vchilka.in.ua 1

Казначейська справа


1. Казначейство як державний орган займається економічними процесами у сфері:

1 зовнішньоекономічних відносин

2 ринкових відносин

3 виробничих відносин

4бюджетних відносин.
2. Створення Державного казначейства в Україні зумовлено:

1 необхідністю оперативного маневрування обмеженими державними коштами

2 потребою в державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»

3 наскільки раціонально витрачаються і як швидко державні кошти потрапляють до їх одержувачів

4усі відповіді правильні.
3. Держава має можливість за допомогою Державного казначейства:

1 оперативно розпоряджатися грошовими ресурсами

2 ефективно їх перерозподіляти

3 створювати необхідні прибутки і накопичення фондів для реалізації державних програм та зобов'язань

4усі відповіді правильні.
4. За дорученням органів Державного казначейства уповноваженими банками здійснюються функції:

1 акумуляція коштів

2 зберігання та перерахування коштів

3 приймання, зберігання та видача готівки

4усі відповіді правильні.
5. Структуру Державного казначейства України затверджує:

1 Голова Державного казначейства України

2 Президент України

3Міністр фінансів України

4 Голова Верховної Ради України.
6. Прообраз казначейства - це:

1княжа казна

2 казенна палата

3 казенний двір

4 державний архів.
7. Казначейство як спеціальний урядовий фінансовий орган відповідає:

1касовим виконанням державного бюджету

2 обсягом ВВП, створеного державою за один рік

3 створенням державного бюджету

4 усі відповіді правильні.
8. Державне казначейство України очолює:

1особа, яка призначається Президентом України

2 перший заступник міністра фінансів України


3 радник Президента України з питань економічної політики

4 заступник міністра фінансів
9. Функції, які покладено на Державне казначейство України?

1 організація та контроль за виконанням Державного бюджету України

2 здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом

3 перерахування коштів на здійснення видатків

4усі відповіді правильні.
10. Як система органів державної виконавчої влади Державне казначейство України діє у складі:

1Міністерства фінансів України

2 Верховної Ради України

3 Кабінету Міністрів України

4 Секретаріату Президента України.
11. Начальники управлінь Державного казначейства в областях призначаються на посаду та звільняються з неї:

1головою Державного казначейства України

2 Кабінетом Міністрів України

3 Міністерством фінансів України

4 главою адміністрації області.
12. Голова Державного казначейства є:

1 міністром Кабінету Міністрів України

2 заступником голови ДПА

3 першим заступником міністра фінансів України

4головним казначеєм України.
13. Головною функцією Державного казначейства як учасника бюджетного процесу є:

1касове виконання державного бюджету

2 контроль за складанням державного бюджету

3 розгляд державного бюджету

4 затвердження державного бюджету.
14. Організатором бюджетного процесу є:

1 Президент України

2 Верховна Рада України

3Державне казначейство України

4 головні розпорядники бюджетних коштів.
15. До повноважень Державного казначейства України належать:

1контроль за повнотою та своєчасністю перерахування бюджетних коштів

2 контроль за дотриманням податкового законодавства

3 контроль за дотриманням бюджетного законодавства

4 контроль за цільовим спрямуванням коштів.

16. Бюджетна класифікація затверджується:

1наказом міністра фінансів України

2 постановою Кабінету Міністрів України

3 постановою Верховної Ради України

4 Законом України «Про бюджетну систему України».
17. Код класифікації доходів має:

1 чотири цифри

2вісім цифр

3 чотирнадцять цифр

4 двадцять цифр.
18. Державні цільові фонди належать до:

1розділу класифікації доходів бюджету

2 розділу класифікації фінансування бюджету

3 розділу класифікації видатків бюджету

4 розділу класифікації державного боргу.
19. Державні заходи - це:

1податки

2 надходження від ЗЕД

3 доходи державних службовців

4 надходження до благодійних фондів.
20. Неподаткові надходження - це:

1 надходження від грошово-речових лотерей

2 державне мито

3адміністративні штрафи та інші санкції

4 надходження від продажу безгосподарного майна.
21. По доходах органи Державного казначейства контролюють:

1 повноту та своєчасність перерахувань коштів до бюджету установами банків

2повноту та перерахування коштів до державного бюджету

3 повноту та своєчасність перерахувань коштів до бюджету органами Державної податкової адміністрації

4 усі відповіді правильні.
22. Органи Державного казначейства складають звітність по обліку:

1 доходів:

2 видатків

3 розрахунків за борговими зобов’язаннями

4усі відповіді правильні.
23. На чиє ім'я відкрито рахунки за кожним видом податків та зборів відповідно до бюджетної класифікації за доходами?

1на ім'я Державного казначейства

2 на ім'я ДПА

3 на ім'я Мінфіну

4 усі відповіді правильні.
24. Які реквізити містять електронні документи щодо сплати платежів до бюджету:

1 номер платіжного доручення


2 код (МФО) установи уповноваженого банку

3 призначення платежу

4усі відповіді правильні.
25. Органи Державного казначейства та податкової адміністрації подають списки платників установам банків до:

11 грудня кожного року

2 1 січня кожного року

3 31 грудня кожного року

4 усі відповіді неправильні.
26. Доходи державного бюджету - це:

1економічні відносини, що виникають у державі з підприємствами та громадянами в процесі формування централізованого бюджетного фонду

2 економічні відносини, що виникають у державі з підприємствами та громадянами з приводу перерозподілу національного доходу

3 доходи громадських організацій

4 доходи сімейних бюджетів.
27. Податки за економічним змістом — це фінансові відносини між:

1державою та платником податків

2 платниками податків

3 державою та підприємствами

4 державами.
28. Структура доходів Державного бюджету України включає:

1 офіційні трансферти і державні цільові фонди

2 податкові та неподаткові надходження

3 доходи від операцій з капіталом

4усі відповіді правильні.
29. Податкові надходження - це:

1 провідний елемент фінансових відносин

2доходи від власника

3 державне мито

4 плата за надання послуг ДАІ.
30. Сучасні системи касового виконання Державного бюджету України:

1казначейська

2 банківська

3 електронна

4 поштова.
31. Функціональна класифікація:

1 будується відповідно до основних функцій держави, викладених у вигляді розділів видатків

2визначає конкретне спрямування коштів

3 вказує джерела отримання фінансових ресурсів

4 правильної відповіді немає.
32. Головні розпорядники коштів - це:

1 керівники органів місцевої виконавчої влади

2 керівники підприємств


3міністри

4 начальники фінансових відділів районних держадміністрацій.
33. Видатки бюджету класифікуються за ознаками:

1 функціональна, економічна, відомча, правова

2 функціональна, економічна, програмна

3 політична, економічна, функціональна, відомча

4функціональна, програмна, економічна, відомча.
34. Платіжні доручення готує:

1 управління бухобліку та звітності

2 головний розпорядник коштів

3 управління оперативно-касового планування видатків

4операційно-контрольне управління.
35. Структура видатків Державного бюджету України передбачає:

1 видатки на оборону

2 трансферти, що передаються з державного бюджету

3 видатки на утримання органів державної влади

4всі відповіді вірні.
36. Органи Державного казначейства укладають договори з розпорядниками бюджетних коштів з метою:

1 регулювання доходів та видатків Державного бюджету

2 регулювання правовідносин

3 виконання державного бюджету

4контролю за виконанням державного бюджету за доходами та видатками.
37. В договір між органом Державного казначейства та розпорядником бюджетних коштів не включається:

1 предмет договору, права та обов'язки сторін

2 порядок розв'язання спорів

3 строки дій договору, порядок його змін та припинення

4штрафні санкції при невиконанні договору.
38. Документи, які подаються до органів Державного казначейства для відкриття розрахункового рахунка?

1 копія затвердженого положення або статуту про установу, підприємство, організацію, засвідчена вищестоящою установою або нотаріально

2 доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань згідно з бюджетною класифікацією

3 затверджений кошторис доходів та видатків із поквартальним розподілом

4усі відповіді правильні.

39. Без подання якого документа договір на розрахункове обслуговування з органом Державного казначейства за новим місцезнаходженням не укладається?


1заяви на відкриття рахунка в системі органів Державного казначейства

2 особової справи на розпорядника коштів

3 витягу з особової картки розпорядника коштів

4 усі відповіді правильні.
40. Державне казначейство згідно з договором забезпечує розрахункове обслуговування клієнта:

1у межах лімітів видатків, відповідно до кошторису видатків

2 за рахунок кредитів клієнта

3 за рахунок державного фінансування

4 у межах надходжень на єдиний казначейський рахунок.
41. Реєстраційні рахунки відкриваються на такий термін:

1на один бюджетний рік

2 на один квартал

3 на термін функціонування установи

4 правильної відповіді немає.
42. Реєстраційні рахунки відкриваються:

1головним розпорядникам коштів

2 розпорядникам коштів другого ступеня

3 розпорядникам коштів усіх ступенів

4 правильної відповіді немає.
43. Реєстраційні рахунки — це:

1рахунки, що відкриваються головним розпорядникам бюджетних коштів для обліку витрат, передбачених кошторисами доходів та видатків відповідно до бюджетної класифікації

2 рахунки, що відкриваються розпорядникам коштів усіх ступенів для обліку витрат, передбачених кошторисами доходів та видатків відповідно до бюджетної класифікації

3 рахунки комерційних банків

4 правильної відповіді немає.
44. Які кошти акумулюються на єдиному казначейському рахунку?

1 консолідованого бюджету

2місцевих бюджетів та державного бюджету

3 державного бюджету

4 правильної відповіді немає.
45. Ведення єдиного казначейського рахунка дасть можливість:

1правильно витрачати державні кошти

2 зосередити державні кошти на рахунках банків

3 зосередити державні кошти в руках одного господаря

4 маневрувати державними видатками.

46. Структура системи місцевих бюджетів в Україні:


1обласний бюджет

2 сімейний бюджет

3 зведений бюджет України

4 бюджет Пенсійного фонду.
47. Джерела доходів місцевих бюджетів:

1податок із доходів фізичних осіб

2 штрафи за порушення правил дорожнього руху

3 мито

4 спонсорська допомога.
48. Види бюджетних трансфертів:

1цільові субвенції

2 кредити МВФ

3 внутрішні інвестиції

4 кошти від конверсії військових об'єктів.
49. Видатки за рахунок бюджетних трансфертів:

1утримання притулків для неповнолітніх

2 виплата стипендії студентам

3 компенсації за проїзд громадян пільгових категорій

4 ремонт доріг.
50. Структура місцевих бюджетних органів управління:

1 сільська рада

2 районний відділ внутрішніх справ

3районний відділ державного казначейства

4 фонд сприяння зайнятості населення.
51. До місцевих бюджетів відносять:

1районний бюджет

2 сімейний бюджет

3 державний бюджет

4 бюджет Пенсійного фонду.
52. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів:

1100% сплати за землю-для бюджетів міст Києва та Севастополя

2 25% сплати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань

3 50% сплати за землю - для бюджетних міст республіканського значення АР Крим та міст обласного значення

4 50% податку з доходів фізичних осіб.
53. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

1субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

2 кошти від приватизації державної власності

3 фіксований сільськогосподарський податок

4 податок на прибуток, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

54. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, належать:


125% податку з доходів фізичних осіб до доходів бюджетів сіл, селищ та їх об'єднань

2 55% податку з доходів фізичних осіб до доходів бюджетів міст АР Крим та обласного значення

3 60% плати за землю до доходів бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.
55. Місцеві податки і збори, які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування області - це:

1єдиний податок

2 акцизний податок

3 податок на прибуток підприємств

4 податок на додану вартість.
56. Для забезпечення реалізації спільних соціальних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

125% податку з доходів фізичних осіб, що справляється на відповідній території

2 плати за державні реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

3 100% плати за землю в місті Севастополі

4 державного мита в частині, що належить відповідним бюджетам.
57. Видатки міжбюджетних трансфертів - це:

1державна допомога сім'ям з дітьми

2 фінансування будівництва автомобільних шляхів

3 виплата стипендій студентам

4 придбання засобів зв'язку для працівників міліції.
58. До проектів рішень про відповідні місцеві бюджети необхідно додавати:

1пояснювальну записку до проекту рішення

2 постанову Верховної Ради

3 основні напрями бюджетної і податкової політики

4 загальні показники зведеного бюджету України.
59. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів передбачає здійснення:

1розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів місцевих бюджетів

2 наповнення місцевих бюджетів

3 контролю результатів фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій

4 правильної відповіді немає.

60. Підставою для зарахування платежів, сплачених до місцевого бюджету готівкою, є такі документи:


1копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та корінці прибуткових документів (повідомлення) про приймання установою банку платежів місцевих податків готівкою

2 оригінали товарних чеків торговельних організацій

3 Розрахунковий чек

4 квиток на проїзд в електропоїзді.
61. Методами бюджетного обліку є:

1 бухгалтерський метод

2 балансовий метод

3касовий метод відображення операцій

4 Рахунковий

62. Активні рахунки призначаються для:

1обліку активів бюджету за їх складом та розміщенням

2 обліку джерел бюджетних коштів за їх цільовим признанням

3 обліку коштів у рахунках

4 обліку суми активних операцій комерційних банків.
63. Функції бюджетного нагляду:

1контроль

2 узагальнення

3 статистична

4 регулююча.
64. Органами державного регулювання обліку є:

1Міністерство фінансів України

2 Державна податкова адміністрація

3 Верховна Рада

4 Кабінет Міністрів.
65. Загальними принципами бухгалтерського обліку і звітності є:

1принцип законності

2 принцип доцільності

3 принцип справедливості

4 принцип об'єктивності.
66. Бюджетному обліку притаманні такі функції:

1 відображення

2 контрольна

3 нагляду

4всі відповіді вірні
67. Методами бюджетного обліку є:

1 бухгалтерський метод

2 балансовий метод

3касовий метод відображення операцій

4 метод нарахування.
68. До методів бухгалтерського обліку належать

1подвійний запис

2 рахунки

3 грошові кошти

4 борги та зобов'язання.
69. Регулювання з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:

1Міністерством фінансів України

2 Національним банком України

3 Державним казначейством України


4 правильної відповіді немає.
70. Активні рахунки призначаються для:

1обліку активів бюджету за їх складом та розміщенням

2 обліку джерел бюджетних коштів

3 обліку коштів у рахунках

4 правильної відповіді немає.
71. План рахунків бюджетних установ складається з:

1 п'яти класів

2восьми класів

3 рахунків II та III порядку

4 немає правильної відповіді.
72. Такий тип проведення операцій, як децентралізовані операції, застосовують:

1при відображенні операцій органами Державного казначейства на територіальному рівні з подальшою передачею інформації про здійсненні операції до Головного управління Державного казначейства України

2 при відображенні сум проведених операцій через рахунки установ банків

3 при відображенні сум надходження до державного бюджету податків, зборів або суми касових видатків, проведених шляхом взаємозаліку

4 правильної відповіді немає.
73. Розділ «Доходи» місячної звітності органи Державного казначейства складається на підставі:

1 банківської звітності

2звітності податкових органів

3 аналітичного обліку доходів

4 правильної відповіді немає.
74. Звіт про виконання державного бюджету Центральне управління Державного казначейства надає:

1 Кабінету Міністрів України

2 Міністерству фінансів України

3 Рахунковій палаті України

4усі відповіді правильні.
75. Терміни подання річних звітів про виконання державного бюджету Центральному управлінню Державного казначейства встановлює:

1 Центральне управління Державного казначейства України

2Міністерство фінансів України

3 Верховна Рада України

4 глава облдержадміністрації.
76. Перевірку платіжних доручень на правильність заповнення реквізитів здійснює:

1 управління оперативно-касового планування видатків

2 управління бухгалтерського обліку та звітності

3операційно-контрольне управління

4 розпорядник коштів.
77. Органи Державного казначейства України здійснюють перевірки:

1 вибірково

2 на регулярній основі

3постійно

4 за повідомленнями правоохоронних органів.
78. Завдання бюджетного контролю:

1забезпечення виконання податкового та бюджетного законодавства

2 наповнення бюджетів усіх рівнів

3 підготовка аналітичного матеріалу для Верховної Ради

4 створення додаткових робочих місць для державних службовців.
79. Елементами системи бюджетного контролю є:

1 принципи контролю

2 податкова міліція

3 Бюджетний комітет Верховної Ради

4Бюджетний кодекс України.
80. Органи бюджетного контролю:

1Верховна Рада України та її Рахункова палата

2 обласне фінансове управління

3 Міністерство оборони

4 Верховний Суд.
81. До органів державного фінансового контролю не належать:

1 Рахункова палата України

2 Державна податкова адміністрація

3аудиторська фірма

4 Державна митна служба.
82. Контроль на всіх стадіях від планування бюджету до звіту про його виконання здійснюють:

1 Державна податкова адміністрація

2Державне казначейство України

3 Рахункова палата України

4 Державна контрольно-ревізійна служба.
83. Контроль на стадії збирання доходів та формування ресурсів здійснюють:

1Державна податкова адміністрація

2 Державне казначейство України

3 Державна контрольно-ревізійна служба

4 Пенсійний фонд.
84. Зовнішній фінансовий контроль в Україні здійснюють – знайдіть неправильну відповідь:

1 Рахункова палата України

2 Державне казначейство України

3 аудиторська фірма

4Міжнародний валютний фонд.

85. Попередній контроль здійснюється на стадії:

1 прийняття зобов'язань

2 оплати платежу

3 після провадження видатків

4при реєстрації платника податку.
86. Контроль відповідності видатків розпису бюджету та виділення асигнувань здійснюють:

1 Рахункова палата України

2Державне казначейство України

3 Міністерство фінансів України

4 обласна державна адміністрація.
87. Перевірку документів, що підтверджують правомірність та ефективність витрат з державного бюджету, здійснює:

1Державне казначейство України

2 Міністерство фінансів України

3 Державна митна служба

4 Секретаріат Президента.
88. Основою правового регулювання бюджетного контролю є:

1Конституція України

2 постанови Верховної Ради України

3 статут бюджетної організації

4 укази Президента України.
89. Мета бюджетного контролю:

1системне підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів

2 інформація платників податків про надходження їхніх коштів до бюджетів усіх рівнів

3 контроль за ефективністю роботи Державного казначейства

4 накопичення емпіричного матеріалу для Голови Уряду України.
90. Специфічні функції ДПС України у сфері бюджетного контролю:

1надання фізичним особам ідентифікаційних номерів

2 формування графіка перевірок

3 проведення роз'яснювальної роботи

4 робота з підвищення кваліфікації власних працівників.
91. Бюджетне зобов’язання –це:

1розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару

2 протягом бюджетного періоду

3 пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів

4 централізований розподіл та перерозподіл ВВП
92. Бюджетне асигнування – це:

1 розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару

2 протягом бюджетного періоду

3 пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів

4повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів
93. Бюджетний запит – це:

1 розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару

2 протягом бюджетного періоду

3 пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів

4документ, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів
94. Бюджетний облік – це:

1система спостереження, відображення, та контролю за показниками

2 виконання бюджету

3 пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів

4 документ, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів
95. Бюджетна класифікація – це:

1 система спостереження, відображення, та контролю за показниками

2 виконання бюджету

3систематизоване групування доходів та видатків

4 документ, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів
96. Бюджетне планування – це:

1 система спостереження, відображення, та контролю за показниками

2 виконання бюджету

3 систематизоване групування доходів та видатків

4централізований розподіл та перерозподіл ВВП
97. Бюджетне призначення – це:

1 система спостереження, відображення, та контролю за показниками

2 виконання бюджету

3 систематизоване групування доходів та видатків

4повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів
98. Бюджетне прогнозування –це:

1визначення вірогідних показників доходів і видатків бюджету на

2 перспективу

3 систематизоване групування доходів та видатків

4 повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів

99. Бюджетний процес – це:

1 визначення вірогідних показників доходів і видатків бюджету на

2 перспективу

3 систематизоване групування доходів та видатків

4регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складання бюджету


100. Бюджетний розпис – це:

1документ, що встановлює розподіл доходів та фінансування бюджету

2 систематизоване групування доходів та видатків

3 повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів

4 регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складання бюджету
101. Аваль –це:

1банківська гарантія

2 додаток до договору

3 офіційне повідомлення

4 відмова держави від зобов’язань
102. Авізо – це:

1 банківська гарантія

2 додаток до договору

3офіційне повідомлення

4 відмова держави від зобов’язань
103. Активні рахунки призначаються для:

1обліку активів бюджету

2 обліку джерел бюджетних коштів

3 обліку капіталу і грошових коштів

4 обліку матеріалів і зобов’язань
104. Пасивні рахунки призначаються для:

1 обліку активів бюджету

2обліку джерел бюджетних коштів

3 обліку капіталу і грошових коштів

4 обліку матеріалів і зобов’язань
105. Бюджетний запит – це:

1 єдине групування доходів

2 єдине групування видатків

3документ, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів

4 облік активів бюджету
106. Внутрішній державний борг – це:

1сукупність зобов’язань держави перед резидентами

2 сукупність зобов’язань держави перед нерезидентами

3 борг держави перед бюджетними установами

4 борг держави перед іншими державами
107. Видатки бюджету – це:

1 кошти на погашення основної суми боргу

2кошти на здійснення програм і заходів бюджету

3 державний борг

4 між бюджетний трансферт
108. Витрати бюджету – це:

1кошти на погашення основної суми боргу

2 кошти на здійснення програм і заходів бюджету

3 державний борг

4 між бюджетний трансферт

109. Доходи бюджету – це:


1 дотація вирівнювання

2 погашення зобов’язань держави

3податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі

4 запозичення
110. Комплексна ревізія – це:

1ревізія, яка охоплює всі сторони діяльності підприємства

2 камеральна перевірка

3 ревізія, яка охоплює окремі сторони діяльності підприємства

4 ревізія, яка охоплює перевірку декількох підприємств
111. Децентралізовані кошти –це:

1 доходи, які надходять у розпорядження держави

2доходи, які залишаються у розпорядженні підприємств

3 податкові і неподаткові надходження

4 доходи від операцій з капіталом
112. Централізовані кошти – це:

1доходи, які надходять у розпорядження держави

2 доходи, які залишаються у розпорядженні підприємств

3 податкові і неподаткові надходження

4 доходи від операцій з капіталом
113. Облігація – це:

1 домовленість між позичальником і кредитором

2 рахунок у комерційному банку

3цінний папір, що засвідчує внесення коштів до бюджету

4 об»єднання коштів кількох банків
114. Особові рахунки – це:

1 рахунки комерційних підприємств

2 об»єднання коштів кількох банків

3рахунки в органах Держказначейства розпорядникам бюджетних коштів

4 кошти НБУ
115. Позабалансові рахунки –це:

1 рахунки в НБУ

2 рахунки в комерційних банках

3 рахунки в ДКУ

4рахунки бюджетних установ для обліку цінностей, що не належать до активів і пасивів
116. Міжбюджетні трансферти – це:

1субвенції

2 дефіцит бюджету

3 витрати бюджету

4 державний борг
117. Субвенції – це:

1міжбюджетні трансферти

2 дефіцит бюджету

3 витрати бюджету

4 державний борг
118. Секвестр – це:

1 збільшення дохідної частини бюджету


2 збільшення витратної частини бюджету

3пропорційне зниження державних витрат за всіма статтями бюджету

4 зменшення дохідної частини бюджету
119. Скільки етапів налічує процес розвитку Держказначейства в Україні:

1 два

2три

3 чотири

4 п»ять
120. Положення про Держказначейство затверджено постановою КМУ:

1в 1995р

2 в 1999р.

3 в 2000р.

4 в 2001р.
121. Джерела доходів місцевих бюджетів:

1податок з доходів фізичних осіб

2 штрафи за порушення правил дорожнього руху

3 мито

4 спонсорська допомога
122. Види бюджетних трансфертів:

1цільові субвенції

2 кредити МВФ

3 внутрішні інвестиції

4 кошти від конверсії військових об»єктів
123. Видатки за рахунок бюджетних трансфертів:

1утримання притулків для неповнолітніх

2 виплата стипендій студентам

3 ремонт доріг

4 здійснення програм соціального захисту
124. Структура місцевих органів управління:

1 фонд сприяння зайнятості населення

2 районний відділ ДКУ

3 районний відділ внутрішніх справ

4сільська рада
125. Бюджетному обліку притаманна функція:

1 збереження

2 відображення

3контрольна

4 узагальнення
126. План рахунків в бухгалтерському обліку виконання бюджетів складається з:

1 п»яти класів

2семи класів

3 десяти класів

4 восьми класів
127. Органи бюджетного контролю:

1Верховна Рада і Рахункова Палата

2 обласне фінансове управління

3 Міністерство оборони

4 Верховний Суд
128. За часом проведення бюджетний контроль поділяється:

1 сьогоднішній і завтрашній

2 громадський і незалежний

3 державний і відомчий

4попередній, поточний, наступний

129. Залежно від того, хто здійснює бюджетний контроль, розрізняють такі його види:

1 сьогоднішній і завтрашній

2громадський і незалежний

3 державний і попередній

4 попередній, поточний, наступний
130. Перший етап розвитку Державного Казначейства в Україні пройшов:

1в 1992-1995р.

2 в 1990-1992рр.

3 в 1995-1997рр.

4 в 1997-1999рр.
131. Другий етап розвитку Державного Казначейства в Україні пройшов:

1 в 1992-1995р.

2 в 1990-1992рр.

3в 1995-1997рр.

4 в 1997-1999рр.
132. Третій етап розвитку Держказначейства в Україні пройшов:

1 в 1992-1995р.

2 в 1990-1992рр.

3 в 1995-1997рр.

4в 1997- 2009рр.
133. До бюджетних повноважень з виконання бюджетів за видатками належить:

1перерахування бюджетних коштів їх розпорядникам

2 отримання коштів від розпорядників

3 розподіл видатків між бюджетами

4 ведення обліку доходів і видатків
134. До бюджетних повноважень з виконання бюджетів за доходами належать:

1 перерахування бюджетних коштів їх розпорядникам

2 отримання коштів від розпорядників

3розподіл доходів між бюджетами

4 ведення обліку доходів і видатків
135. Голову Держказначейства призначає на посаду та звільняє з неї:

1Президент України

2 Прем’єр - Міністр

3 Голова Верховної Ради

4 Верховний Суд
136. Джерела надходження доходів до бюджетів різних рівнів:

1податкові та неподаткові

2 бюджетні

3 закордонні

4 приватні
137. Неподаткові надходження – це:

1 реалізація безгосподарного майна

2 місцеві податки і збори

3надходження від грошово-речових лотерей

4 гранти
138. Доходи від операцій з капіталом – це:

1реалізація безгосподарного майна

2 місцеві податки і збори

3 надходження від грошово-речових лотерей

4 гранти
139. Офіційні трансферти –це:

1 реалізація безгосподарного майна

2 місцеві податки і збори

3 надходження від грошово-речових лотерей

4гранти
140. Державні цільові фонди –це:

1пенсійний Фонд України

2 державне мито

3 рентна плата

4 податок на прибуток
141. До видатків Державного бюджету належать видатки на:

1 державне мито

2 рентну плату

3 податок на прибуток

4державне управління
142. На державний бюджет покладено виконання функцій:

1 розвитку підприємницької діяльності

2перерозподілу національного доходу

3 утримання благодійних фондів

4 надання зовнішніх кредитів
143. У першому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями

3 кошти в розрахунках

4 результат
144. У другому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2розрахунки за борговими зобов’язаннями

3 кошти в розрахунках

4 результат
145. У третьому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями

3кошти в розрахунках

4 результат
146. У четвертому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями

3 кошти в розрахунках

4результат
147. У п’ятому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями


3 кошти в розрахунках

4доходи
148. У шостому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями

3 кошти в розрахунках

4видатки
149. У сьомому класі Плану рахунків бухобліку виконання бюджету відображаються:

1 активи, фінансові ресурси бюджету

2 розрахунки за борговими зобов’язаннями

3 кошти в розрахунках

4допоміжні рахунки
150. Види рахунків бюджетного обліку:

1активні і пасивні

2 додатні і від»ємні

3 позитивні і негативні

4 праві і ліві