vchilka.in.ua 1 2 ... 12 13


Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України

Миколаївський державний аграрний університет
Агрономічний факультет

Кафедра рослинництва


ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИХ КОРМІВ

методичні рекомендації щодо самостійного вивчення

навчальної дисципліни студентам денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «ТВППТ»

м. Миколаїв 2011


УДК 636.086


ББК

Методичні рекомендації підготовлені асистентом Марковою Н.В.
, доцентом Хоненко Л.Г., асистентом Борисюк О.Д.Рецензенти:

Г. А. Макарова, к. с.-г. н. директор ПТЦ „Облдержродючість;
В. В. Гамаюнова, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри землеробства МДАУ.


Редактор: О. А. Коваленко, к. с.-г. н, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового мистецтва МДАУ.


Відповідальний за випуск: В. В. Гамаюнова, д. с.-г. н., професор, декан агрономічного факультету МДАУ.


Рекомендовано методичною комісією агрономічного факультету Миколаївського державного аграрного університету від “__” червня 2011 р. протокол № __

© Миколаївський державний аграрний університет, 2011

Зміст


Вступ……………………………………………………………………………

5

1.

Меліорація земель………………………………………………………

9

2.


Поняття про грунт та його родючість………………………………….

12

3.

Добрива та їх застосування……………………………………………..

16

4.

Бур’яни та заходи боротьби з ними……………………………………

22

5.

Насіння та сівба…………………………………………………………

25

6.

Догляд за посівами……………………………………………………..

28

7.

Збирання врожаю сільськогосподарських культур……………….......

29

8.

Змішані й сумісні посіви………………………………………………..

30

9.

Суміші однорічних кормових культур………………………………...

31

10.

Проміжні посіви кормових культур……………………………………

36

11.

Створення і використання культурних пасовищ……………………...

38

12.

Непридатні для згодовування рослини луків. Шкідливі рослини луків, їх характеристика………………………………………………...


41

13.

Непридатні для згодовування рослини луків. Отруйні рослини луків, їх характеристика………………………………………………...43

14.

Способи випасання худоби на пасовищах…………………………….

46

15.

Особливості використання луків за багатоукісного використання різних типів травостоїв…………………………………………………


48

16.

Строки, висота, черговість скошувань різних типів сіножатей за природними зонами……………………………………………………..


49

17.

Історія розвитку польового кормовиробництва………………………

50

18.

Кормове значення та особливості вирощування буркуну……………

52

19.

Кормове значення та особливості вирощування люпину…………….

53

20.

Кормове значення та особливості вирощування нуту………………..

53

21.

Кормове значення та особливості вирощування чини………………..

54

22.

Кормове значення та особливості вирощування сої………………….

55

23.

Кормове значення та особливості вирощування ячменю…………….

57

24.

Кормове значення та особливості вирощування вівса………………..


58

25.

Кормове значення та особливості вирощування тритикале………….

59

26.

Кормове значення та особливості вирощування кукурудзи на зерно.

62

27.

Особливості вирощування кукурудзи, соняшнику на силос………...

64

28.

Кормове значення особливості вирощування картоплі………………

65

29.

Кормове значення особливості вирощування кормової моркви…….

68

30.

Гідропонні зелені корми………………………………………………..

70

31.

Силосний конвеєр……………………………………………………….

74

32.

Приготування вітамінного сіна і сінного борошна…………………...

77

33.

Види та класи трав’яного борошна. Стабілізація каротину………….

81

34.

Силосування соломи, гички буряків…………………………………...

83

35.

Втрати поживних речовин під час зберігання коренебульбоплодів і способи їх скорочення…………………………………………………..85

36.

Поняття про комбікорми. Види комбікормів………………………….

86

37.

Гранульовані комбікорми………………………………………………

89

38.

Баланс кормів і кормовий план………………………………………...

90
Контрольні питання до іспиту…………………………………………

94
Список рекомендованої літератури……………………………………

97ВСТУП
Навчальна дисципліна „Технологія виробництва рослинних кормів” як складова частина ОПП підготовки бакалаврів напряму 6.090102 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” вивчає основи сучасних технологій заготівлі кормів, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращання якості кормів та підвищення ефективності галузей тваринництва.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути знань та навичок з організації раціональних способів заготівлі, зберігання та використання рослинних кормів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасну класифікацію кормових засобів; кормову цінність різних видів кормів; енергозберігальні технології вирощування, заготівлі, зберігання та підготовки до використання кормів у годівлі тварин; технологічні аспекти заготівлі та використання кормів у зоні радіоактивного забруднення; технології приготування комбікормів для різних видів тварин, птиці, риб; особливості створення, використання догляду за культурними природними пасовищами; методики визначення врожайності; ботанічного складу пасовищ; методики відбору кормових засобів для визначення їх якості; методи обліку кормів; методику складання схем зеленого конвеєра для тварин, птиці із урахуванням їх виду, породи, продуктивності, фізіологічного стану; еколого-зоотехнічні вимоги до якості та використання кормових засобів;


вміти: впроваджувати у виробництво екологічно-чисті, енергозберігальні технології вирощування, заготівлі, зберігання та підготовки кормів до згодовування в раціонах тварин, птиці, риб; вибирати найбільш економічно і енергетично вигідні методи підготовки кормів до згодовування в раціонах, що поліпшують перетравність поживних речовин, смакові якості та збільшують кількісне споживання кормових засобів; використовувати методи консервування для якісного зберігання кормів; складати технологічні карти заготівлі кормів; проводити облік кормових запасів; аналізувати технології вирощування, заготівлі, зберігання та використання кормів у раціонах тварин; розробляти екологічно-чисті схеми зеленого конвеєра із залученням мало поширених культур; аналізувати стан лучного та польового кормовиробництва в господарствах різних форм власності; визначати якість кормів та придатність їх до використання органолептичним, лабораторними методами.

Дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» планується на другому курсі у вигляді лекційних, практичних і самостійних занять.

Обсяг дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.090102 «ТВПТ» становить 180 годин або 5,0 кредитів, у тому числі 16 годин – лекційних, 16 годин – практичних і 148 годин – самостійних занять.

Дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» складається з 2-х блоків змістових модулів (основних їх розділів), що містять близькі за змістом теми лекцій та практичних занять, індивідуальні завдання та інші організаційні форми навчального процесу.следующая страница >>