vchilka.in.ua 1 2 ... 5 6

1. Як слід розуміти термін "операційний менеджмент"?


1. Усі види діяльності, пов'язаної з навмисним перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації або покупців.

2. Організаційне формування, що функціонує на ринку в системі продуктивних сил та виробничих відносин, в якому відбувається безпосереднє об'єднання робочої сили із засобами виробництва.

3. Всі види діяльності, пов'язані з цілеспрямованим впливом на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей.

4. Планування, організація, контроль усіх видів діяльності щодо переміщення, складування, які забезпечують проходження матеріальних потоків.
2. Яке з понять ширше - "виробництво" чи "операції" і чому?

1. Термін "операції" є складовою частиною виробничого менеджменту і тому він вужчий за термін "виробництво".

2. Термін "операції" набагато ширший за термін "виробництво" тому, що термін "операції" включає не тільки виробництво товарів, але й надання послуг.

3. Термін "операції" застосовується тільки в сфері послуг і тому є вужчим поняттям.

4. Термін "виробництво" ширший за термін "операції" тому, що Застосовується тоді, коли йдеться про виробничі процеси.
3. Що становить "операційний менеджмент" з функціональних позицій ?

1. Процеси прогнозування, нормування запасів, організації, мотивації.

2. Процеси матеріально-технічного постачання, нормування запасів, регулювання, контролю.

3. Процеси планування, організації, мотивації та контролю, необхідні для досягнення певної мети.

4. Процеси планування, організації, мотивації та контролю якості.
4. Операції як види діяльності - це:

1. Виробництво, забезпечення, постачання, сервіс.

2. Сервіс, виробництво, збут, товаропросування.

3. Виробництво, постачання, транспортування, сервіс.

4. Виробництво, товаропросування, транспортування, сервіс.

5. Згідно з системним підходом до управління операційна (виробнича) система є:

1. відкритою природною системою;

2. закритою природною системою;

3. відкритою штучною системою;

4. закритою штучною системою.
6. Основними принципами раціональної організації операційних процесів є:

1. Пропорційність, прямоточність, паралельність, комплексність, безперервність.

2. Пропорційність, прямоточність, цілеспрямованість, паралель­ність, ритмічність, безперервність.

3. Пропорційність, прямоточність, паралельність, ритмічність, безперервність.

4. Пропорційність, прямоточність, паралельність, ритмічність, адаптивність.
7. Як слід розуміти методи операційного менеджменту:

1. Способи здійснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей та задач.

2. Система правил і процедур виконання різних задач управління з метою вироблення раціональних управлінських рішень.

3. Способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань.

4. Способи виконання функцій операційного менеджменту.
8. Ланцюг виробництва містить наступні стадії:

1. Конструювання, видобуток сировини, виробництво, збирання, розподіл.

2. Видобуток сировини, виробництво, конструювання, вироб­ництво, збирання, розподіл.

3. Видобуток сировини, конструювання, виробництво, збирання, розподіл.

4. Конструювання, виробництво, видобуток сировини, збирання, розподіл.
9. Науковий менеджмент пов'язаний з ім'ям:

1. А. Сміт.

2. Г. Гантт.

3. Ф. Тейлор.

4. Г. Форд.
10. Календарне планування і диспетчеризація за своєю сутністю є складовими:

1. оперативного управління;

2. стратегічного управління;

3. тактичного управління;

4. кадрового управління.
11. Сутність системного підходу до операційного менеджменту?

1. Сукупність взаємодіючих частин в організації.

2. Сукупність суб'єкта та об'єкта управління.

3. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин).

4. Сукупність взаємопов'язаних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристику цілого.
12. Функція системи:

1. Характеризує прояв властивостей систем у даній сукупності відносин і являє собою спосіб дії при взаємодії із зовнішнім середовищем.

2. Характеризує зовнішнє середовище підприємства, фактори прямого впливу.

3. Характеризує вибір дій, засобів і ресурсів із забезпечення досягнення поставлених цілей.

4. Характеризує ритмічну виробничо-господарську діяльність.
13. Метасистема являє собою:

1. Показники характеристики зовнішнього середовища (складності, взаємозв'язку та невизначеності).

2. Показники характеристики зовнішнього середовища підпри­ємства в цілому.

3. Сукупність зовнішніх елементів, фактори прямого та непрямого впливу.

4. Сутність зовнішніх елементів, що потенційно можуть впливати на стан системи в часовому періоді.
14. Композиція являє собою:

1. Порядок, що встановлює в системі рівні і ранги підсистем та їхніх елементів.

2. Об'єднання елементів, підсистем різноманітних рівнів і рангів у цілісність, тобто в систему.

3. Щось ціле, єдність закономірно розташованих частин, що знаходяться у взаємозв'язках.

4. Компоненти рівнів ієрархії у зв'язках.
15. Операційна система це:

1. Повна система виробничої діяльності будь-якої організації (об'єкта).

2. Динамічна система, що являє собою єдність закономірно розташованих частин.

3. Сукупність процесів чи дій, спрямованих на утворення і розвиток зв'язків між частинами цілого.


4. Об'єкт управління в організації.
16. Що таке ситуаційний підхід до виробництва?

1. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань.

2. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій.

3. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

4. Конкретні прийоми з конкретними ситуаціями для того, щоб най­ефективніше забезпечити досягнення цілей виробничої системи.
17. Головною ознакою гетерогенних операційних систем є:

1. Однозначна відповідність між процесами і продуктами.

2. Багатоваріантність продукту та технологічних процесів.

3. Багатоваріантність технологічних процесів.

4. Багатоваріантність продукту і його характеристик.
18. Якими основними ознаками характеризується відкрита система?

1. Взаємодією із внутрішнім середовищем.

2. Взаємодією з структурними підрозділами всієї системи.

3. Взаємодією з виробниками товарів.

4. Взаємодією із зовнішнім середовищем.
19. Якими основними ознаками характеризується закрита система?

1. Має жорсткі фіксовані межі, її дії відносно незалежні від середовища, яке оточує систему.

2. Має жорсткі фіксовані межі дії.

3. Має жорсткі фіксовані межі і її дії незалежні від інших систем.

4. Не має жорстких фіксованих меж дії.
20. Що є підґрунттям управління операційною системою?

1. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання.

2. Методи менеджменту.

3. Функції менеджменту.

4. Операційні ресурси.
21. За структурою операційні системи поділяються:

1. Радіальні, радіально-вузлові, деревоподібні.

2. Дискретні, аперіодичні.

3. Прості, складні, надскладні.


4. Сублокальні, локальні, глобальні, суперглобальні.
22. Основною складовою будь-якої операційної системи є:

1. Переробна підсистема.

2. Підсистема забезпечення.

3. Підсистема планування і контролю.

4. Підсистема планування і контролю та підсистема забезпечення.
23. Дрібносерійне (замовлене) виробництво це:

1. Виробництво малими партіями різноманітного асортименту різної продукції.

2. Випуск продукції окремими серіями, групами, які можуть бути і великими, і дрібними.

3. Виробництво характеризується виготовленням широкої номенклатури виробів в одиничних кількостях.

4. Виробництво, пов'язане зі створенням одиничних, унікальних зразків.
24. Поняття „виробнича або операційна стратегія підприємства" є:

1. рівнозначним за змістом із поняттям „економічна стратегія";

2. вужчим поняттям, ніж „економічна стратегія";

3. ширшим поняттям, ніж „економічна стратегія";

4. є різновидом стратегії підприємства, який не пов'язаний з економічною стратегією.
25. Основні типи сервісних систем: у сфері послуг

1. Технологічна спеціалізація, предметна спеціалізація, технологія індивідуального підходу.

2. Самообслуговування.

3. Потокова лінія, самообслуговування, технологія індивідуального підходу.

4. Технологія індивідуального підходу.
26. Операційна стратегія - це:

1. Комплексний план для отримання прибутку у перспективному періоді.

2. Поточні плани для досягнення цілей.

3. Розробка загальної політики і планів використання ресурсів фірми, націлених на максимально ефективну підтримку її довгострокової конкурентної стратегії.

4. Місія компанії, яка відображає, як саме фірма планує використо­вувати свої ресурси.
27. Операційні можливості - це:

1. Портфель можливостей, які необхідні для адаптації до мінливих запитів клієнтів фірми щодо її продукції і послуг.

2. Можливості і шляхи надходження інформації для прийняття рішень.

3. Складові частини загального процесу планування, які забезпе­чують відповідність операційних завдань завданням більш широкої організаційної структури.

4. Портфель можливостей, необхідний для здійснення операційної діяльності підприємства.
28. Стратегічні компоненти операційного менеджменту - це:

1. Конструкція товару, структура та зміст процесу, вибір місце-розташування, людські ресурси, постачання.

2. Запаси, управління якістю, технологія, надійність та ремонт обладнання.

3. Виробничі потужності, вертикальна інтеграція, технологічні процеси, масштаб виробництва.

4. Виробнича інфраструктура, управління виробництвом, вико­ристання виробничого персоналу.
29. До основних типів операційних пріоритетів належать:

1. Товарна продукція всіх підрозділів підприємства.

2. Ресурси, використані в процесі обслуговування і управління виробництвом.

3. Основні фонди підприємства.

4. Витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення та ін.
30. "Переможці замовлення" - це:

1. Критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній.

2. Критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу.

3. Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

4. Предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному виробничому циклі.
31. "Кваліфікатори замовлення" - це:

1. Предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.


2. Критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній.

3. Критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу.

4. Засоби та предмети праці, що має підприємство.
32. Розвиток операційної стратегії полягає у:

1. Правильному визначенні конкурентних вимог до виробництва.

2. Розробці планів, які гарантують, що операційні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог.

3. Розробленні можливих варіантів існування організації.

4. Правильному визначенні конкурентних вимог до виробництва, розробці планів, які гарантують, що операційні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог.

33. Сервісна стратегія починається з:

1. Аналізу фактично досягнутих результатів роботи.

2. Визначення пріоритетів, що досягаються та на основі яких фірма буде конкурувати на ринку.

3. Аналізу поточних результатів роботи.

4. Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.
34. На якому етапі життєвого циклу операційна система сформована як цілісність?

1. Етап зародження та формування операційної системи.

2. Етап зростання ефективності.

3. Етап стабільності.

4. Етап падаючої ефективності.
35. Аналіз конкурентів підприємства проводиться з метою:

1. Визначення їх стратегії та сильних сторін.

2. Визначення їхніх цілей та сильних сторін.

3. Визначення їхніх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін.

4. Визначення операційної стратегії.
36. У стратегії організації найчастіше розглядають такі основні елементи:

1. Споживачі продукції.

2. Виробники і споживачі продукції.

3. Виробники та конкуренти.

4. Споживачі (покупці) продукції та конкуренти.

37. Планування операційної стратегії полягає у розробці:

1. Стратегій.

2. Цілей.

3. Місії.

4. Тактики і політики.
38. Під місією організації розуміють:

1. Причину створення організації.

2. Чітко виражену причину існування організації.

3. Основні завдання організації.

4. Політику організації.
39. Що є оцінкою операційної стратегії?

1. Порівняння результатів роботи з цілями.

2. Порівняння результатів роботи з місією і цілями організації.

3. Порівняння витрат з прибутками.

4. Порівняння досягнутих результатів за певний період.
40. Що слід розуміти під поняттям "ресурси"?

1. Це керовані фактори виробництва, що володіють вартісними властивостями і перетворюючими можливостями.

2. Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

3. Предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному операційному циклі.

4. Предмети праці, що беруть участь в операційному процесі.
41. До ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності відносять:

1. Трудові, матеріальні, фінансові і технічні.

2. Технічні, технологічні, кадрові, просторові, фінансові, інформаційні.

3. Трудові, матеріальні, фінансові, технологічні, інформаційні.

4. Трудові, фінансові, інформаційні.
42. Сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, унаслідок яких ресурси перетворю­ються на готові вироби (послуги), це:

1. Процес планування продукту (послуг).

2. Операційний процес.

3. Простий операційний процес.

4. Складний операційний процес.
43. За типом операційні процеси поділяються на:

1. Процеси переробки, виготовлення.

2. Процеси тестування та складальні.

3. Процеси виготовлення та складальні.

4. Процеси переробки, виготовлення, тестування, складальні.


следующая страница >>