vchilka.in.ua 1 2 ... 12 13

 1. а.) Загальна характеристика правового та нормативного регулювання в сфері містобудування, архітектури, будівництва, що діє в Україні.


1А. Загальна характеристика правового і нормативного регулювання в сфері містобудування, архітектури, будівництва, що діє в України (ЗАКОН УКРАЇНИ Про архітектурну діяльність Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2004 року N 1407-IV,від 19 січня 2006 року N 3370-IV,від 1 серпня 2006 року N 58-V). Название файла 687zakVRU99arh_dijalnist_nev.txt

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність

Законодавство про архітектурну діяльність складається з Конституції України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", цього Закону та інших нормативно-правових актів. (стаття 3 у редакції Закону України від 01.08.2006 р. N 58-V).

1Б. Законодавче визначення поняття «Містобудування» (ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи містобудування, Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, Стаття 1. Містобудування). Название файла 2780zak92OsnovyMistobud08.htm

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. (стаття 1 у редакції Закону України від 08.02.2001 р. N 2257-III)

 1. а) Головні напрямки МБ діяльності згідно Закону «Про основи МБ»Головними напрямами містобудівної діяльності є: планування, забудова та інше використання територій розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій; визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; здійснення архітектурної діяльності; розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів; творення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; збереження пам'яток культурної спадщини розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні; забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування, формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів,районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів; розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил,пов'язаних з містобудуванням; контроль за дотриманням містобудівного законодавства;підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікацій; ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством.
б.) Основні вимоги до МБ діяльності.

При здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені :розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил; розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів; раціональне використання земель та територій для містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого використання земельних ділянок; охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів; урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів,розміщення важливих містобудівних об'єктів; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством. 1. а.) Система державного регулювання у сфері МБ (зміст державного регулювання, органи, що здійснюють державне регулювання)

Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, іншими органами в порядку, встановленому законодавством.

Зміст державного регулювання у сфері містобудування

Державне регулювання у сфері містобудування полягає в плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку;підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих містобудівних програм, містобудівної документації;координації взаємодії суб'єктів містобудівної та архітектурної діяльності; наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час розроблення містобудівної документації; проведенні експертизи містобудівної документації та комплексної державної експертизи проектів конкретних об'єктів; розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві; контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища населених пунктів; ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законом.

б.) Законодавче визначення поняття «планувальна територія». Основні завдання планування і забудови території.

Планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;

Основними завданнями планування і забудови територій є:


 • обгрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

 • обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

 • обгрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

 • регулювання забудови населених пунктів та інших територій.
 1. а.) Компетенція центральних та місцевих органів влади в сфері МБ

До компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування належить прийняття рішень щодо:

  • реалізації державної політики у сфері містобудування на відповідній території;
  • планування територій на відповідному рівні;


  • підготовки пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідної території;

  • формування спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю;

  • інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

  • забезпечення охорони культурної спадщини;

  • моніторингу забудови та іншого використання територій.

До компетенції обласної державної адміністрації належить прийняття рішень щодо:

 • сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

 • організації розроблення і подання на затвердження відповідних рад обласних містобудівних програм, схем планування території області;

 • розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і підготовка висновків щодо їх затвердження;

{ Абзац п'ятий частини другої статті 13 виключено на підставі

Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

 • участі у проведенні грошової оцінки земель державної власності в населених пунктах на території області (крім міст обласного значення); { Абзац шостий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

 • організації підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

 • організації експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області (крім міст Києва, Севастополя та обласних центрів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • здійснення державного контролю за дотриманням містобудівного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій і в разі виявлення порушень - зупинення такого будівництва в порядку, встановленому законом; { Абзац дев'ятий частини другої статті 13 в редакції Закону N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }


 • здійснення делегованих повноважень місцевих рад, пов'язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у порядку, встановленому законодавством.

До компетенції Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належать також організація розробки та експертизи містобудівної документації, підготовка її до затвердження, крім випадків, передбачених законами.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання у сфері містобудівної діяльності, визначені законом.{ Стаття 13 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } { Положення статті 13 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
б.) Компетенція спеціально уповноважених органи містобудування і арх.

Компетенція центрального спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури визначається положенням, яке затверджується відповідно до закону.

Компетенція спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим визначається положенням, яке затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Компетенція спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій визначається місцевими державними адміністраціями на основі типових положень, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Компетенція спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури виконавчих органів міських рад міст обласного значення визначається відповідними виконавчими органами рад.

Окремі функції органів з питань містобудування та архітектури визначаються законодавством.

{ Стаття 15 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }


 1. а.) Планування територій на загальнодержавному рівні.

Планування територій на загальнодержавному рівні полягає в розробленні Генеральної схеми планування території України (далі – Генеральна схема), якою передбачається раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров’я населення, охорони пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.


Генеральна схема повинна містити:


 • аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення;

  • аналіз намірів та потреб використання окремих територій, визначених у загальнодержавних програмах соціального, економічного розвитку, інших державних програмах, схемах розвитку галузей економіки;

  • аналіз санітарно-епідеміологічного та екологічного стану регіонів і реалізації відповідних цільових програм, а також аналіз заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;

  • аналіз диспропорцій використання територій;

  • визначення територій за видами переважного використання;

  • напрями вдосконалення систем розселення та сталого розвитку населених пунктів;

  • комплекс заходів по її реалізації.


За рішенням Кабінету Міністрів України можуть розроблятися схеми планування окремих частин території України – кількох областей, узбереж Чорного та Азовського морів, міжнародних транспортних коридорів, прикордонних територій тощо.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються Генеральною схемою під час:

 • підготовки проектів загальнодержавних програм соціального, економічного розвитку України, інших державних програм – з питань охорони земель, охорони здоров’я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму;

 • вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд;

 • підготовки та розгляду висновків щодо розробленої містобудівної документації на регіональному, а у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, – місцевому рівні;
 • створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних потреб загальнодержавного значення, та визначення режиму використання земель;


 • підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою України;

 • вирішення інших питань використання територій.


б.) Планування територій на регіональному рівні
Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до закону.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про розроблення схем планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також їх окремих частин.
У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної політики та враховуються державні інтереси під час планування цих територій, їх історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні та культурні традиції.следующая страница >>