vchilka.in.ua 1 2 ... 4 5


Тестові завдання з теми: «Атомно-молекулярне вчення».

Завдання першого рівня складності

1А1Кількісною характе-ристикою молекули є:

а)відносна молекулярна маса;
1А2
Хімічний елемент:

б) вид атомів з однаковим зарядом ядра;
1А3 Проста речовина – це в)речовина, молекули якої складаються з атомів одного елемента;
1А4 Складна речовина

г) речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів;
1А5 Алотропія:

а) явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, відмінних за властивостями;

1А6 Відносна атомна маса магнію Аr (Mg) дорівнює:

б) 24,3

1А7
Відносна молекулярна маса цинк оксиду Мr (ZnO) дорівнює:

в) 81,4;
.
1А8
Внаслідок різних реакцій отримано воду:

1) NaOH + HCl  NaCl + H2O;

2) CuSO4H2O CuSO4 + H2O;

3) C2H5OH C2H4 + H2O;

Чи можна стверджувати, що після дистиляції вода має склад:

а) однаковий у всіх випадках;

1А9 Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію:

в) дорівнює масі вихідних речовин;

1А10 Якщо два елементи утворюють між собою декілька сполук, то вагові кількості одного елемента, що сполучається з однією й тією ж ваговою кількістю іншого, співвідносяться між собою:

б) як невеликі цілі числа;

1А11 За однакових умов об’єми газів, які вступають у реакцію відносяться між собою і до об’єму утворених газів:

б) як невеликі цілі числа;


1А12 В однакових об’ємах газів за одних і тих самих умов (р, Т) міститься:

в)однакова кількість молекул;

1А13 За 1 а.о.м. прийнято:

в) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

1А14 За нормальних умов 22,4 л це:

в) молярний об’єм будь-якого газу;
1А15 1 моль молекулярного кисню О2 містить:

а) 6,02∙1023 молекул;

.

1А16 1 моль води Н2О містить:

в)6,02∙1023 молекул;

1А17 1 моль натрій хлориду NaCl містить:

г) 6,02∙1023 йонних асоціатів NaCl;
1А18 1 моль йонів Cu2+ містить:

д) 6,02∙1023 йонів купруму.
1А19 1 моль електронів містить:

в) 6,02∙1023 електронів;
1А20 Газ легший за повітря:

б) аміак;
1А21Відносна молекулярна маса нітратної кислоти складає:

а) 63;
1А22 Молярна маса нітратної кислоти складає:

д) 63 г/моль.
1А23 Молекулярна маса нітратної кислоти складає:

б) 63 а.о.м.;
1А24 Молярна маса еквівалентів Н2SO4 і Na2SO4 згідно реакції Н2SO4 + 2NaOН  Na2SO4 + 2H2O становить:

в) Ем(Н2SO4) = 49 г/моль; Ем(Na2SO4) = 71 г/моль;

1А25 Молярна маса еквівалентів Al(OH)3 і H3PO4 згідно реакції Al(OH)3 + H3PO4  AlPO4 + 3H2O становить:

г) Ем(Al(OH)3) = 26 г/моль; Ем(H3PO4) = 32,7 г/моль;


Завдання другого рівня складності

1В1 Найбільший об’єм за нормальних умов (н.у.) займає:

в) 3,01∙1023 молекул кисню;

1В2 Найменший об’єм за нормальних умов (н.у.) займає:

г) 0,3 г кисню;
1В3 Найбільшу масу має:

г) 0,7 моль газу азоту;
1В4 Відносна густина газу за киснем дорівнює 2. Яка його формула:

г) SO2;
1В5 Відносна густина газу за воднем дорівнює 15. Яка його формула:

б) C2Н6;
1В6 Відносна густина пропану (С3Н8) за воднем дорівнює:

б) 22;
1В7 Яка кількість речовини карбон (ІV) оксиду міститься в 1 м3 газу (н.у.)?

г) 44,64моль;
1В8 Яка кількість речовини водню міститься в 1 дм3 газу (н.у.):

а) 0,0446 моль;
1В9 Визначити молекулярну формулу речовини, якщо її порція містить 2 моль Феруму, 6 моль Нітрогену, 18 моль Оксигену:

в) Fe(NO3)2;
1В10 Який об’єм займає суміш газів (н.у.), що складається з 0,6 моль водню та 0,8 моль хлору:

г) 31,36 л;
1В11 Повітря містить 0,93 % аргону за об’ємом. Скільки молекул аргону міститься в 1 л повітря (н.у.):

в) 2,5∙1022;
1В12 Обчисліть масу молекули фтору в міліграмах:

г) 6,308∙10-21 мг;
1В13 Обчисліть масу молекули озону в кілограмах:

д) 7,968∙10-26 кг.
1В14 Визначити, у якій кількості речовини кисню міститься 3,01∙1022 молекул:

б) 0,05 моль;

1В15 Який об’єм (н.у.) займає 20 г водню?

в) 224 л;

1В16 Який об’єм (н.у.) займає займає суміш, що складається з 0,5 моль озону і 0,75 моль азоту?

г) 28 л;

1В17 За однакових умов об’єм кожного їз двох газів О3 і Аr складає 639 мл. У скільки разів число атомів одного газу більше від числа атомів іншого?

а) у 3 рази;
1В18 Визначити молярну масу невідомого газу, якщо густина цього газу за киснем дорівнює 5.

г) 160 г/моль;
1В19 За деякої температури густина парів сірки за азотом 9,14. Зі скількох атомів складається молекула сірки за цієї температури?

б) 8;
1В20 Густина парів фосфору за повітрям дорівнює 4,28. Зі скількох атомів складається молекула газоподібного фосфору?

а) 4;
Завдання третього рівня складності

1С1 Газ масою 1,73 за температури 39 С і тиску 741 мм. рт. ст. займає об’єм 640 мл. Визначити молярну масу газу.

б) 71 г/моль; .

1С2 Обчисліть масу хрому в 515 г суміші, яка містить 80 % Cr(OH)3.

в) 208 г
1С3 Є газова суміш, масові частки газів у якій рівні: водню – 35 %, азоту – 65 %. Визначте об’ємні частки газів у суміші:

а) ω(H2) = 88,3 %; ω(N2) = 11,7 %;

1С4 При спалюванні 1 г природного вугілля одержано 1250 мл СО2 (н.у.). Визначте масову частку вуглецю в цьому зразку природного матеріалу (%):

г) 67 %;
1С5 Спалили окремо 2 л метану СН4 і 1 л пропану С3Н8, Який об’єм вуглекислого газу утворився в кожному випадку?

а) 2 л; 3 л;

Тестові завдання з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова ядер і електронних оболонок атомів хімічних елементів.».

Завдання першого рівня складності

2А1Періодично змінюють-ся в Періодичній системі такі властивості атомів елементів:

г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному шарі;

2А2 Елемент визначають:

а) як сукупність атомів з певним зарядом ядра;

2А3 Характерним для металів є розташування у періодичній системі хімічних елементів
Д.І. Менделєєва:

г) зліва і внизу;

2А4 Відновні властивості елементів головної підгрупи 1-ї групи Періодичної системи із зростанням порядкового номера:

а) збільшуються;

2А5 Окисні властивості елементів головної підгрупи VІІ групи Періодичної системи із зростанням порядкового номера:

б) зменшуються;

2А6 Відновні властивості елементів у періодах Періодичної системи із збільшенням порядкового номера:

б) зменшуються;

2А7 У межах періоду збільшення протонного числа елемента супроводжуються:

а) зменшення атомного радіуса і збільшення електронегативності атома;

2А8 Лантаноїди і актиноїди розташовані у таблиці Д.І. Менделєєва в один ряд тому що:

в) електрони заповнюють f-енергетичний підрівень;

2А9 Водень складається із:

в) трьох ізотопів;

2А10 У групі лужних металів (від Li до Cs) Цезій є найменш електро-негативним, тому що він має:

г) валентні електрони найбільш віддалені від ядра атома;
2А11 Запишіть електронну структуру йона Алюмінію Al3+ і вкажіть максимальне можливе число електронів на останньому енергетичному рівні:

а) 8;
2А12 Скільки протонів містить атом елемента з порядковим номером 18:

б) 18;
2А13 Вкажіть, які з наведених атомів є ізотопами:

г) 40Ca, 42Ca, 48Ca;

2А14 Вкажіть, які з наведених атомів є ізотопами:

б) 36Ar, 38Ar, 40Ar;

2А15 Вкажіть, які з наведених атомів є ізобарами:

в) 40Ar, 40Ca, 40K;

2А16 Вкажіть, які з наведених атомів є ізобарами:

а) 32S, 32Р, 32Ar;

2А17 Напишіть хімічний символ елемента …4s23d104p3:

в) As;
2А18 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 5s24d3:

а) Nb;
2А19 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 3s23:

г) P;
2А20 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 4s23d2:

б) Ti;
2А21 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 5s24d105p4:

б) Te;

.

2А22 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 6s25d14f1:

в) Pm;
2А23 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 7s26d15f2:

г) Pa;

.

2А24 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 5s24d4:

а) Mo;

2А25 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 5s24d105p6:


в) Xe;

Завдання другого рівня складності

2В1 Скільки нейтронів, протонів та електронів разом містить атом елемента з порядковим номером 18:

г) 58;
2В2 Запишіть електронну структуру йона Брому Br та вкажіть загальне число електронів у ньому?

б) 36;
2В3 Вкажіть сумарну кількість нейтронів в атомах Карбону 13С та 14N Нітрогену:

а) 14;
2В4 Запишіть електронну структуру йона Магнію Mg2+. Вкажіть кількість неспарених електронів у цьому йоні.

б) 0;
2В5 Вкажіть сумарну кількість протонів і електронів в атомі Гідрогену та йоні Літію Li+:

в) 7;
2В6 Запишіть електронну структуру елемента з порядковим номером 16 та вкажіть, на скількох підрівнях розміщені електрони в ньому.

г) 5;

.

2В7 Запишіть електронну структуру атома Аргону. Вкажіть сумарне число р-електронів у цьому атомі.

а) 12;
2В8 На скільки більше нейтронів має ядро атома Хлору 37Сl, ніж ядро атома Оксигену 17О?

в) 11;
2В9 Запишіть електронну структуру йона Хлору Cl та вкажіть, на скількох підрівнях розміщені електрони в ньому.

а) 5;
2В10 Скільки нейтронів, протонів та електронів разом має ізотоп :

г) 28;
2В11 Вкажіть сумарну кількість електронних рівнів в йонах S2- та К+:

а) 6;
2В12 Який з йонів К+, Zn2+, Se2-, Fe2+ має електронну структуру, подібну до електронної структури Криптону? Вкажіть заряд ядра цього йона:

в) 34 (Se2-);

.

2В13 Який з йонів Fe2+, К+, Na+, F- має електронну структуру, подібну до електронної структури Аргону? Вкажіть заряд ядра цього йона:

а) 19 (К+);
2В14 Запишіть електронну структуру йона, який має 10 електронів та 7 протонів. Вкажіть кількість р-електронів у цьому йоні:

б) 1s22s22p6; 6;

2В15 Скільки протонів містить елемент, зовнішній енергетичний рівень якого має структуру 2s22p1?

б) 5;
2В16 Скільки електронів містить елемент, зовнішній енергетичний рівень якого має структуру …3s23p3:

г) 16;

2В17 Визначте елемент, який належить до ІІІ групи періодичної системи і утворює кислоту Н3ЕO3 відносна молекулярна маса якої 62:

в) Ga;
2В18Розміщення електро-нів на вказаних енер-гетичних підрівнях не правильне, тому що порушено:


↓↑
↓↑s p

г) правило Гунда;

2В19 Елемент, який належить до V групи періодичної системи елементів, утворює кислоту Н3ЕО4 відносна молекулярна маса якої 142. Визначте елемент:

в) As;

2В20 Елемент належить до VI групи періодичної системи елементів, утворює кислоту Н2ЕО4 відносна молекулярна маса якої 194. Визначте елемент:

б) Te;

Завдання третього рівня складності


2C1 Елемент знаходиться в IV групі. 1 л його вищого оксиду за нормальних умов має масу 1,964 г. Назвіть цей елемент:

а) C;
2C2 При взаємодії 9,2 г одновалентного металу з водою виділилося 4,48 л водню. Визначити метал:

б) Na;
2C3 Відносна густина за киснем оксиду шестивалентного елемента становить 2,5. Що це за елемент:

в) S;
2C4 В результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду. Визначити метал:

б) Al;
2C5 Один з елементів, який передбачив Д.І. Менделєєв, утворює оксид, масова частка Оксигену в якому становить 30,5%. Сполука даного елемента Е з Гідрогеном має склад ЕН4. Визначте невідомий елемент Е.

б) Ge;

Тестові завдання по темі: «Класи неорганічних сполук»

Завдання першого рівня складності

3A1 Вкажіть назви сполук, формули яких: CrO3, Tl2O3, SO3:

б) хром (VІ) оксид, талій (ІІІ) оксид, сульфур (VІ) оксид;

3A2 Вкажіть назви сполук, формули яких: Fe2O3, GeO, Mn2O7:

г) ферум (ІІІ) оксид, германій (ІІ) оксид, манган (VІІ) оксид;

3A3 Вкажіть назви сполук, формули яких: Ga(OH)3, Sn(OH)2, Ti(OH)4:

а) галій (ІІІ) гідроксид, станум (ІІ) гідроксид, титан (ІV) гідроксид;

3A4 Вкажіть назви кислот, формули яких: HClO, H2SO3, H3PO4:

г) гіпохлоритна, сульфіт-на, ортофосфатна;

3A5 Вкажіть назви кислот, формули яких: HClO2, H2S, H3AsO4:

б) хлоритна, сульфідна, ортоарсенатна;

3A6 Вкажіть назви кислот, формули яких: HClO3, H24, H2SеO3:


г) хлоратна, сульфатна, селенітна;

3A7 Вкажіть назви кислот, формули яких: HCl, H2ТеО4, H2SnO2:

б) хлоридна, телуратна, станітна;

3A8 Вкажіть назви кислот, формули яких: HClO4, HNO3, H2CrO4:

а) перхлоратна, нітратна, хроматна;

3A9 Вкажіть назви кислот, формули яких: HBO2, HNO2, H2SiO3:

б) метаборатна, нітритна, метасилікатна;

3A10 Вкажіть назви кислот, формули яких: H2B4O7, HPO3, HBr:

а)тетраборатна, метафосфатна, бромідна;
3A11 Вкажіть назви солей, формули яких: KHTe, [Al(OH)2]2SeO4, FeSO4:

а) калій гідрогентелурид, алюмінійдигідроксо селенат, ферум (ІІ) сульфат;

3A12 Вкажіть назви солей, формули яких: Ba(HSO3)2, CuOHCl, Cr(NO3)3:

в) барій гідрогенсульфіт, купрум(ІІ)гідроксо хлорид, хром (ІІІ) нітрат;
3A13 Вкажіть назви солей, формули яких: Na2HPO4, (NiOH)2SO4, KMnO4:

а) натрій гідрогенортофосфат, ніколгідроксо сульфат, калій перманганат;
3A14 Вкажіть назви солей, формули яких: Mg(HS)2, Cr(OH)2Cl, NaClO4:

б) магній гідрогенсульфід, хром(ІІІ)дигідроксо хлорид, натрій перхлорат;

3A15 Вкажіть назви солей, формули яких: Ba(HSO3)2, (SnOH)2SeO4, CaF2:

в) барій гідрогенсу-льфіт, станум(ІІ)гідро-ксо селенат, кальцій фторид;

3A16 Вкажіть назви солей, формули яких: KH2PO4, (MnOH)2SO4, NaClO4


г)калій дигідрогенортофосфат, манган(ІІ)гідроксо сульфат,натрій перхлорат;

3A17 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: бромідна кислота, Б: берилійгідроксо хлорид, В: талій (І) станат:

г) А: HBr, Б: BeOHCl, В: Tl2SnO3;
3A18 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: нітратна кислота, Б: ферум(ІІ)гідроксо хлорит, В: калій дигідрогенортоарсеніт:

а) А: HNO3, Б: FeOHClO2, В: KH2AsO3;

3A19 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: ортоборатна кислота, Б: кобальтгідроксо нітрат, В: барій гідрогенсульфід:

г) А: H3BO3, Б: CоOHNO3, В: Ba(HS)2;
3A20 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: селенітна кислота, Б: кадмійгідроксо сульфат, В: калій дигідрогенортоарсенат:

г) А: H2SeO3, Б: (CdOH)2SO4, В: KH2AsO4;

3A21 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: метафосфатна кислота, Б: індій(ІІІ)гідроксо селенід, В: ферум (ІІІ) гідрогенметасилікат:

б) А: HРO3, Б: (InOH)Se, В: Fe(HSiO3)3;

3A22 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: гіпохлоритна кислота, Б: бісмут(ІІІ)дигідроксо хлорид, В: амоній нітрит:

в) А: HClO , Б: Bi(OH) 2Cl, В: NH4NO2;

3A23 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: перманганатна кислота, Б: кальцій гіпохлорит, В: ферум(ІІІ) гідрогенметасилікат:

г) А: HMnO4, Б: Ca(ClO)2, В: Fe(HSiO3)3;


3A24 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: тетраборатна кислота, Б: амоній гідрогенселенат, В: цинкгідроксо карбонат:

д) А: H2B4O7, Б: NH4HSeO4, В: (ZnOH)2CO3.
3A25 Вкажіть формули сполук, назви яких: А: ортофосфітна кислота, Б: натрій ванадат, В: кальцій гідрогенкарбонат:

а) А: H3PO3, Б: NaVO3, В: Ca(HCO3)2;


Завдання другого рівня складності

3В1 Яку речовину потрібно додати до вихідних речовин, щоб відбулися наступні реакції:

SO2 + …  CaSO3

H2SO3 + …  CaSO3 + H2O

в) СаО;
3В2 Яку речовину потрібно додати до вихідних речовин, щоб відбулися наступні реакції:

MgO + …  MgSO4 + H2Oследующая страница >>