vchilka.in.ua 1

Мінімум 1 по «Логіці»


 1. Що таке логіка?

Це наука про людське мислення

 1. Що є предметом логіки?

Форми, закони і принципи мислення

 1. Головне завдання логіки

Виділення правильних способів міркувань

 1. Основні форми чуттєвого пізнання світу

Відчуття, сприйняття, уявлення

 1. Основні форми абстрактного мислення

Поняття, судження, умовивід

 1. Засновник логіки як самостійної науки

Аристотель (4 ст. до н.е.), який дослідив поняття, судження, розробив теорію умовиводу і доведення

 1. Що значить мислити логічно?

Це значить мислити точно і послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях

 1. Що таке поняття?

Це форма мислення, що відображає предмети в їх суттєвих ознаках

 1. Зміст поняття

Сукупність суттєвих ознак предмету, що мислиться в даному понятті

 1. Об’єм поняття

Сукупність предметів, що мислиться в даному понятті

 1. Конкретне поняття

Це поняття в якому мислиться предмет або сукупність предметів, як дещо самостійно існуючі

 1. Абстрактне поняття

Це поняття в якому мислиться властивість предмету або відносини між предметами

 1. Номінальне визначення поняття

Це визначення за допомогою якого в замін опису якого-небудь предмету вводиться новий термін, пояснюється його значення та походження.

 1. Реальне визначення поняття

Це визначення, що розкриває суттєві ознаки предмету, який представлений в даному понятті

 1. Що таке судження?


Форма мислення в якій стверджується або заперечується зв'язок між предметом і його ознакою або відносини між предметами

 1. Види складних суджень

Поєднувальні (кон’юктивні), розділяючи (диз’юнктивні), умовні (імплікативні)

Додаткові питання для тих хто невчасно складає мінімум

 1. Основні особливості абстрактного мислення

Відображення дійсності в узагальнених образах, опосередкованість відображення, нерозривність зв’язку з мовою, активність відображення

 1. Логічна форма

Спосіб зв’язку елементів думки, завдяки якому зміст існує і відображає дійсність

19.Закон зворотного зв’язку між об’ємом і змістом поняття

Збільшення змісту поняття веде до утворення поняття з меншим об’ємом і навпаки

20.Генетичне визначення поняття

Це визначення, що вказує на походження предмету, на спосіб його утворення.

Мінімум 2 по Логіці

1.Що таке описове судження?

Це судження, де описується дійсність. Поняття описового висловлювання визначається в термінах істини і хиби.

2.Що називають оцінним судженням?

Оцінним називається судження, що встановлює абсолютну або відносну цінність певного об'єкту.

3. Які прості судження є порівнюваними?

Порівнюваними серед простих є судження, що мають однакові терміни - суб'єкт і предикат – і які розрізняються по якості або кількості.

4. Які складні судження є порівнюваними?

Порівнюваними серед складних є судження, які мають однакові складові і розрізняються типами логічних зв'язок, включаючи заперечення.

5. Що таке еквівалентні судження?

Еквівалентними є такі судження, які приймають одні і ті ж значення, тобто одночасно є або істинними, або хибними.


6. Що таке часткова сумісність суджень?

Часткова сумісність характерна для суджень, які можуть бути одночасно істинними, але не можуть бути одночасно хибними.

7. В чому полягають відносини несумісності суджень?

Несумісними є судження, які одночасно не можуть бути істинними. Є два види несумісності: протилежність і суперечливість.

8. Закон тотожності.

Будь-яка думка в процесі міркування повинна бути тотожною самій собі.

9.Закон непротиріччя (несуперечності) або згідно традиції: закон суперечності.

Два несумісних одне з одним судження не можуть бути одночасно істинними; по крайній мірі, одне з них – необхідно помилкове.

10. Закон виключеного третього.

Два судження, що суперечать одне одному, не можуть бути одночасно хибними, одне з них необхідно істинне.

11. Закон достатньої підстави.

Будь-яка думка визнається істинною, якщо вона має достатню підставу.

12. Що таке умовивід?

Умовиводом називається форма мислення, за допомогою якої з одного або кількох суджень виводиться нове суджен­ня котре містить у собі нове знання.

13. Індуктивний умовивід.

Це емпіричне узагальнення, яке здійснюється на основі повторюваності ознаки у явищ певного класу з чого робиться висновок про її приналежність всім явищам цього класу.

14. Дедуктивний умовивід.

Дедуктивним (від латинського слова deductio — виведення) називається умовивід, у якому висновок про окремий пред­мет класу робиться на підставі класу в цілому.

15. Категоричний силогізм.

Категоричним силогізмом називається такий дедуктив­ний умовивід, у якому обидва засновки є категоричними су­дженнями.

16. Умовивід по аналогій.

Це висновок про приналежність одиничному предмету певної ознаки, що ґрунтується на схожості цього предмету в суттєвих ознаках з іншим одиничним предметом.


Додаткові питання для тих хто невчасно складає мінімум

17.Що таке гіпотеза

Це форма розвитку людських знань, яка представляє собою обґрунтоване припущення, що пояснює властивості та причини досліджуваних явищ.

18. Що таке доведення та його структура.

Це логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь судження з допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень. У структуру доведення входять: теза, аргументи, демонстрація.

19. Два основних види запитань.

Чи-запитання, які передбачають стверджувальну або заперечувальну відповідь і Що-запитання, які мають відкриту форму.
Перелік запитань на залік по «Логіці»

1. Предмет науки логіки.

2. Головне завдання логіки, шляхи його досягнення.

3. Чуттєві форми пізнання.

4. Особливості абстрактного мислення.

5. Логічна форма.

6. Логіка і мова.

7. Історія логіки як науки (Аристотель, Ф. Бекон, Мілль, Фреге).

8. Загальна характеристика поняття.

9. Логічні прийоми визначення поняття.

10. Зміст і об’єм понять.

11. Множина та її елементи.

12. Види понять.

13. Реєструючі та нереєструючі поняття.

14. Збірні поняття.

15. Відносини між поняттями.

16. Узагальнення і обмеження понять.

17. Види визначення понять.

18. Ділення понять.


 1. Операції з множинами.

 2. Загальна характеристика судження.

 3. Прості судження та їх види.

 4. Складні судження та їх види.

 5. Описові та оцінні судження.

 6. Логічні відносини між судженнями.

 7. Логіка запитання.

 8. Види запитань.

 9. Види відповідей.

 10. Точність і визначеність відповідей.
 11. Закон тотожності.


 12. Закон не протиріччя.

 13. Закон виключеного третього.

 14. Закон достатньої підстави.

 15. Умовивід та його види.

 16. Безпосередні умовиводи.

 17. Категоричний силогізм.

 18. Умовиводи по логічному квадрату.

 19. Фігури силогізму.

 20. Повна індукція.

 21. Неповна індукція.

 22. популярна індукція.

 23. Методи наукової індукції.

 24. Структура умовиводів по аналогії.

 25. Види аналогій.

 26. Структура гіпотези.

 27. Види гіпотез.

 28. Структура доведення.

 29. Спростування.

 30. Правила доведення та спростування.

 31. Прямі й опосередковані доведення.

 32. Засоби дискусії та полеміки.

 33. Вимоги до ведення дискусії та полеміки.

 34. Прийоми ведення дискусії та полеміки.

Література

Тофтул М. Г. Логіка. К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. М., 1987.

Івін О.А. Логіка. К., 1996.

Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М., 1994.

Ивлев Ю. В. Логика. М., 1992.

Уемов А.И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. Одесса, 1997.

Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике – М, 1997.

Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. — К.: Либідь, 2002.

Войшвилло Е.К. Символическая логика (классическая и релевантная). М., 1989.

Гжегорчик А. Популярная логика: общедоступный очерк логики предложений. М., 1972.

Ивин А.А. Элементарная логика. М., 1994.

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975.

Кэролл Л. История с узелками. М., 1985.

Кэролл Л. Логическая игра. М., 1991.

Мельников В.Н. Логические задачи. Киев, 1989.
Никифоров А.Л. Общедоступная и увлекательная книга по логике. М., 1995.

Свинцов В.И. Логика. М., 1987.

Смирнова Е.Д. Логика и философия. М., 1996.

Упражнения по логике: Учебное пособие / Под ред. В.И. Кириллова. М., 1993.

Челпанов Г.И. Учебник логики. М., 1994.