vchilka.in.ua 1
1. Значення транспорту в розвитку економіки країни.


2. Складові частини транспортної системи.

3. Класифікація видів транспорту.

4. Основні вимоги до будь-якого виду транспорту. Основні напрямки розвитку ЄТС та роль транспорту у вирішенні соціальних задач.


 1. Що містить у собі єдина транспортна мережа?

Містить у собі шляхи сполучення та постійні пристрої усіх видів транспорту.

 1. Як називається сукупність шляхів сполучення, та, розміщених на них, постійних пристроїв різних видів транспорту?

Єдина транспортна мережа

 1. Що містить у собі єдина транспортна система?

Містить у собі єдину тр-ну мережу,транспортні вузли разом із структурою для виконання вант. операцій,трудові ресурси та системи і методи орг.перевізного процесу.

 1. Як називається сукупність шляхів сполучення, постійних пристроїв усіх видів транспорту, транспортних вузлів, рухомого складу, трудових ресурсів, систем і методів організації перевізного процесу?

Єдина транспортна система.

 1. Як називається сукупність пропорційно розвинутих галузей народного господарства, спеціалізованих на задово­ленні потреб суспільного виробництва в переміщенні вантажів і пасажи­рів?

Транспортний комплекс.

 1. Що включає в себе транспортний комплекс?

Весь транс.,тр-тне машинобудування,тр-тне будівництво,тр-тно паливні енергетичні системи ,фахову освіту,наукові орг.

 1. технологічний внутріцеховий промисловий транспорт

Необхідний для обслуговування процесу вир-ва на під-ві.

 1. Що включає в себе сфера обертання?

Перев.продукції від складів під-в до станцій пунктів перевантаж. і навпаки не залежно від виду тр-ту.


 1. Як називається сукупність транспортних вузлів, стикових пунктів, зовнішнього промислового транспорту та магістрального транспорту?

Єдина транспортна мережа.

 1. Які види транспорту входять в поняття „транспорт загального користування”?

Залізн.,морський,річковий,автомобільний.,авіаційний.,крім того міський електротр-т,у тому числі метрополітен.

 1. Які види транспорту входять в поняття „магістральний універсальний транспорт”?

Залізн.,морський,річковий,автомобільний.,повітряний.

 1. Якими видами транспорту є річковий,морський та залізничний види транспорту?

Магістрально-універсальний тр-т, тр-т заг.користування

 1. Які види транспорту відносяться до магістрального спеціалізованого транспорту?

Трубопровідний,конвеєрний

 1. Які види транспорту не являються магістральними?

Промисловий і міський.

 1. Вкажіть ознаки, за якими класифікуються усі види транспорту?

По виду перевізного процесу,по призначенню,по виду шляху,по силі тяги,по способу переміщення.

 1. Як класифікуються усі види транспорту за ознакою виду шляху?

Сухопутний,водний,повітряний.

 1. Як класифікуються усі види транспорту за ознакою способу переміщення?

Дискретний тр-т (вант перем.окремими групами);неперервний тр-т.

 1. Як класифікуються усі види транспорту за видом перевезеної продукції?

Пасажирський,вантажний.

 1. Як класифікуються види транспорту за силою тяги?

Ті,що використовують енергію двигунів,ті що викор. силу природи,ті що викор. силу тяжіння,ті що викор. силу живих організмів


 1. Які види перевезень виконуються річковим транспортом?

Вантажні перев.(масові сипучі вант.)

 1. Що повинні забезпечувати підприємства транспорту?

1) потреби людей, підприємств і організацій у перевезеннях; 2)обслуговування пасажирів під час тривалих перевезень доброякіс­ною питною водою, харчуванням, можливістю задоволення інших біологіч­них потреб;3)якісні і своєчасні перевезення пасажирів і вантажів;4)виконання державних завдань (контрактів) по забезпеченню потреб оборони і безпеки України;5)безпека перевезень; безпечні умови перевезень;6)запобігання ава­рій і нещасних випадків, усунення причин виробничого травматизму;7) охорону навколишнього середовища від шкідливого впливу транспо­рту; права і пільги людей при користуванні транспортом.

 1. Якими являються авіаційний, трубопровідний та залізничний види транспорту?

 2. Якими являються автомобільний, промисловий залізничний види транспорту та

 3. Якими являються автомобільний, авіаційний та річковий види транспорту?

 4. Якими являються міський електротранспорт та промисловий залізничний види транспорту?

Авіаційний-магістральний, повітряний, дискретний, універсальний

Трубопровідний-неперервний, спеціалізований, вантажний, наземний

Залізничний-магістральний, наземний, дискретний, універсальний

Автомобільний-наземний, дискретний, магістральний, універсальний

Річковий-магістральний, водний, універсальний, дискретний

Міський електротранспорт та промисловий залізничний- немагістральний

 1. За допомогою яких показників оцінюють ступінь розвиненості і сумарної потужності залізничного транспорту?


для оцінки ступеня розвине­ності і сумарної потужності транспорту як технічної системи.

Найважливішими показниками є:

1. Ступінь розвиненості мережі шляхів сполучення (залізничних, автодорожніх, річкових шляхів, повітряних ліній) у країні або регі­оні;

2. Чисельність і сумарна енергетична потужність парку активних самохідних транспортних засобів (локомотивів, судів, автомобілів, лі­таків і ін.)

3. Чисельність і сумарна вантажопідйомність (або пасажировміс­ність) самохідних і причіпних транспортних засобів відповідно вантаж­ного і пасажирського парку;

4. Переробна спроможність засобів механізації й автоматизації на вантажно-розвантажувальних процесах;

5. Пропускна, провізна і переробна спроможність власне мережі, окремих ланок і об'єктів транспорту.


 1. Як розраховують щільність, або густоту транспортної мережі?

; ; (2.1-3)

де А - чисельність населення країни, регіону, тис жителів;

- експлуатаційна довжина мережі - сумарна довжина усіх ліній, що зв'язують населені пункти країни, км;

, – площі відповідно загальної території чи території сільськогосподарських угідь країни чи регіону.

 1. За якою формулою розраховується інтегральний коефіцієнт визначення рівня
  насичення країни транспортною мережею?

;


 1. За якою формулою розраховується інтегральний коефіцієнт визначення рівня насичення країни транспортною мережею, що враховує обсяг виробленої в країні матеріальної продукції?

;

де Р - сумарна маса усіх видів що випускається матеріальної про­дукції в тис т.

 1. Вкажіть одну із сфер чи областей координації роботи видів транспорту?

У сфері тр-ної техніки,економічній,технологічній.

 1. Які заходи, спрямовані на координацію роботи видів транспорту, передбачені у сфері транспортної техніки?

1)створення раціонально спланованих схем транспортних вузлів;2)створення спеціалізованого рухомого складу;3)створення єдиного парку контейнерів;4)уніфікацію і стандартизацію рухомого складу, перевантажувальних механізмів, складських комплексів;5) створення об’єднаних вокзалів;6)узгодження пропускної і перероблювальної спроможності систем, що стикують, пристроїв у вузлах.

 1. Які заходи, спрямовані на координацію роботи видів транспорту, передбачені у технологічній сфері?

- організацію наскрізної маршрутизації перевезень;

- перевезення вантажів за об’єднаними графіками руху;

- розробку і впровадження ЄТП роботи перевалочних пунктів;

- організацію централізованого завезення і вивозу вантажів авто­транспортом;

- використання безперевалочного процесу перевезення вантажів (по­ромні переправи, контейнерні перевезення, використання судів типу ріка-море, ліхтеровозів) і прямого варіанта перевантаження вантажів;

- забезпечення транспортних вузлів рухомим складом і засобами навантаження-вивантаження;

- удосконалювання транспортно-експедиційного обслуговування ван­тажовласників;


- коопероване використання рухомого складу і перевантажувальних засобів;

- спеціалізацію перевантажувальних пунктів, складів по напрямках і родам вантажів.


 1. Які заходи, спрямовані на координацію роботи видів транспорту, передбачені у економічній сфері?

- раціональний розподіл між видами транспорту вантажних потоків;

- визначення пропорцій перспективного розвитку різних видів транспорту;

- розподіл між видами транспорту обсягів капітальних вкладень;

- установлення погоджених тарифів на перевезення вантажів і паса­жирів по видах транспорту;

- розробку уніфікованої системи звітності по всій транспортній мережі;

- упровадження номенклатури вантажів і економічно порівнянних по­казників, що характеризують ефективність перевезень (собівартість, продуктивність праці, терміни доставки).


 1. Які існують методи координації роботи видів транспорту?

1)Організаційно-управлінські,2)планово-економічні,3)правові методи.

 1. адміністративно-судові методи
 1. Якими параметрами характеризуються транспортні шляхи?

1)засоби спрямування руху і маневреністю транспортних екіпажів,2)припустимими осьовими навантаженнями,погонними на вант.на зал.і автодорогах і осадкою судів на водних шляхах,3)
розрахунковими уклонами,4)розмірами колійних оборотів,5)характером і розміром опору руху,6)розмірами допустимих нерівностей рейкових і автом.шляхів.

 1. Як діляться транспортні шляхи в залежності від виду опорної поверхні та від середовища, де відбувається рух?

1)Повітряне середовище з викор.твердої поверхні; 2)повітряне середовище з викор.водної та твердої поверхні;3)прямування в середовищі водному та повітряному;4)прямування в однорідному середовищі.


 1. Які існують тенденції розвитку технічних засобів і мето­дів експлуатації транспорту?

1)запозичання особливості конструкції в інших видах тр-ту, 2)залежність ступеню розвитку видів тр-ту,що взаємодіють один від одного,3)в процесі розвитку тр-ту тягові агрегати різних видів тр-ту відокремлюються від вант.одиниць і викон.ф-ію тільки переміщення однієї або кількох вант. чи пас.тр-их одиниць,4)на всіх видах тр-ту спостерігається зб.швидкості руху,а також зб.маси окремих одиниць на всіх видах тр-ту при зростанні маси зм.питомий опір,5)наявність рушії,6)у процесі розвитку спостерігається спеціалізація рух.складу і різних видів тр-ту,7)зростання швидкостей в пас.перев.то пов’язані з цим заходи на всіх видах тр-ту,8)концентрація виробництва призводить до концентрації перевезень і необ.забезп.надійності та координації роботи що взаємодіють,9)зб.концентрації та швидкостей руху на різних видах тр-ту призводить до викор.однакових методів

 1. Які існують методи організації руху при збільшенні інтенсивності і швидкостей руху на різних видах транспорту?
 1. Які заходи, спрямовані на координацію роботи видів транспорту, не передбачені у технологічній сфері?

- створення раціонально спланованих схем транспортних вузлів;

- створення спеціалізованого рухомого складу;

- створення єдиного парку контейнерів;

- уніфікацію і стандартизацію рухомого складу, перевантажувальних механізмів, складських комплексів;

- створення об’єднаних вокзалів;

- узгодження пропускної і перероблювальної спроможності систем, що стикують, пристроїв у вузлах.

- раціональний розподіл між видами транспорту вантажних потоків;

- визначення пропорцій перспективного розвитку різних видів транспорту;

- розподіл між видами транспорту обсягів капітальних вкладень;


- установлення погоджених тарифів на перевезення вантажів і паса­жирів по видах транспорту;

- розробку уніфікованої системи звітності по всій транспортній мережі;

- упровадження номенклатури вантажів і економічно порівнянних по­казників, що характеризують ефективність перевезень (собівартість, продуктивність праці, терміни доставки). 1. В якій сфері координації роботи видів транспорту передбачено: організацію наскрізної маршрутизації перевезень; перевезення вантажів за об’єднаними графіками руху; розробку і впровадження ЄТП роботи перевалочних пунктів?

Технологічна

 1. В якій сфері координації роботи видів транспорту передбачено:А)організацію наскрізної маршрутизації перевезень;Б)створення спеціалізованого рухомого складу; В)раціональний розподіл між видами транспорту вантажних потоків?

А)в технологічній сфері,Б)у сфері тр-ної техніки,В)в економічній сфері.

 1. В якій сфері координації роботи видів транспорту передбачено: розподіл між видами транспорту обсягів капітальних вкладень; раціональний розподіл між видами транспорту вантажних потоків?

Економічна

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання створення системи збору й обробки інформації, централізації керування перевізними операціями?

Організаційно-управлінські

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання ув'язування технології роботи транспортних вузлів з об’єднаним графіком руху поїздів, судів, автомобілів?

Організаціно-управлінські
 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться А)питання впровадження погоджених тарифів на перевезення,Б)оперативного регулювання перевезень вантажів у змішаному сполу­ченні?


А)планово-економічні,Б)організаційно-управлінські

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання єдиного правового регулювання взаємин клієнтури і транспортних під­приємств?

Правові

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання А)єдиного правового регулювання взаємин клієнтури і транспортних під­приємств та Б)уніфікації техніко-економічних показників роботи транспортної системи?

А)правові Б)планово-економічні

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання упровадження єдиної номенклатури вантажів, уніфікації техніко-економічних показників роботи транспортної системи?

Планово економічні

 1. До якої групи методів координації роботи видів транспорту відносяться питання побудови балансів обсягів виробництва для визначення обсягів перевезень?

Планово-економічні


 1. Як визначається середня дальність перевезень?

;

де – загальна величина вантажообігу, т٠км;

p-обсяг відправлених вантажів

 1. Як називається відношення вантажообігу в тонно-кілометрах до обсягу перевезень в тонах?

Середня дальність

 1. Що встановлюють при розробці перспективних планів на усіх видах транспорту?

Нормативні терміни доставки вантажів,обсяг перевезення пасажирів,середня дальність перевезення пасажирів,середня пасажиронапруженість, пасажирообіг.
 1. За якою формулою при плануванні перевезень розраховують показник

  „приведений вантажообіг”?Які баланси використовують при плануванні вантажних перевезень?
де – загальна величина вантажообігу, т٠км;

– загальна величина пасажирообороту, пасажиро-км;

к – коефіцієнт переводу пасажиро-кілометрів у тонно-кілометри

Матеріальні і транспортно-економічні баланси.

 1. В яких балансах відображені потреби народного господарства у всіх видах сировини, палива і готової продукції?

Матеріальні

 1. В яких балансах відображені транспортно-економічні зв'язки та прикріплено постачальників до споживачів?

Транспортно-економічні

 1. Де містяться дані про обсяги виробництва, відправлення, залишки продукції, її витрати на задоволення власних потреб, тощо?

Транспортно-економічні

 1. Де містяться дані про обсяги прибуття чи споживання вантажів з урахуванням наявних запасів, потреби в сировині, паливі, продукції тощо?

матеріальні

 1. Які групи показників існують для визначення техніко-економічних особливостей транспорту?

Нормативні терміни доставки вантажу,обсяги перевезень пас,паса жирообіг,середню дальність перевезень пасажирів,середню пасажиронапруженість.

 1. В чому полягає сутність балансового методу планування?

В забезпеченні ув’язування ресурсів і потреб
 1. До якої групи показників відносяться обсяг і дальність перевезень, вантажообіг, продуктивність праці, потреба в робочій силі, тощо?


натуральні

 1. До якої групи показників відносяться пропускна і провізна спроможності, регулярність і безпека руху, швидкість і терміни доставки вантажів і пасажирів, тощо?

Експлуатаційно-технічні

 1. До якої групи показників відносяться собівартість перевезень, потрібні капітальні вкладення, тарифи чи тарифні ставки, тощо?

економічні

 1. До якої групи показників відносяться А)собівартість перевезень,Б)обсяг і дальність перевезень,В)пропускна і провізна спроможності?

А)економічні Б)натуральні В)експлуатаційно-технічні

 1. Які показники є вирішальними при виборі виду транспорту для вантажних перевезень?

Собівартість перевезень і питомі капітальні витрати в основні і оборотні кошти

 1. Як називається кількість транспортної продукції в приведених тонно-кілометрах, що приходиться на 1 грн. основних виробничих фондів транспорту?

фондовіддача

 1. Як називається вартість основних виробничих фондів на 1 км довжини транспортної мережі?

Фондооснащеність чи фондоозброєність

 1. Які показники роботи транспорту відносять до натуральних?

Обсяг і дальність перевезень,вантажообіг,продуктивність праці,потреба в робочій силі,палеві,електроенергії,металі.

 1. Які показники роботи транспорту відносять до експлуатаційно-технічних?

Пропускна і провізна спроможність,регулярність і безпека руху,швидкість і терміни доставки вантажів і пасажирів,рівень схоронності вантажів,ступінь комфорту пасажирів,маневреність транспорту

 1. Які показники роботи транспорту відносять до економічних?

Собівартість перевезень,потрібні капітальні вкладення,вартість вантажної маси що знаходиться в процесі транспортування,тарифи чи тарифні ставки,фондооснащеність чи фондоозброєність,фондовіддача.


 1. Від яких факторів залежить рівень експлуатаційних і капітальних витрат на всіх видах транспорту?

Загальних(вантажонапруженість,коєф.використання вантажопідйомності рухомого складу,напрямок перевезень вантажний чи порожній,рід рухомого складу та поправочні районні коєф.)і особливих.


 1. Які фактори впливають на рівень експлуатаційних і капітальних витрат на залізничному транспорті?

Вид тяги,число головних колій на перегонах,корисну довжину станційних колій,керуючий ухил і профіль колій,вага поїзда тип вагонів.

 1. Як змінюється собівартість перевезень зі збільшенням обсягів перевезень і вантажонапруженості транспортної лінії при наявності резервів провізної спроможності?

Собівартість знижується

 1. Як називається питома величина витрат, що приходяться на одиницю транспортної роботи?

Собівартість перевезень.

 1. В яких одиницях вимірюється собівартість перевезень?

Грн/т-км

 1. Як умовно діляться експлуатаційні витрати по операціях перевізного процесу?

Початково-кінцеві,рухівницькі операції

 1. Як діляться капіталовкладення в розвиток транспорту?

Постійні пристрої,рухомий склад


Сфера обертання 1 , транспортні вузли 4, внутрішній промисловий транспорт 3, зовнішній промисловий транспорт 2

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

СФЕРИ КООРДИНАЦІЇ

ПЕРЕДБАЧЕНО

1) сфера транспортної техніки


А) створення раціонально спланованих схем транспортних вузлів

2) технологічна

Б) організація наскрізної маршрутизації перевезень

3) економічна

В) раціональний розподіл між видами транспорту вантажних потоків

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

СФЕРИ КООРДИНАЦІЇ

ПЕРЕДБАЧЕНО

1) сфера транспортної техніки

А) створення спеціалізованого рухомого складу

2) технологічна

Б) перевезення вантажів за об’єднаними графіками руху

3) економічна

В) визначення пропорцій перспективного розвитку різних видів транспорту

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

МЕТОДИ КООРДИНАЦІЇ

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬ

1) організаційно-управлінські

А) створення органів координації і визначення їхніх функцій

2) планово-економічні

Б) побудова балансів обсягів виробництва для визначення обсягів перевезень

3) правові

В) єдине правове регулювання взаємин клієнтури і транспортних підприємств

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

МЕТОДИ КООРДИНАЦІЇ

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬ

1) організаційно-управлінські

А) централізація керування перевізними операціями

2) планово-економічні

Б) єдиний порядок розробки планів перевезення вантажів по видах транспорту

3) правові

В) визначення взаємних обов'язків підприємств і організацій кожного виду транспорту за виконання плану перевезень вантажів у змішаному сполученні

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ФОРМУЛІ :

1)

А) середня дальність перевезень

2)

Б) вантажообіг

3)

В) обсяг відправлених вантажівВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ФОРМУЛІ :

1)


А) приведений вантажообіг

2)

Б) загальний вантажообіг

3)

В) загальний пасажирообіг

4)

Г) коефіцієнт переводу пасажиро-кілометрів у тонно-кілометри


ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ

ПОКАЗНИКИ, ЩО ДО НИХ ВІДНЕСЕНІ

1) натуральні

А) обсяг і дальність перевезень

2) експлуатаційно-технічні

Б) пропускна і провізна спроможності

3) економічні

В) собівартість перевезеньВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ

ПОКАЗНИКИ, ЩО ДО НИХ ВІДНЕСЕНІ

1) натуральні

А) вантажообіг

2) експлуатаційно-технічні

Б) регулярність і безпека руху

3) економічні

В) необхідні капітальні вкладення

Рис. Маятниковий автомобільний рух

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

1)

А) пункт навантаження

2)

Б) пункт розвантаження

3)

В) рух автомобіля в завантаженому стані

4)

Г) рух автомобіля в порожньому стані
Рис. Схема руслового порту

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ:

1)

А) рейд відправлення

2)

Б) рейд прибуття

3)

В) рейд перевантаження

4)

Г) причальна лінія

5)

Д) прикордонні колії

6)

Е) склади

7)

Ж) тилові колії

8)

З) приймально-відправні колії або портова станції

9)

И) колія до станції примикання

Яким номером на схемі композиції транспортної системи України позначено внутрішній промисловий транспорт?


Як називається міський автомобільний маршрут, зображений на схемі?