vchilka.in.ua 1

6. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1.

Основні етапи розвитку української історико-етнографічної області

Т е м а 1: УКРАЇНСЬКА ЕТНОГЕНЕТИЧНА

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ (2 год.).
Однією з найважливіших проблем етнології є уточнення етногенезу етносів. Етнічні спільноти на теренах України VІІІ-І тис. до н.е. прийняли участь у формуванні української етногенетичної ніші. У зв’язку з проблемою етногенезу українців слід уточнити етногенетичну нішу праслов’ян та їх розселення в VІ-VІІ ст. Водночас слід прослідкувати формування літописних давньосхіднослов’янських етносів на теренах України та окреслити території їх розселення.
П л а н

1. Етнічні спільноти української етногенетичної ніші (VIII тис. до н.е. – І ст. до н.е.).

2. Прабатьківщина слов’ян на їх широке розселення в VI – VII ст.

3. Асиміляція слов’янами субстратних етнічних утворень і формування літописних давньослов’янських племінних етносів.
Л і т е р а т у р а

Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиковський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

Грушевський М. Історія України-Руси: В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1991. – Т.І. ; К., 1992. – Т.ІІ.

Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

Етнографія Києва і Київщини: традиції і сучасність. – К., 1986.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Макарчук С.А., Турій О.Ю. Український етнос (історичний розвиток). – Львів, 1990.

Матеріали до української етнології. – К., 1995. – Вип. 1 (4).

Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.


Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етнічний аспект. – К., 2001.

Стрижак О. Нова концепція про окремі шляхи походження українського та російського народів // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 5-6.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.

Чмихов М.О. Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.
Т е м а 2: ЕТНОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ НА ПРОСТОРАХ УКРАЇНИ

НА ЧАС УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА В

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД (2 год.)

Тема розкриває перебіг розселення словянських літописних племен на теренах України у VIІІ – ІХ ст. та складання етномовної і етнокультурної спільності місцевого населення напередодні утворення Київської Русі. Особлива увага звертається на формування етнополітичної та етнокультурної протоукраїнської спільності в Київській Русі.
П л а н

1. Розселення слов’янських етносів („племен”) на території України у VIII – ІХ ст.

2. Складання етнокультурної, етномовної, етноконфесійної спільності на теренах України напередодні утворення Київської Русі.

3. Складання етнополітичної протоукраїнської спільності Київської Русі.

Л і т е р а т у р а

Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.

Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

Грушевський М. Історія України-Руси: В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1992. – Т.ІІ.

Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

Етнографія Києва і Київщини: традиції і сучасність. – К., 1986.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Історія української мови: Хрестоматія. – К., 1996.


Котляр М.Ф. Причини настання удільної роздрібленості на Русі // Київська старовина. – 1997. - № 3-4.

Ловмянский К. Русь и норманны.- М., 1985.

Макарчук С.А., Турій О.Ю. Український етнос (історичний розвиток). – Львів, 1990.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1995.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Пріцак О. Походження Русі. – К., 1997.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХI-ХIII вв. – М., 1982.

Седов В.В. Восточные славяне в VI -ХIII вв. – М., 1982.

Стрижак О. Нова концепція про окремі шляхи походження українського та російського народів // Народна творчість та етнографія. – 1998. - № 5-6.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К., 1987.

Толочко П. Стародавня історія України: проблеми формування етносів і культур // Археологія. - 1996. - № 1.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.

Т е м а 3: ЕТНІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД. ФОРМУВАННЯ

УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ( 2 год.).
П л а н

1. „Повість минулих літ” та інші письмові джерела про полян („русь”) та інші східнослов’янські етноси.

2. Протоетноси Київської Русі ІХ-Х ст. та їх входження до складу української метаетнічної спільноти ХІ - середини ХІІ ст.

3. Завершення в основному наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. формування єдиного українського етносу.

Л і т е р а т у р а

Балушок В. Несподіванки української етнонімії // Київська старовина. – 2002. - № 5.

Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.

Боровський Я.Є. Світогляд давніх слов’ян. – К., 1992.

Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності. – К., 1998.

Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів ХІІ-ХVІ ст. – Львів, 1996.

Грушевський М. Історія України-Руси: В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1992. – Т.ІІ; - К., 1993. – Т. ІІІ.


Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Костомаров Н.И. Древнерусские народности. – К.-Харьков, 1991.

Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. – К., 1986.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1995.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХI-ХIII вв. – М., 1982.

Седов В.В. Восточные славяне в VI -ХIII вв. – М., 1982.

Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етнічний аспект. – К., 2001.

Ткаченко О.Б. Російська та церковнослов’янська мови (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду української мови // Мовознавство. – 1993. - № 2.

Толочко П.П. Киев и киевские земли в эпоху феодальной раздробленности ХП-ХШ вв. – К., 1980.

Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.
Т е м а 4: УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС В УМОВАХ КРИЗИ КИЇВСЬКОЇ

РУСІ (4год.).

П л а н

1. Український етнос в умовах золотоординського панування.

2. Український етнос в ХІV – другій половині ХVІ ст.

3.Український етнос в умовах національного відродження другої половини ХVІ - першої половини ХVІ ст.

4. Український етнос в умовах занепаду української державності (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.

Л і т е р а т у р а

Грушевський М. Історія України-Руси: В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1993. – Т. ІІІ; Т.ІV.


Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому і сучасному. – Ужгород, 2005.

Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій. – К., 1997.

Панчук В.К. Етногенез українського народу і становлення української символіки. – Тернопіль, 1993.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.

Смолій В.М., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація? – К., 1991.

Українське народознавство: Навчальний посібник. – Львів, 1994.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.
Яковенко Н. „Чоловік добрий” і „чоловік злий”: з історії ментальних установок в Україні-Русі кінця ХVІ – середини ХVІІ ст. // Mediatvalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. – К., 1992. – Т.І.
Модуль 2.

Українська етнодемографічна територія та етнографічне районування України
Т е м а 5: УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА ТЕРИТОРІЯ (2 год.).

П л а н

1.Західні, південно-західні і північні кордони етнічної території України.

2. Колонізація Слобожанщини і формування східного кордону етнічної території України.

3. Колонізація Нижнього Подніпров’я і Причорномор’я у XVI-XIX ст.
Л і т е р а т у р а

Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1985.

Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1987.

Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Львів, 2000.

Дорошенко Д. Слов’янський світ у минулому й сучасному. – Ужгород, 2005.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.


Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

Кожолянко Г. Етнографія Буковини. – Чернівці, 1999. – Т. 1.

Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999. – Т. 1.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.

Сергійчук В. Етнічні межі та кордони України // Наука і суспільство. – 1999. - № 8-12.

Тиводар М.П. Етнологія. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Українське народознавство. Навчальний посібник. – Львів, 1994.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.

Т е м а 6: ЧИСЛЕННІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ

(2 ГОД.).

П Л А Н

1. Численність українського етносу наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

2. Численність і розселення українців у 60-90-ті роки ХХ ст.

3. Етнічний склад населення України за переписом 2001 р.
Л і т е р а т у р а

Дорошенко Д. Слов’янський світ у минулому й сучасному. – Ужгород, 2005.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Культура і побут населення України. Навчальний посібник. – К., 1991.

Либанова Е.И., Плохий О.М. Демографическое развитие Украинской ССР в 70-80-х годах. – К., 1988.

Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965.

Наулко В.І. Географія розміщення народів в УРСР. – Кн., 1966.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.

Т е м а 7: ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ (4 год.)

П л а н

1. Принципи історико-етнографічного районування України.


2. Природа історико-етнографічних регіонів.

3. Субетноси українського етносу.

4. Етнографічні групи українського етносу.
Л і т е р а т у р а

Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1985.

Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1987

Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність. – К., 1986.

Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Культура і побут населення України. Навчальний посібник. – К., 1991

Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999. – Т. 1

Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій. – К., 1997.

Полесье: Материальная культура. – К., 1988.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996.

Тиводар М.П. Етнографічне районування українців Закарпаття (за матеріалами традиційної культури другої половини ХІХ- першої половини ХХ ст.) // Carpatica - Карпатика. – Ужгород, 1999. – Випуск 6.

Тиводар М.П. Етнологія. Навчальний посібник. – Львів, 2004.

Українське народознавство. Навчальний посібник. – Львів, 1994.

Українська етнологія / за ред В.Борисенка. – К., 2007.