vchilka.in.ua 1

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальні основи управління стратегічними змінами
Стратегічне управління: визначення, сутність, моделі. Особливості розробки стратегічних змін. Суть та значення стратегічного планування.

Загальні методи встановлення стратегій.

Підходи щодо розробки стратегії Г.Мінцберга. Підходи до розробки стратегій залежно від участі керівника та виконавців.

Передумови, які спонукають до переходу до стратегічного планування. Мета та принципи стратегічного планування.

Головні переваги та «пастки» стратегічного планування. Основні недоліки практичного застосування системи стратегічного планування. Бар’єри стратегічного планування та способи їх подолання.

Відносини на підприємстві. Їх коротка характеристика. Формулювання стратегій.
Тема 2. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін
Загальні та специфічні елементи неформальних відносин. СПЗ СУ.

Послідовність упровадження змін і прояв елементів опору. Управління опором.

Методи подолання опору організаційними змінами. Основні етапи здійснення управління опором. Формування “аналізу поля сил”.

Досягнення “атмосфери підтримки”. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління. Суб’єкти та об’єкти.

Завдання СПЗ СУ та переваги. Опір змінам по етапах. Види опору.

Організаційний розвиток. Умови та засоби досягнення організаційного розвитку. Концепція стратегічного організаційного розвитку.

Соціальний аудит. Об’єкти соціального аудиту.

Фактори сприяння та фактори протидії стратегічному організаційному розвитку.

Контроль “джерел опору”.
Тема 3. Етапи реалізації стратегії підприємства
Історичні системи управління. Управління на основі контролю. Управління на основі екстраполяції. Управління на основі гнучких екстрених рішень. Порівняння характеристик організації. Розробка стратегії за рівнями ієрархії.

Стадії процесу розробки стратегії.


Корпоративна стратегія підприємства. Загальний план управління диверсифікованою стратегією.

Характеристика ділової стратегії фірми.

Суть операційної стратегії підприємства.

Управління на основі контролю. Управління на основі екстраполяції. Управління на основі передбачення змін. Управління на основі гнучких екстрених рішень.

Порівняльна характеристика стратегічного та операційного управління. Моделі стратегічного управління.

Стадії розробки стратегій. Розробка стратегій за рівнем ієрархії. Структура моделей стратегій.

Завдання етапу реалізації стратегії.
Тема 4. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін
Ефективність існуючої стратегії. Індикатори стратегічних досягнень. Бенчмаркінг. Внутрішній аналіз. Стратегічний аналіз. Індикатори стратегічних досягнень.

«Витратний ланцюжок», як головний інструмент стратегічного аналізу витрат. Бенчмаркінг.

Виробничий потенціал, його системні характеристики. Методи оцінювання виробничого потенціалу підприємства. Показники, які використовуються для аналізу внутрішнього середовища підприємства.

Основні підходи до практичної оцінки потенціалу підприємства. Виробничий потенціал підприємства.

Загальна економічна оцінка діяльності підприємства.
Тема 5. Когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства
Когнітивність як найважливіший орієнтир системи стратегічного управління. Модель бачення фірми. Стратегічні цільові пріоритети фірми. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

Цілі підприємства. Вимоги до них. Класифікація цілей.

Місія, генеральна мета підприємства.

Дерево цілей. Методи побудови дерева цілей. Декомпозиція. Метод десегрегації цілей при побудові дерева цілей. Метод забезпечення необхідних умов при побудові дерева цілей.

Показники, що можуть відбивати цілі підприємства.

Тема 6. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації

Реалізація стратегії. Корінна реорганізація. Радикальні перетворення.

Система планів економічної організації. Базовий стратегічний план. Зв’язок стратегічних ресурсів із стратегією. Система планів розвитку організації.

Завдання етапу реалізації стратегії.

Необхідність і характер необхідних змін.

Бюджет. Процес формування бюджету.

Процес управління за цілями. Модель процесу управління за цілями. Процес УЗЦ.

Тема 7. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві
Суть стратегічного менеджменту. Стратегічні зміни, як об’єкт управління. Аналіз організаційної структури. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури.

Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією.

Функціональна структура управління. Структура управління за географічною ознакою.

Децентралізовані господарські підрозділи. Структура стратегічних бізнес-груп.

Матрична структура управління. Її характеристика. Сучасні способи побудови структури управління.

Проведення стратегічних змін.

Розробка додаткових планів і конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії. Пошук кращих методів здійснення стратегії.

Формування і мобілізація ресурсів. Стратегічні переходи. Основні ділянки стратегічних змін.
Тема 8. Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін
Типові стратегії. Розробка стратегії корпорації.

Функції управління. Функціональна стратегія. Мета функціональних стратегій.

Маркетингова стратегія. Зміст та завдання.

Стратегії розвитку науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт. Зміст та завдання.

Виробнича стратегія. Зміст і завдання.

Функціональна стратегія «Фінанси». Зміст і завдання.

Стратегії управління персоналом. Зміст і завдання.

Стратегія матеріально-технічного забезпечення. Зміст і завдання.


Ділова стратегія фірми. Стратегія лідерства за витратами. Стратегія диференціації. Стратегія оптимальних витрат.

Функціональна стратегія. Операційна стратегія.
Тема 9. Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством
Основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного управління.

Організаційне забезпечення та організаційні відносини. Мета ОЗ стратегічного управління.

Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку.

Автократичні ОСУ. Проектні структури СУ.

Організаційна культура. Методи впровадження організаційних змін. «Стартовий майданчик». Методи мотивації в системі СПЗ СУ.

Етапи формування організаційної структури управління стратегічного типу.

Тема 10. Організаційна культура та управління стратегічними змінами
Типи організаційних культур. Сумісність стратегії і культури. Матриця оцінки “культурного ризику”. Стилі управління організацією.

Організаційна культура. Склад організаційної культури.

Формування організаційної культури. Визначення організаційної культури.

Основа організаційної культури. Формування постулатів віри та етичних стандартів.

Створення корпоративної культури, що підтримує стратегію.

Сильна корпоративна культура. Слабка корпоративна культура. Адаптивна корпоративна культура.

Проведення заходів щодо зміни культури. Зміна культури як частина підходу «організаційного розвитку».

Формування управлінської команди. Типи команд. Основні відмінності між групами і командами.
Тема 11. Учасники процесу впровадження стратегічних змін
Стратегічний облік. Стратегічний контроль. Головна мета стратегічного контролю. Аналіз у системі стратегічного контролю.

Мистецтво мотивації в організації.

Теорії Маслоу, Мак Клілланда, Герцберга. Модель Портера-Лоулера теорії мотивації.

Побудова системи взаємодії людини й організаційного оточення.

Підходи до взаємодії людини та підприємства. Винагороди та заохочення. Взаємозв’язок винагороди з результатами роботи.

Економічні відносини між окремими підрозділами організації. Економічні права підрозділів. Центр відповідальності.