vchilka.in.ua 1
Перелік екзаменаційних питань:


 1. У сучасній науці багато різних визначень культури. У чому причина цього різноманіття?

 2. Яким є первинне значення латинського слова «культура»? Хто з античних діячів вперше вводить поняття «культура» до наукового вжитку? Які три смислові складові осягнення поняття «культура» визначають його зміст?

 3. Чому людина є суб’єктом і водночас об’єктом культури?

 4. Які функції культури ви можете навести? Розкрийте їх соціальне значення.

 5. Якими є основні завдання культурології щодо дисципліни «Історія української культури»?

 6. Представникам якої культурологічної школи належить наступне визначення культури: культура – це «певний семіотичний механізм, що має за мету вироблення та збереження інформації»? Назвіть та поясніть особливості цієї культурологічної школи.

 7. Які критерії лежать в основі виділених П.Сорокіним типів культури?

 8. Хто з дослідників є автором концепції «осьового часу»? Вкажіть хронологічні межі «осьового часу».

 9. Дайте визначення тотемізму, анімізму. Що таке магія та фетишизм?

 10. В яких 3-х сферах життєдіяльності людства відбулася «неолітична революція»?

 11. Який зміст вкладався в обряд ініціації (посвячення)?

 12. Чому образ Світового Дерева вважають символом універсальної моделі організованого Всесвіту?

 13. Чим пояснити колово-радіальний принцип забудови трипільських поселень?

 14. Визначте символічний зміст форми та орнаментації трипільського посуду.

 15. Проаналізуйте символіку форми та орнаменту посуду археологічних пам’яток на території сучасної України періоду бронзового віку.

 16. Розкрийте символічний зміст греко-скіфської пекторалі.

 17. З’ясуйте символічне значення Збруцького ідола.

 18. Якими є джерела вивчення культури Київської Русі?
 19. Розкрийте сутність та визначте специфіку світоглядної парадигми Київської Русі.


 20. У чому криються причини високого злету культури Київської Русі?

 21. Визначте характерні ознаки й особливості феномену культури Київської Русі.

 22. Якими є культурні новації доби Київської Русі?

 23. Яку роль у контексті загальної світоглядної парадигми Київської Русі відігравало давньоруське місто? Чому архітектоніка давньоруських храмових споруд дозволяла реалізовувати ідею двовір’я?

 24. Що собою являла перекладна, оригінальна та житійна література часів Київської Русі? Які давньоруські літописи Вам відомі?

 25. Поясніть суть просвітницької діяльності Кирила та Мефодія.

 26. Поясність різницю в особливостях православного й католицького художнього канону.

 27. Назвіть деякі з головних принципів іконографічного канону.

 28. Погляди представників якого стилю (й напряму) в мистецтві відобразила назва «бароко»?

 29. Розкрийте сутність культурної парадигми бароко.

 30. В чому полягає специфіка українського бароко?

 31. На кількох прикладах поясність різницю в особливостях архітектури класицизму та бароко.

 32. Визначте головні стильові ознаки культури бароко.

 33. Розвиток українського театру на перехресті ХІХ –ХХ століть.

 34. Специфіка взаємодії традицій народної творчості та художніх інновацій модернізму в українській культурі першої половини ХХ ст.

 35. Провідні тенденції української літератури ХХ ст.

 36. Особливості розвитку української музичної культури у контексті загальноєвропейського культурного простору.

 37. Наукові і науково-технічні досягнення українських вчених ХХ ст.

 38. Культурна самоідентичність України в умовах глобалізованого суспільства.

 39. Постмодерністські стратегії сучасної української літератури.

 40. Актуальне українське мистецтво та масова культура: проблема діалогу.
 41. Вплив інформаційних технологій на формування сучасної культури.

 42. Роль медіакультури у становленні нових форм комунікації.

 43. Соціально-історичний контекст формування української культури в першій половині – 80-х роках ХХ ст.

 44. Основні напрями модернізму в українській художній культурі першої половини ХХ ст.

 45. Роль українського модернізму у розвитку світових тенденцій авангардного мистецтва.