви члена, поданого до Ради Формування або іншого статутного органу Формування, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Формування;

6.9.2 рішення Координаційної Ради або уповноваженого нею органу.

6.9.3.членство в Формуванні припиняється у разі смерті особи.


6.10. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

6.11. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

6.12. Координаційна Рада або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Формування у випадку:

6.12.1 неодноразового порушення вимог Статуту;

6.12.2 вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Формування;

6.12.3 вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Формуванню;

6.12.4 неучасті в діяльності Формування протягом 12 попередніх місяців.

6.13 Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються на загальних зборах. Якщо загальними зборами буде уповноважено інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

6.14 Члени формування можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації формування після проходження відповідної правової і спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби та одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення і нарукавної пов'язки члена формування.

6.15. Не можуть бути членами формування особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

6.16. Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з нього за їх заявою у порядку, встановленому загальними зборами.


6.17. У разі вчинення членом формування діяння, несумісного з подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків члена формування може бути виключено із складу формування рішенням загальних зборів за поданням виконавчого органу.

VII. Статутні обов'язки та права членів формування

7.1. Члени формування зобов'язані:

7.1.1 брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень та запобіганні їм;

7.1.2 під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення та нарукавну пов'язку члена формування;

7.1.3 доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складення протоколу є обов'язковим);

7.1.4 надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

7.2 Члени формування, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов'язані також знати:

- місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;

- режим державного кордону і прикордонний режим, законодавство з цих питань;

- зразки документів на право в'їзду і перебування громадян України та інших осіб у районах, що контролюються Державною прикордонною службою, у прикордонній смузі.


7.3. Члени формування під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена формування мають право:

7.3.1. вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення кримінальних і адміністративних правопорушень, додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;

7.3.2 у разі виникнення підозри у вчиненні кримінальних і адміністративних правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

7.3.3 разом з працівниками органів внутрішніх справ та військовослужбовцями Державної прикордонної служби затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби, штабу формування або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена формування і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

7.3.4. складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7.3.5. входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення кримінальних чи адміністративних правопорушень;

7.3.6 . у разі взяття участі разом з прикордонниками у пошуку порушників державного кордону за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

7.3.7. у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;


7.3.8. у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

7.3.9 під час виконання обов'язків члена формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває;

7.3.10 проводити серед населення роботу щодо роз'яснення законодавства про державний кордон, системи режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

7.3.11 застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.
VIII. Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів
8.1 Члени формування під час спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, у випадках і порядку, передбачених законом.

8.2. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби члени формування повинні попередити осіб, проти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена формування, іншого громадянина, працівника органів внутрішніх справ, військовослужбовця Державної прикордонної служби.

8.3. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, членів формування, працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Державної прикордонної служби, або збройного нападу чи збройного опору.


8.4. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів члени формування не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов'язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди члени формування забезпечують надання допомоги потерпілим у найкоротший термін.

8.5. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени формування повинні негайно сповістити відповідні органи внутрішніх справ і прокуратури, підрозділи Державної прикордонної служби.

8.6. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно із законом.

8.7. Члени формування, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, вправі під час виконання своїх обов'язків разом з працівниками органів внутрішніх справ або військовослужбовцями Державної прикордонної служби застосовувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

8.7.1 самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

8.7.2 припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;

8.7.3 відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність;

8.7.4 затримання і доставлення до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби, громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір;

8.7.5 припинення в разі потреби опору працівникам органів внутрішніх справ та військовослужбовцям Державної прикордонної служби, іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського порядку і державного кордону та боротьби з кримінальними правопорушеннями.


8.8 Членам формування забороняється під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому користуванні.
IX. Правові гарантії та соціальний захист членів

громадських формувань з охорони громадського

порядку і державного кордону
9.1.Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна члена громадського формування та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

9.2.Злісна непокора членові громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

9.3.У разі загибелі членів громадського формування під час виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону членам сім'ї загиблого або особам, які перебувають на його утриманні, за рахунок коштів, які виділяються на фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, визначеному Законом України «Про участь громадян в охороні громадського

порядку і державного кордону», виплачується одноразова допомога у розмірі не менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

9.4 У разі каліцтва, заподіяного члену громадського формування, або встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, йому виплачується одноразова допомога у розмірі від трирічного до п'ятирічного середнього заробітку (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності відповідно до законодавства.


Кошти, витрачені у зв'язку з цим на лікування члена громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.

9.5 За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні ними меж необхідної оборони, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами.

9.6 Одноразові допомоги члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або членам його сім'ї, передбачені частинами третьою і четвертою вказаного Закону, а також збитки, завдані його майну чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, можуть бути відповідно виплачені чи компенсовані у повному обсязі за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.

9.7 Члени зазначених громадських формувань можуть бути застраховані за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії, травм або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, - у розмірі від річної до п'ятирічної середньої заробітної плати залежно від ступеня втрати працездатності.
X. Джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна формування
10.1. Майно формування становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

10.2. Майно формування може формуватися за рахунок:

10.2.1 майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами для забезпечення його діяльності, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв'язку;


10.2.2 коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

10.3. Формування може користуватися на договірних засадах майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв'язку.

10.4. Органи внутрішніх справ, підрозділи Державної прикордонної служби можуть у разі потреби надавати на договірних засадах формуванню на період його чергування або проведення цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.

10.5. Формування провадить фінансово-господарську діяльність та веде бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

10.6. Формування не має права займатися підприємницькою або іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.
XI. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів та відшкодування збитків, заподіяних майну члена формування під час виконання ним своїх обов'язків
11.1. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів здійснюється за рахунок коштів формування у порядку, встановленому загальними зборами.

11.2. Збитки, заподіяні майну члена формування чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.
XII. Внесення змін до Cтатуту формування
12.1 Про намір внести зміни до статуту після його реєстрації формування повідомляє орган, який здійснив реєстрацію (далі - реєструючий орган), не пізніше ніж за 5 днів до проведення загальних зборів, на яких має розглядатися питання про внесення таких змін.

12.2. Про зміни, внесені до статуту після його реєстрації, формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.

XIII. Припинення діяльності формування і вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією
13.1. Діяльність формування може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.

13.2. У разі порушення формуванням вимог законодавства щодо його діяльності за заявою реєструючого органу або прокурора його діяльність може бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.

13.3. Ліквідація формування проводиться призначеною загальними зборами комісією.

13.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами формування. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію формування в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно формування, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів формування третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам.

13.5. Майно і кошти формування після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед кредиторами використовуються для виконання статутних завдань.

13.6. Майно, передане формуванню у користування, повертається у натуральній формі.

13.7. Після ліквідації формування реєструючий орган приймає рішення щодо скасування запису про його реєстрацію.