vchilka.in.ua 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Київський національний торговельно - економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст.. директора з навчальної роботи

________________ Г.І. Найдук

«__»____________ 2012р.

Професійна етика
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень « молодший спеціаліст»

спеціальність 5.02010501 Діловодство

для студентів денної форми навчання

групи ДО - 6

на 2012-2013 навчальний рік


Розробила викладач______Шпичко І.О.
Загальна кількість годин – 54

самостійна робота – 22

аудиторні заняття – 32

З них: лекції – 12

практичні - 10

семінарські – 10


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії

ПОГОДЖЕНО діловодства та філологічних дисциплін

Зав. фінансового відділення Протокол № ___________

________ Фролова Н.Л. від «____» _________ 2012р

Голова циклової комісії

_________Т.С. Шабікова


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Професійна етика»

З/п

Загальна кількість годин

Дата проведення

На заняттях

В тому числі

Години на с/вивченняТема та план за програмою навчальної дисципліни


Форма
контролю


Література


№ лекції

№ практичних

№ семінару

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
8

Розділ 1 Формування моральних та етичних стосунків в Україні


2

Самостійна робота № 1\1

Тема: Етапи розвитку української моральної думки.

Питання:

1.Історія розвитку норм моралі

2.Етичні погляди Григорія Сковороди

3.Т.Шевченко і І.Франко - виразники норм моралі українського народу.

Тестування

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 18-26 с


2

Самостійна робота № 2\1

Тема: Розвиток етичних норм в Україні.

Питання:

1.Зародки і поширення етикету в Україні

2.Українська етична думка ХХ ст..


Тематичний диктант

Лозовой В.О., М.І. Полов, О.А. Стасевська та ін.; Етика: Навч.посіб – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 16-28с21
Семінарське заняття № 1

Тема виникнення і розвиток етичної думки в Україні.

Питання.:

1.Сутність етики як науки про мораль. Питання професійної етики.

2.Розвиток етичної думки в Україні.

3.Сучасний стан речей з мораллю і моральністю Україні.


Тематичний диктант

Лозовой В.О., М.І. Полов, О.А. Стасевська та ін.; Етика: Навч.посіб – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 16-34с

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 18-28 с
6

Розділ ІІ Категорії етики


2

Самостійна робота № 3\2

Тема: Вибір професії як моральна проблема

Питання:

1.Обґрунтуйте зміст самостійної роботи

2.Проаналізуйте моральні аспекти професії секретаря

Тестування


Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. – метод. посіб. – 5-те вид., випр і доп. – К: Вид-во європ. ун-ту, 2009-30-42 с.


422
Семінарське заняття № 2

Тема: Категорії етики та їх прояв в професійній діяльності працівників сфери діловодства.

Питання:

1.Сутність категорій етики.

2.Реалізація в категоріях добра і зла морального аспекту діяльності секретаря, його поведінки взаємин з і людьми.

3.Прояв категорії честі і гідності в професійній діяльності.

Творчі роботи студентів

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 42-54 с
28

Розділ ІІІ. Етика ділового спілкування


2

Самостійна робота № 4\3

Тема: Структура спілкування .

Питання:

1Структура спілкування

2.Рівні спілкування.

Фронтальне

опитування , творчі роботи студентів

Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. –Вид. 2-ге. –К.: ЛІбра, 2009 – 60-68 с.


2

Самостійна робота № 5\3

Тема: Сфери ділового спілкування.

Питання:

1.Секретар – Керівник

2.Секретар - Співробітники

3.Секретар - Відвідувачі

Реферати повідомлення

розв'язання проблемних ситуацій тестування

Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. – метод. посіб. – 5-те вид., випр і доп. – К: Вид-во європ. ун-ту, 2009-49-58 с.


2

Самостійна робота № 6\3

Обґрунтуйте необхідність для секретаря високого рівня інтелекту, загально культури, знань етики, з точки зору здійснення ним своїх професійних обов’язків.

Фронтальне опитування

Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: Навч. Посіб. – К.: Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2009 – 28-36 с.

62
1Практичне заняття № 1

Тема: Моделювання ситуації спілкування на різних рівнях Секретар – Керівник, Секретар – Співробітники, Секретар - Відвідувачі

Індивідуаль­на робота зі студентами тестування


Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – навчальний посібник. – К.: Екс об, 2008-20-38 с.

723
Семінарське заняття № 3

Тема: Психологічна природа спілкування.

Питання:

1.Спілкування – обмін інформацією

2.Спілкування як взаємодія.

3.Спілкування як сприйняття і розуміння один одного.

4.Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні.

Творчі роботи студентів Індивідуальна робота зі студентами

Петрушенко В.Л. Етика та естетика Навчальний посібник / Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 68-74 c


2

Самостійна робота № 7 \3

Тема: Культура спілкування:

Питання:

1.Культура говоріння та правила для розмовляю чого.

2.Вплив особистості на ефективність переконання.

Фронтальне опитування

Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – навчальний посібник. – К.: Екс об, 2008-74-86 с.

10
2
2Практичне заняття № 2

Тема: Визначити взаємозв’язок виникнення бар’єрів при спілкуванні та характеру людини. Змоделювати ситуації спілкування з використанням невербальних методів.

Фронтальне опитування

Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: Навч. Посіб. – К.: Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2009 – 58-68 с.


2

Самостійна робота № 8\3

Тема: Етикет телефонного спілкування.

Питання:

1.Телефон – один з найважливіших засобів спілкування.

2.Загальні вимоги до телефонної розмови.

3.Структура телефонної розмови.

Вибірковий диктант

Сагайдак О. П Дипломатичний протокол та етикет : Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006.- 69-80 c.


2

Самостійна робота № 9\3

Тема: Моделювання зразків телефонної розмови з діловими партнерами різних рівнів


Творчі роботи студентів

Петрушенко В.Л. Етика та естетика Навчальний посібник / Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 84-90 c

112
3Практичне заняття № 3.

Тема: Аналіз та моделювання зразків телефонної розмови з дотриманням норм етики

Фронтальне опитування

Петрушенко В.Л. Етика та естетика Навчальний посібник / Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 70-92 c

1224
Семінарське заняття. № 4

Тема: Мовленнєвий етикет секретаря.

Питання:

1.Культура мови секретаря.

2.Невербальні засоби спілкування та їх використання в професійній діяльності

3.Етикет телефонної розмови.

Творчі роботи студентів

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 86-98 с
12

Розділ ІV. Роль етичного та естетичного виховання в формуванні сучасної ділової людини.


2

Самостійна робота № 10\4

Тема : Етикет поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Питання:

1.Зв’язок етики та естетики

2. Правила поведінки в громадських місцях, на вулиці, в місцях відпочинку та видовищ, транспорті.

Творчі роботи студентів

Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. – метод. посіб. – 5-те вид., випр і доп. – К: Вид-во європ. ун-ту, 2009-126-134с.


142
4Практичне заняття № 4

Тема: Моделювання зразків ділового одягу. Тестування « Ваш естетичний смак »

Індивідуаль­на робота зі студентами, тест.

Кривцун О. А Эстетика : Навчальний посібник. - М. : Аспект Пресс, 2003.- 208-220 c.

152

5
Семінарське заняття № 5

Тема: Етикет підготовки і проведення прийомів

План:

1.Загальні положення про прийоми.

2.Організація підготовки до прийому.

3.Підготовка запрошень. Зустріч гостей.

4.Функції секретаря під час проведення окремих видів прийомів.

Реферати повідомлення

розв'язання проблемних ситуацій тестування

Сагайдак О. П Дипломатичний протокол та етикет : Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006.- 178-190 c.2

Самостійна робота №11\4

Тема: Етикет спілкування з зарубіжними діловими партнерами.

Питання:

1.Значення особливостей спілкування з зарубіжними діловими партнерами – запорука успіху

2.Національні особливості ділового спілкування.

Реферати повідомлення

розв'язання проблемних ситуацій тестування

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 208-218с

162
5

Практичне заняття № 5

Тема: Моделювання ситуацій підготовки і проведення ділових зустрічей, прийомів з вітчизняними та зарубіжними діловими партнерами.


Опитування

Сагайдак О. П Дипломатичний протокол та етикет : Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006.- 178-196 c.

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – Виробничний центр „Академія” – Київ, 2010 – 210-228 с32
12

10

10

22
Викладач Шпичко

Інтернет ресурси

http://www.litra.com.ua/catalogue/etika/23

http://www.info-library.com.ua/books.html