vchilka.in.ua 1

МОДУЛЬ № 1


Змістовий модуль № 1: Міжнародне право як особлива система права

Тема № 1. Міжнародне право як особлива система права

Змістовий модуль № 2: Правосуб’єктність у міжнародному праві

Тема № 2. Суб'єкти міжнародного права

Тема № 3. Відповідальність у міжнародному праві

Змістовий модуль № 3: Характеристика загальних положень галузей міжнародного права

Тема № 4. Право міжнародних договорів

Тема № 5. Право зовнішніх зносин

Тема № 6. Право міжнародних організацій


 1. Міжнародне публічне право: поняття, правова сутність, функції, система.

 2. Поняття та класифікація норм міжнародного публічного права. Головні напрямки кодифікації міжнародного права.

 3. Поняття та класифікація джерел міжнародного права.

 4. Міжнародно-правовий звичай.

 5. Міжнародне право і зовнішня політика.

 6. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право.

 7. Міжнародне і внутрішньодержавне право.

 8. Україна як суб’єкт міжнародного права. Сучасне становище.

 9. Поняття та класифікація основних принципів сучасного міжнародного права.

 10. Основні принципи сучасного міжнародного права, їх тлумачення та застосування.

 11. Принципи суверенної рівності держав та невтручання у внутрішні справи.

 12. Принципи незастосування сили або погрози силою та мирного вирішення міжнародних суперечок.

 13. Принципи територіальної цілісності держави та непорушності державного кордону.

 14. Принципи поваги прав людини та рівноправності і самовизначення народів і націй.

 15. Принципи співпраці держав та сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

 16. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність.
 17. Міжнародна правосуб’єктність первинних суб’єктів міжнародного права.


 18. Міжнародна правосуб’єктність вторинних суб’єктів міжнародного права.

 19. Держави – основні суб’єкти міжнародного права: особливості статусу, характер правосуб’єктності, її юридична сутність.

 20. Міжнародні міжурядові організації: види, характер правосуб’єктності, об’єм, особливості.

 21. Ватикан як суб’єкт міжнародного права.

 22. Індивід – суб’єкт міжнародного права.

 23. Визнання як інститут галузі, який регулює статус суб’єктів у міжнародному праві. Види, форми та концепції визнання. Практика України.

 24. Правонаступництво держави стосовно міжнародних договорів, державної власності, боргів, активів, архівів.

 25. Право міжнародних договорів, джерела, інститути. Конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, її оцінка як основного джерела галузі та вплив на інститут джерел в цілому.

 26. Поняття міжнародних договорів: види, суб’єкти, форма.

 27. Дія міжнародного договору в часі і просторі.

 28. Законодавство України про міжнародні договори.

 29. Стадії укладення міжнародного договору. Права та обов’язки держав у процесі укладення договору (підписання, парафування, ратифікація, застереження, публікування, реєстрація)

 30. Інститут недійсності міжнародного договору, поняття та підстави недійсності. Припинення або зупинення дійсності міжнародного договору.

 31. Тлумачення договору.

 32. Реалізація норм міжнародного права за законодавством України.

 33. Поняття та класифікація міжнародних організацій. Поняття, ознаки міжнародної міжурядової організації, її відмінність від неурядових організацій.

 34. Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи, членство. Система ООН (головні та допоміжні органи, спеціалізовані установи, їх ознаки).

 35. Генеральна Асамблея ООН: склад, структура, компетенція, види та характеристика актів.
 36. Рада Безпеки ООН: порядок формування, структура, порядок прийняття рішень, повноваження стосовно мирного вирішення суперечок, забезпечення миру. Види військових сил ООН.


 37. Міжнародний Суд ООН: порядок формування, структура, види повноважень, поняття юрисдикції, категорії справ, виконання рішень.

 38. Економічна та Соціальна Рада ООН: порядок формування, компетенція та повноваження, види органів ЕКОСОР.

 39. Секретаріат ООН: порядок формування та статус міжнародних чиновників. Генеральний Секретар ООН: адміністративно-технічні та політичні повноваження.

 40. Правова природа регіональних міжнародних організацій (поняття, ознаки, приклади).

 41. Рада Європи: створення, організаційна структура, основні напрямки діяльності.

 42. Контрольний механізм захисту прав людини і основних свобод згідно Європейської конвенції 1950 року.

 43. Європейський Союз: становлення та організаційна структура.

 44. Організація з безпеки та співпраці у Європі: становлення та організаційна структура.

 45. Співдружність Незалежних Держав: створення, організаційна структура, основні напрямки діяльності.

 46. Міжнародні конференції: підготовка та проведення, звітні документи.

 47. Відповідальність у міжнародному праві: її функції, інститути, поняття, підстави, види та форми.

 48. Репарації, реституції, репресалії.

 49. Право зовнішніх зносин: структура, джерела, основні інститути, спеціальні принципи галузі.

 50. Внутрішньодержавні та зарубіжні органи зовнішніх зносин, їх статус, порядок формування та акредитації. Класи дипломатів та консулів.

 51. Види, функції та персонал дипломатичних представництв та консульських установ.

 52. Консульська екзекватура.

 53. Поняття дипломатичних та консульських імунітетів та привілеїв, їх види.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Об’єктивна необхідність існування міжнародного права.

 2. Зв’язок між національною і міжнародною правотворчістю.
 3. Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві.


 4. Механізм реалізації норм міжнародного права в системі міжнародно-правового регулювання.

 5. Національний механізм реалізації норм міжнародного права.

 6. Прогалини у міжнародному праві: поняття, походження, сутність, шляхи їх вирішення.

 7. Поняття та механізм застосування міжнародно-правових санкцій.

 8. Аналіз відносин між ЄС та державами - членами.

 9. Дипломатичний корпус в Україні.

 10. Проблема корінних народів у сучасному міжнародному праві.

 11. Правовий зміст основного принципу міжнародного права поваги прав та основних свобод людини у Статуті ООН та конкретизованих документах.

 12. Поняття та види джерел міжнародного права.

 13. Сутність основних принципів міжнародного права.

 14. Концепції співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

 15. Україна як суб’єкт міжнародного права.

 16. Міжнародна правосуб’єктність народів, що борються за незалежність (реалізують право на самовизначення).

 17. Віденські конвенції про правонаступництво держав (1978, 1983).

 18. Умови, критерії, юридичні наслідки визнання.

 19. Поняття дипломатичного корпусу та його правовий статус на території держави перебування.

 20. Обов’язки держав за Конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р.

 21. Обов’язки держав за Конвенцією про консульські зносини 1963 р.

 22. Вимоги до формування спеціальних місій, їх правовий статус за Конвенцією про спеціальні місії 1969 р.

 23. Загальні положення Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах із міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року.

 24. Вплив ООН на розвиток міжнародного права, нормотворча діяльність ООН.

 25. Міжнародний Суд ООН.

 26. Компетенція та повноваження Ради Безпеки ООН та її органів.

 27. Статус Ради Європи.
 28. Статус Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).


 29. Статус Європейського Союзу.

 30. Статус Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

 31. Реалізація норм міжнародного права за законодавством України.

 32. Україна в міжнародно-правових відносинах.

 33. Правова природа регіональних міжнародних організацій

 34. Україна в Раді Європи.

 35. Правова система України: механізм взаємодії з правовою системою Ради Європи

 36. Звернення до Європейського суду з прав людини: практика суду і особливості українського законодавства.