vchilka.in.ua 1
Плани семінарських занять з соціології


для несоціологічних спеціальностей
Тема 1. Предмет та методи соціології

1. Історія формування уявлень про предмет соціології. Сучасні визначення предмета соціології:

а) ідеал науки Нового часу та формування соціології як противаги старому

суспільствознавству, предмет соціології в розумінні О. Конта;

б) уточнення предмета соціології Е. Дюркгеймом;

в) різні парадигми сучасного соціологічного мислення та уявлення про предмет соціології, розмежування предмета й об’єкта.

2. Методі збору соціологічної інформації в сучасній соціології:

а) відмінність кількісних та якісних методів;

б) опитувальні методи;

в) методи аналізу документів;

г) соціологічні спостереження;

д) соціологічні експерименти;

є) методи експертних оцінок, соціометричні методики та інші спеціальні методики;

ж) чому про методи соціологічних досліджень бажано мати уявлення кожному громадянину?

3. Структура сучасного соціологічного знання:

а) змістовний зріз структури соціології;

б) формальний зріз;

в) функціональний зріз;

г) соціологія та інші науки про суспільство.

4. Функції соціології в сучасному суспільстві:

а) пізнавальна та методологічна функції;

б) прикладні функції (діагностична, прогнозна, проективна, соціально технологічна);

в) просвітницька та гуманізуюча функції соціології;

г) чому соціологія в сучасному світі перетворилася в важливий інститут демократії? Як буде змінюватися суспільна роль соціології в ХХ1 ст.?

д) що може дати соціологія кожній звичайній людині?


Тема 2. Суспільство та його будова

  1. Поняття суспільства:

а) суспільні відносини, суспільні зв’язки, суспільна взаємодія, інтеракції; діяльність як спосіб існування суспільної реальності;


б) суспільство і природа, основні етапи їх взаємодії.


  1. Суспільство як певний соціальний порядок:

а) поняття про статуси, ролі і соціальні маски;

б) соціальні інститути і соціальні санкції;

в) залежності в суспільстві, історичні типи залежностей

г) культура і забезпечення суспільного порядку.


  1. Суспільство як система. Структура і елементи сучасних суспільств:

а) поняття про підсистеми суспільного життя; основні та неосновні підсистеми;

б) характеристика економічної та політичної підсистеми суспільства, їх взаємозв’язок;

в) характеристика суспільних зв’язків в суспільствах аграрного, індустріального та постіндустріального типів;

г) суспільно-економічна формація та цивілізація – категорії для описання суспільних спільнот різних типів.


Тема 3. Соціальна структура суспільства та соціальна мобільність


  1. Поняття соціальної спільноти. Типи соціальних спільнот:

а) порівняйте за обсягом поняття “соціальна група” і “соціальна спільнота”;

б) характеристика соціальних груп за ознаками зв’язків (формальні та неформальні), міцності (коротко часові та довготривалі), розміру (великі, середні та малі), характеру членства (автоматичне, добровільне і примусове);

в) порівняйте між собою касти, стани та класи;

г) дайте характеристику етнічних спільнот;

д) гендерні групи та гендерні характеристики життя сучасних суспільств.


  1. Поняття соціальної структури та соціальної стратифікації:

а) основні аспекти сучасного розуміння соціальної структури;

б) вчення П. Сорокіна про соціальну стратифікацію.


  1. Соціальна мобільність та її основні характеристики:

а) значення для розуміння соціальної мобільності поняття суспільного простору;


б) вертикальна та горизонтальна мобільність;

в) індивідуальна та групова мобільність; показники соціальної мобільності.


Тема 4. Соціологічні проблеми становлення постіндустріального суспільства  1. Сучасний етап в розвитку людства з точки зору світ-системного аналізу:

а) сутність світ-системного аналізу І. Валлерстайна;

б) кризовий стан людства як соціальної системи;

в) чи може демократія здобути всезагального розповсюдження в сучасному світі?


  1. Глобалізація та регіоналізація як характеристики сучасної світової динаміки:

а) концепт глобалізації: пояснювальні можливості та ідеологічні інтенції;

б) регіоналізація: протилежність глобалізації чи пов’язаний з нею процес?


  1. Соціологічний аналіз найбільш гострих проблем соціального розвитку людства:

а) природничо-наукові характеристики сучасної екологічної кризи;

б) вплив глобальних екологічних проблем на розвиток людства.

в) подолання екологічних проблем;

г) організації в глобальному контексті, бюрократизм і організаційні патології;

д) сучасна сім’я, її функції і відмінності від традиційної родини; демографічні проблеми сучасного світу;

є) ціннісні зсуви в сучасному світі (релігійні й філософські пошуки, конфлікти ціннісних установок представників різних генерацій);

ж) чи чекає нас війна між цивілізаціями?