vchilka.in.ua 1

Тема 7


Територія і правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародному праві (2 год.)


 1. Поняття і види території згідно з міжнародним правом.

 2. Територія з міжнародним правовим режимом.

 3. Територія із змішаним правовим режимом.

 4. Правовий режим складових частин державної території.

 5. Правовий режим, види і засоби визначення державних кордонів.

 6. Правовий статус фізичних та юридичних осіб у міжнародних відносинах.

 7. Умови і правові наслідки надання політичного притулку.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Дати визначення поняття територіального верховенства.

 2. Схарактеризувати принцип цілісності державної території.

 3. Схарактеризувати теорії юридичної природи державної території.

 4. Дати визначення поняттям “власна територія” і “умовна територія держави”.

 5. Назвати правові основи і засоби формування та зміни державної території.

 6. Схарактеризувати ситуацію територіальних змін, викликаних рішенням міжнародного арбітражу чи суду (ад’юдикацію).

 7. Дати визначення і характеристику міжнародним сервітутам, вільним економічним зонам, Порто-франко.

 8. Назвати умови правомірності перебування іноземних військ на території будь-якої держави.

 9. Назвати підстави для зміни державних кордонів відповідно до сучасного міжнародного права.

 10. Розкрити правовий статус і режим Арктики.

 11. Розкрити міжнародно-правовий статус Антарктики.

 12. Визначити правовий режим міжнародних річок і рік Європи.

 13. Дати визначення дебеляції, а також окулярної, символічної та ефективної окупації.

 14. Розкрити поняття громадянства і визначити його значення для правового становища індивіда в міжнародних відносинах.
 15. Проаналізувати способи набуття і припинення громадянства.


 16. Розкрити зміст філіації, натуралізації, оптації і трансферту.

 17. Визначити правовий статус біженців і переміщених осіб.

 18. Визначити умови і правові наслідки надання політичного притулку.

 19. Визначити правовий статус іноземних юридичних осіб.


Теми рефератів:

 1. Статус індивідів у міжнародних організаціях.

 2. Зміст та значення Конвенції про громадянство одруженої жінки від 29 січня 1957 року.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Бекяшев К.А. Международное публичное право: Учебник. – М.: Велби, 2007. – 784 с.

 2. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

 3. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком, 2000. – 640 с.

 4. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 432 с.

 5. Международное право: Учебник / Ред. Ю.М. Колосов. – М.: Межд. отношения, 2007. – 720 с.

 6. Международное публичное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, К.А. Бекяшев, В.В. Устинов и др. – 4-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 784 с.

 7. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

 8. Тимченко Л.Д. Міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: Ун-т Україна, 2007. – 224 с.

 9. Тодоров И.Я., Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Уч.пособие. – К.: Знання, 2005. – 414 с.

 10. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 5-е вид. – К.: Знання, 2006. – 397 с.

 11. Шумилов В. Международное право: Учебник. – М.: Велби, 2007. – 488 с.

Додаткова література:
 1. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 року, Протокол до неї 1967 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд. НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 432-445.


 2. Конвенція про статус апатридів від 28 вересня 1954 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 421-432.

 3. Конвенція про громадянство одруженої жінки від 29 січня 1957 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 410-414.

 4. Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 414-421.

 5. Договір про Антарктику від 1 грудня 1959 року // Международное право в документах. Сост. Н.И. Блатова, Г.М. Мелков. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С.325-330.

 6. Конвенція ООН по морському праву від 10 грудня 1982 року // Международное право в документах. Сост. Н.И. Блатова, Г.М. Мелков. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С.358-438.

 7. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року, редакція від 03.04. 2003 р. // ВВР. – 1992. - № 2. - С. 5; 2003. - № 27. – С. 209.

 8. Про громадянство: Закон України від 18 січня 2001 року // ВВР. – 2001. - № 13. - С. 65.

 9. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року, редакція від 03.04. 2003 р. // ВВР. – 1994. - № 23. – С. 161; 2003. - № 27. – С. 209.

 10. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року // ВВР. – 2001. - № 47. – С. 250.

 11. Анцелевич Г. А. Международно-правовое положение Антарктики // Український часопис міжнародного права. – 2001. – № 1. – С. 25-36.

 12. Баруш И. Н. Кому принадлежит Северный полюс? // МЖММП. – 2000. – № 2. – С. 294-307.

 13. Богданова Н.Е. Регулирование вопросов гражданства в рамках Совета Европы: тенденции и их нормативное закрепление // МЖМП. – 2000. - № 1. – С. 169-187.
 14. Буткевич О. Статус іноземців у стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 45-60.

 15. Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 647 с.

 16. Макарчук В. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1946 рр. ). – К.: Атіка, 2004. – 348 с.