vchilka.in.ua 1 2 3


Лабораторна робота № 1
Організація табличної інформації в Excel

Теоретичні відомості та рекомендації для студентів

Типи даних

В таблиці Excel можна вводити два типи даних: константи і формули.


 • Константи поділяються на три категорії: текстові значення, числові значення та значення дат і часу.

  • Текстові значення можуть містити будь-які символи. Для вводу тексту виділіть комірку, наберіть на клавіатурі потрібний текст і натисніть клавішу <Enter>. Якщо розмір тексту більший за ширину комірки, то для його відображення використовуються сусідні комірки праворуч. Зберігається текст тільки в одній комірці. Його відображення в сусідніх зникає, якщо в ці комірки вводяться дані. Для відображення тексту в одній комірці (у декілька рядків) виконайте команду Формат / Ячейки… і на вкладці Выравнивание встановіть опцію переносить по словам. Висоту рядка буде збільшено і текст розміститься на додаткових рядках всередині комірки.

  • Числові значення можуть містити тільки цифри від "0" до "9", спеціальні символи "+", "–", "Е", "е", "(", ")", ".", ",", "%", "/" і позначення грошових одиниць. Щоб ввести число, виділіть комірку, наберіть на клавіатурі число і натисніть клавішу <Enter> або кнопку Ввод в рядку формул.

  • Дату можна ввести в одному з форматів:

  Д.М.ГГ, Д.МММ.ГГ, Д.МММ, МММ.Г,

а час — в одному з форматів:

Ч:ММ, Ч:ММ:СС.

  • Дату і час можна ввести в об’єднаному форматі:

Д.ММ.ГГ Ч:ММ.

 • Усі формули в Excel починаються символом "=". У формулах можна використовувати такі операції: додавання "+", віднімання "–" , множення "*", ділення "/", піднесення до степеня "^". Операндами можуть бути числа, адреси комірок, функції Excel або заголовки стовпців (рядків) таблиці. Якщо потрібно змінити стандартний порядок виконання операцій, то застосовують круглі дужки.

 • Автосума — одна з функцій Excel. Функції Excel — це скорочений варіант формул, які часто застосовуються. Кожна функція має ім’я і аргументи, що записуються в круглих дужках після імені функції. Функцію автосуми СУММ(), що підсумовує значення діапазону комірок, часто застосовують і тому панель інструментів Стандартная містить спеціальну кнопку Автосумма для доступу до неї. Для обчислення суми значень діапазону комірок потрібно його виділити і натиснути кнопку Автосумма.

Форматування даних

Виконати форматування комірок робочого аркушу в більшості випадків можна на вкладці Число діалогового вікна Формат ячеек, що викликається командою Формат / Ячейки…. Щоб застосувати потрібний формат, виберіть його у списку Числовые форматы і натисніть кнопку ОK. Якщо формат має додаткові параметри, то після його вибору на вкладці з’являються поля, в яких можна вказати ці параметри.

 • Загальний формат. Якщо явно не змінювати формат комірки, то Excel застосовує до неї формат Общий, який відображає дані в такому вигляді, як вони вводяться.
 • Числовий формат. Формат Числовой дозволяє встановлювати кількість відображуваних десяткових знаків, змінювати вигляд від’ємних чисел (наприклад, виділяти їх червоним кольором).


 • Грошовий формат. Формат Денежный має усі можливості форматування формату Числовой, а також дозволяє вибирати грошову одиницю.

 • Фінансовий формат. Формат Фінансовий подібний до грошового; але має додаткові можливості щодо вирівнювання грошових одиниць відносно роздільника цілої і дробової частини.

 • Відсотковий формат. При застосуванні до числа формату Процентный десяткова кома зміщується в числі на два знаки праворуч, а в кінці числа виводиться знак відсотків "%".

 • Дробовий формат. Формат Дробный дозволяє виводити числові значення у вигляді звичайних дробів. Вигляд дробу можна вибрати зі списку Тип, який відкривається після вибору формату Дробный.

 • Експоненціальний формат. У форматі Експоненциальный числа подаються у вигляді аЕn, де а — ціле число або десятковий дріб (мантиса), nціле число (степінь, порядок). Зображення аЕn означає, що в комірці знаходиться число .

 • Текстовий формат. Застосування до комірки текстового формату означає, що записані в комірці число або формула будуть вважатися текстом.

 • Формат дати. Формат відображення дати в комірці можна вибрати із списку Тип формату Дата або визначити його під час введення дати, як наведено вище в п. "Типи даних".

Форматування таблиць
 • Вирівнювання вмісту комірок. Усі варіанти розміщення тексту і чисел у комірках контролюються вкладкою Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек. За замовчуванням для горизонтального вирівнювання застосовується варіант по значению, за яким числові значення вирівнюються за правим краєм комірки, а текстові — за лівим. Серед решти шести варіантів відмітимо вирівнювання по центру выделения, за яким текст центрується відносно усіх виділених праворуч незайнятих комірок. Список по вертикали містить чотири варіанти вертикального вирівнювання тексту: По верхнему краю, По центру, По нижнему краю, По высоте. Виконайте команду Формат / Ячейки…, виберіть потрібний тип горизонтального і / або вертикального вирівнювання зі списків по горизонтали і по вертикали вкладки Выравнивание та закрийте вікно, натиснувши кнопку ОK.


 • Орієнтація тексту. Секція Ориентация діалогового вікна Формат ячеек дозволяє повернути текст в комірці на будь-який кут відносно горизонталі. Для цього потрібно скористатися стрілкою Надпись, або полем-лічильником градусов.

 • Для об’єднання комірок

  • виділіть комірки, які об’єднуються;

  • виконайте команду Формат / Ячейки...;

  • на вкладці Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек встановіть опцію Объединение ячеек;

  • натисніть кнопку ОK.

В об’єднаній комірці зберігаються тільки дані верхньої лівої комірки. Щоб зберегти дані інших комірок, їх потрібно перед об’єднанням перенести до верхньої лівої комірки.

 • Якщо ширини стовпця недостатньо для відображення вмісту комірок, її можна змінити одним із наступних способів:

  • помістіть курсор миші в рядку заголовків стовпців на лінію, що відокремлює стовпець від сусіднього стовпця праворуч; коли курсор набуде вигляду перехрестя з двонаправленою стрілкою, виконайте подвійний щиглик лівою кнопкою миші;

  • виділіть будь-яку комірку потрібного стовпця, або весь стовпець, клацнувши на його заголовку, та виконайте команду Формат / Столбец / Автоподбор ширины.

В обох випадках ширину стовпця буде встановлено для повного відображення найдовшого в ньому значення.

 • Щоб змінити висоту рядка, помістіть курсор миші в області заголовка рядка на лінію під номером рядка. Коли курсор набуде вигляду перехрестя з двонаправленою стрілкою , натисніть кнопку миші і перетягніть лінію, яка розділяє рядки, на нове місце.
 • Щоб застосувати обрамлення до окремих комірок, групи комірок або всієї таблиці


  • виділіть потрібний діапазон комірок;

  • виконайте команду Формат / Ячейки...;

  • в діалоговому вікні Формат ячеек виберіть вкладку Граница;

  • в секції Линия виберіть тип і колір лінії обрамлення;

  • за допомогою кнопок секцій Все і Отдельные вкажіть вигляд обрамлення.

 • Щоб застосувати фонове заповнення до виділених комірок, виберіть вкладку Вид, вкажіть колір і / або візерунок заповнення та натисніть кнопку ОK.

Вивід таблиць на друк.

Зовнішній вигляд друкованого варіанту таблиці можна задати в діалоговому вікні Параметры страницы, що викликається командою Файл / Параметры страницы...

 • Для встановлення

  • орієнтації аркушу з таблицею,

  • масштабу у відсотках відносно натуральної величини таблиці,

  • розміру аркушу паперу

виберіть вкладку Страница.

 • Для встановлення значення полів сторінки та горизонтального і / або вертикального центрування таблиці на сторінці виберіть вкладку Поля.

 • Для створення нових колонтитулів або вибору їх зі списку існуючих виберіть вкладку Колонтитулы.

 • Якщо потрібно змінити стандартну послідовність виводу сторінок на друк або встановити вивід заголовків рядків і стовпців виберіть вкладку Лист.

Варіанти завдань

Варіант 1

Створіть зображену таблицю,
A

B

C

D

E

F

1

Концерн ФІНПРОМ Форма №1022

Реалізація товарів компанією

Граніт

2

Номер замовлення

Компанія

Дата продажу

Сума замовлення

Сплачено замовником

Баланс

3

1046

Верховина

12.09.01

1,234.98 грн.

1,234.98 грн.

x

4

1047

Чумацький шлях

18.09.01

3,456.78 грн.

2,256.33 грн.

x

5

1048


Омега

26.09.01

5,348.54 грн.

5,348.54 грн.

x

6

1049

Катамаран

02.10.01

3,452.87 грн.

1,152.87 грн.

x

7

1050

Фаворит

15.10.01

2,348.88 грн.

2,348.88 грн.

x

8

1051

Біном

21.10.01

1,344.54 грн.

1,344.54 грн.

x

9

1052

Легенда

12.11.01

9,342.55 грн.

4,542.12 грн.

x

10

1053

Азарт

08.12.01

3,443.55 грн.

3,443.55 грн.


x

11

1054

Лабіринт

26.12.01

3,353.65 грн.

3,353.65 грн.

x

12

1055

Символ

06.01.02

3,456.22 грн.

3,456.22 грн.

x

13

Усьогоx

x

xследующая страница >>