vchilka.in.ua 1

Теми доповідей до семінарських занять для студентів 3 курсу


Модуль «Основи біоетики та біобезпеки»


 1. Відкриття Е. Дженером вакцинації проти натуральної віспи. Історичні віхи боротьби з натуральною віспою.

 2. Епідемії та пандемії минулого: еволюція епідемічного процесу найактуальніших інфекційних хвороб людства (чума, натуральна віспа, холера, грип тощо).

 3. Значення імунопрофілактики для боротьби з інфекційними хворобами. Інші способи протидії поширенню інфекційних хвороб в системі протиепідемічного захисту населення.

 4. Ліквідація інфекційних захворювань: наукове обгрунтування, ерадикація та елімінація.

 5. Епідемії актуальних інфекційних захворювань сучасності: ВІЛ/СНІД, туберкульоз, малярія, холера, грип тощо. Попередження епідемій.

 6. Епідемії та пандемії грипу. Еволюція епідемічного процесу грипу.

 7. Пріонові інфекції. Коров’ячий сказ та інші ризики інфікування людини від сільськогосподарських тварин.

 8. Медичні, етичні та правові аспекти статусу ВІЛ-інфікованих у світі та Україні. Гуманне відношення суспільства до ВІЛ-інфікованих.

 9. Наукові, соціальні та економічні аспекти створення та використання генетично модифікованих сільськогосподарських культур. Ризики, пов’язані з вирощуванням та споживанням трансгенних рослин.

 10. Правові аспекти створення та використання ГМО в Україні.

 11. ГМО в медицині: сфери застосування та можливі ризики.

 12. Секвенування ДНК: історія, сучасні можливості, сфери застосування, обладнання та його доступність (вартість, ринкові пропозиції), опис технології. Використання в Україні.

 13. Полімеразна ланцюгова реакція: застосування в медицині.

 14. Біотехнології подвійного використання: реальність створення біологічної зброї екстремістськими угрупованнями.

 15. Досвід створення біологічної зброї військовими «лікарями» Японії під час другої світової війни (загін 731) та результати її застосування.

 16. Основні положення законодавства України щодо протидії тероризму.


 17. Передумови виникнення доказової медицини.

 18. Основні положення посібника з проведення добросовісних клінічних досліджень (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH).

 19. Структура Кохранівського центру. Кохранівські бібліотеки.

 20. Методика створення систематичних оглядів. Мета-аналіз.

 21. Класифікація наукових медичних досліджень за дизайном проведення та рівні їх доказовості (ієрархії).

 22. Статистичні методи обробки даних клінічних досліджень: оцінка різниці даних в групах порівняння.

 23. Рандомізоване контрольоване дослідження (РКД) – “золотий стандарт” клінічного (епідеміологічного) дослідження.

 24. Джерела систематичних та випадкових похибок при проведенні РКД та шляхи їх уникнення.

 25. Феномен плацебо та ноцебо: суть феномену, його механізм та використання в клінічних дослідженнях.

 26. Регулювання етичних аспектів клінічних досліджень. Центральна комісія з питань етики МОЗ України та локальні комісії з питань етики: принципи організації роботи.

 27. Європейска конвенція про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей: основні положення.

 28. Чи існують ризики для здоров’я людини від імунобіологічних препаратів? З чим вони можуть бути пов’язані? Поствакцинальні реакції (ПВР) та ускладнення (ПВУ).

 29. Класифікація вакцин. Особливості технології їх виробництва.

 30. Антивакцинальний рух. Хибність спекуляцій антивакцинальників щодо негативного впливу імунопрофілактики на здоров’я населення. Аргументи на користь вакцинації.
 31. Законодавча обов’язковість вакцинації з точки зору свободи і прав людини (зокрема, чи має право невакцинована дитина відвідувати навчальні заклади, чи не становить вона епідемічної небезпеки для оточуючих?). Шляхи вирішення проблеми.


 32. Правові механізми матеріальної компенсації постраждалим від ПВУ.

 33. Етичні, медичні та правові аспекти реклами лікарських засобів в Україні.

Темы рефератов к семинарским занятиям для студентов 3 курса

Модуль «Основы биоэтики и биобезопасности»


 1. Открытие Э. Дженнером вакцинации против натуральной оспы. Исторические вехи борьбы с натуральной оспой.

 2. Эпидемии и пандемии прошлого: эволюция эпидемического процесса актуальных инфекционных болезней человечества (чума, натуральная оспа, холера, грипп и др.).

 3. Значение иммунопрофилактики для борьбы с инфекционными болезнями. Другие способы противодействия распространению инфекционных болезней в системе противоэпидемической защиты населения.

 4. Ликвидация инфекционных заболеваний: научное обоснование, эрадикация и элиминация.

 5. Эпидемии актуальных инфекционных заболеваний современности: ВИЧ / СПИД, туберкулез, малярия, холера, грипп и др. Предупреждение эпидемий.

 6. Эпидемии и пандемии гриппа. Эволюция эпидемического процесса гриппа.

 7. Прионовые инфекции. Коровье бешенство и другие риски инфицирования человека от сельскохозяйственных животных.

 8. Медицинские, этические и правовые аспекты статуса ВИЧ-инфицированных в мире и Украине. Гуманное отношение общества к ВИЧ-инфицированным.

 9. Научные, социальные и экономические аспекты создания и использования генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Риски, связанные с выращиванием и потреблением трансгенных растений.

 10. Правовые аспекты создания и использования ГМО в Украине.

 11. ГМО в медицине: сферы применения и возможные риски.

 12. Секвенирования ДНК: история, современные возможности, сферы применения, оборудования и его доступность (стоимость, рыночные предложения), описание технологии. Использование в Украине.
 13. Полимеразная цепная реакция: применение в медицине.


 14. Биотехнологии двойного использования: реальность создания биологического оружия экстремистскими группировками.

 15. Опыт создания биологического оружия военными «врачами» Японии во время второй мировой войны (отряд 731) и результаты его применения.

 16. Основные положения законодательства Украины о противодействии терроризму.

 17. Предпосылки возникновения доказательной медицины.

 18. Основные положения руководства по проведению добросовестных клинических исследований (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH).

 19. Структура Кохрановского центра. Кохрановские библиотеки.

 20. Методика создания систематических обзоров. Мета-анализ.

 21. Классификация научных медицинских исследований по дизайну проведения и уровни их доказательности (иерархии).

 22. Статистические методы обработки данных клинических исследований: оценка разности данных в группах сравнения.

 23. Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) - "золотой стандарт" клинического (эпидемиологического) исследования.

 24. Источники систематических и случайных погрешностей при проведении РКИ и пути их избежания.

 25. Феномен плацебо и ноцебо: суть феномена, его механизм и использование в клинических исследованиях.

 26. Регулирование этических аспектов клинических исследований. Центральная комиссия по вопросам этики МЗ Украины и локальные комиссии по этике: принципы организации работы.

 27. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей: основные положения.

 28. Существуют ли риски для здоровья человека от иммунобиологических препаратов? С чем они могут быть связаны? Поствакцинальные реакции (ПВР) и осложнения (ПВУ).

 29. Классификация вакцин. Особенности технологии их производства.
 30. Антивакцинальной движение. Ложность спекуляций антивакцинальщиков относительно негативного влияния иммунопрофилактики на здоровье населения. Аргументы в пользу вакцинации.


 31. Законодательная обязательность вакцинации с точки зрения свободы и прав человека (в частности, имеет ли право невакцинированный ребенок посещать учебные заведения, не представляет ли он эпидемической опасности для окружающих?). Пути решения проблемы.

 32. Правовые механизмы материальной компенсации пострадавшим от ПВУ.

 33. Этические, медицинские и правовые аспекты рекламы лекарственных средств в Украине.