vchilka.in.ua 1 2 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ФІЛОСОФІЇ

ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

ЛЬВІВ 2006

Плани семінарських занять з філософії для аспірантів і здобувачів наукових

ступенів . – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

Рекомендовано до друку

Вченою радою філософського

факультету

Автори:

Анатолій Карась

Людмила Рижак

Відповідальний за випуск Анатолій Карась

Редакція та комп’ютерний набір Лілія Баран

Плани

семінарських занять з філософії

для аспірантів і здобувачів

2

ЗМІСТ

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 11.

Філософія, її предмет та призначення.

Особливості філософських пошуків Античності

Орієнтири середньовічної філософії та філософії доби

Відродження

Онтологічні, гносеологічні і соціальні проблеми філософії

Нового Часу

Філософія в Україні: історія та проблеми

Плюралізм підходів до предмету та призначення філософії в

некласичний період її розвитку

Онтологічні проблеми у філософії

Гносеологія та методологія науки в сучасній філософії

Філософська антропологія і вчення про вартості

Соціальні проблеми сучасної філософії

Культура і цивілізація у філософських підходах

Праці, що виносяться на іспит

17

Перелік орієнтовних питань для підготовки до складання

кандидатського іспиту з філософії

Вимоги до написання реферату

19

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Методичні поради до розкриття в рефераті методологічних та

філософських питань дисертаційного дослідження (напрямку

наукового дослідження)20

3

ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Філософія в системі теоретичного знання: метафізика, філософія і наука.

Наукові та філософські методи.

2. Філософія, світогляд, культура. Розуміння та раціональність. Історичні

типи світогляду: міф, релігія, філософія. Міфологічний світогляд та його

риси. Функції міфології. Міфотворчість у ХХ ст.

3. Основні підходи до визначення філософії: за світоглядом, предметний,

етимологічний, аксіологічний, семіотичний.

4. Специфіка філософського знання та його структура (онтологія,

гносеологія, аксіологія). Предмет філософії та його історична еволюція.

Класичний та некласичний період.

Питання для самоконтролю

Чим відрізняється філософське, софійне, знання від наукового?

У чому полягають особливості міфологічного світосприймання і

мислення?

У чому полягає реальний, а не фантастичний зміст мітологічного

світогляду?

З якими новими принципами світосприймання пов’язане виникнення

релігійного світогляду?

Особливості міфологічного світосприйняття дійсності у ХХ ст.

Яку структуру має філософське знання?

Сформулюйте основні проблеми, що їх досліджують онтологія,

гносеологія, аксіологія.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Література

Барт Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поетика. – М., 1994. Разд. ІІ.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К., 1993.

Ґордер Ю. Світ Софії. – Львів, 1998.


Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000.

Карась А. Ф. Міфотворчість як соціокультурна проблема розуміння і

раціональности // Вісник Київського національного університету імені

Т. Шевченка. Філософія, політологія. – 2001. Вип. 33. – С. 25 – 38.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і

некласичних інтерпретаціях.- Київ-Львів, 2003. – С. 11-28.

Костомаров М. Словянская мифология. – К., 1994.

Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів,

1995.

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 21 – 27; 40 –

44; 91 – 99; 169 – 172.

Макаренко Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше. – К., 2001.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1992.

4

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993. –

№ 8. – С. 113 – 123.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. – Львів, 2001.

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОШУКІВ АНТИЧНОСТІ

1. Досократівський період: основні проблеми і школи.

а)Космос та Лоґос, тлумачення першопочатку буття і небуття.

2. Класичні філософські системи Античності:

філософські та політичні ідеї Платона й Аристотеля.

3. Тлумачення філософії як „мистецтва жити” в елліністичній філософії:

епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні школи давньоіндійської філософії.

2. Які принципи закладено в основу китайської філософії Конфуцієм?

3. Які принципові відмінності відрізняють філософію Стародавнього Сходу

від західної системи мислення?

4. Який зміст має поняття „архе” у філософських школах досократівського

періоду?

5. Що мали на увазі давньогрецькі філософи, трактуючи світ як Космос?


6. Охарактеризуйте принципи діалектики Сократа.

7. Які міркування привели Платона до висновку, що істинне буття – це

буття ідей, а не речей?

8. Який зміст мають в Аристотеля поняття „форма” та „матерія”?

9. Які зміни відбуваються в філософії доби еллінізму порівняно з

попереднім періодом розвитку давньогрецької філософії?

10. Яку роль відіграла еллінська філософія у виникненні християнства?

Література

Антология мировой философии. – К., 1991. – Т. 1. – Ч. 1.

Аристотель. Політика. – К., 2000.

Аристотель. Метафизика. – М., 1976. – Т.1.

Геракліт. Фрагменти // Філос. і соціол. думка. – 1991. № 4.

Древние цивилизации. – М., 1989.

Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972.

Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

Платон. Держава. – Львів, 2000.

Платон. Діалоги. – Львів, 1995.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. – Львів, 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996.

5

ТЕМА 3. ОРІЄНТИРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ

ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

1. Основні ідеї християнського світогляду і середньовічна філософія.

Патристика та схоластика. Питання сумісности віри та розуму:

2. Теоцентризм у філософії А. Августина.

3. Полеміка навколо універсалій (реалізм та номіналізм);

4. Принцип гармонії віри та розуму Т. Аквінського.

5. Відродження: орієнтири на неоплатонівську філософську традицію

Пантеїзм філософії Н. Кузанського та Дж. Бруно.

6. Гуманізм культури Ренесансу. Осмислення суспільного буття в

соціально-політичних теоріях.

Питання для самоконтролю

Який зв’язок існує між античною та середньовічною філософією?


На яких ідеях базується середньовічна філософія?

Як Ви розумієте принцип Тертуліана „Вірую, тому що це абсурдно”?

Як Ви розумієте думку Авґустина, що Бог – це ідея світу?

У чому суть полеміки між реалізмом та номіналізмом?

Яке значення для розвитку філософії мав перехід від неоплатонізму до

арістотелізму в добу схоластики?

Новий ідеал людини в добу Відродження.

Утопічні соціально-політичні проєкти у філософській думці

Відродження.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Література

Антология мировой философии. – К., 1991. – Т. 1. – Ч. 1.

Горфункель А. Философия эпохи Возрождения. – М., 1986.

Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і

некласичних інтерпретаціях.- Київ-Львів, 2003.- С. 28-52.

Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2000.

Коплстон Ф. Середньовічна філософія. – К., 1997.

Кузанський Николай. Сочинения: в 2-х томах. – М., 1979. – Т. 1.

Кузанський Николай. Сочинения: в 2-х томах. – М., 1980. – Т. 2.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Опыты: В 3 кн. – СПб., 1998.

Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. – К., 1988.

Пашук А. І. Середньовічна філософія. – К., 2007.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. – Львів, 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Святий Августин. Сповідь, - К., 1996.

6

1. Раціоналізм та емпіризм як світоглядні орієнтири мислення і діяльности

Нового часу. Шляхи пізнання світу (Ф. Бекон, Р. Декарт, Дж. Локк,

Дж. Берклі).


2. Сенсуалізм в гносеології Нового часу та його різновиди.

3. Розумна соціальна дійсність як предмет філософії Просвітництва:

а) суверенізація людини та проблема громадянського суспільства;

б) пошук розумних законів людського співіснування.

4. Критика здатності пізнавати у вченні Канта: філософія як наука про

раціональне пізнання за допомогою понять і категорій.

5. Особливості раціоналістичної філософії Геґеля та його діалектичного

методу. Діалектика як філософська методологія: її місце в історії

філософії.

6. Характерні риси і представники ірраціоналістичного напряму у філософії.

Питання для самоконтролю

Чому гносеологічні проблеми постали в центрі філософських досліджень

Нового часу?

Що є джерелом знань, на думку Ф. Бекона? У чому суть індуктивного

методу пізнання?

З якою метою Р. Декарт вводить у філософію принцип сумніву?

Поясність зміст твердження „мислю, отже, існую”.

Сформулюйте основну ідею філософії доби Просвітництва.

Чому просвітники розглядають розум як вирішальний фактор природного

та соціального життя? Які фундаментальні принципи природного права

людини Ви можете назвати?

Який зміст мають поняття „річ у собі” та „річ для нас”?

Яку роль, за Кантом, відіграють категорії розсудку?

Чому Кант назвав своє вчення трансцендентальним ідеалізмом?

Розкрийте зміст категорії „відвласнення”. Як розуміти думку Геґеля, що

буття світу є відвласненням буття Абсолютної Ідеї?

ТЕМА 4. ОНТОЛОГІЧНІ, ГНОСЕОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Література

Антология мировой философии. – К., 1991. – Т. 1. – Ч. 2.

Бекон Ф. Новый Органон // Бекон Ф. Соч.: в 2-х т. – М., 1973. – Т. 1.


Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Роздуми про метод – К., 2000.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і

некласичних інтерпретаціях.- Київ-Львів, 2003.- С. 64-149.

Лейбниц Г. Монадология // Соч.: в 4-х т. – М., 1982. – Т. 1

Лок Дж. Два трактати про врядування. – К., 2001.

Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1955.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. – Львів, 2001.

7

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Роулз Дж. Теорія справедливості. – К., 2001.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.

Скринник М. Ідеї громадянського суспільства в українському просвітництві

// Вісник Львівського ун-ту. Вип.1.- Львів, 1999.

Спиноза Б. Этика // Соч.: в 2-х т. – М., 1985. – Т. 1.

ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ

1. Витоки та специфіка філософської думки України.

2. Філософські ідеї в Україні Княжої доби (ідеї творів Іоана Дамаскіна

„Джерело знань” та Іларіона Київського „Слово про Закон і Благодать”).

3. Особливості формування професійної філософії в Україні:

-специфіка історичного часу та поява полемічної літератури;

-традиції філософування в Україні: арістотелізм та неоплатонізм.

4. Проблематика філософських курсів професорів Києво-Могилянської

Академії.

5. Вираз неоплатонічної традиції у філософському вченні Г. Сковороди

(філософія як мудрість, символіка та антитетика, вчення про дві натури та

три світи, вчення про людину). Кордоцентризм як філософський напрям.

6. Соціально-філософська проблематика в Україні XIX-початку XX століть:

-романтична соціософська концепція творів „Історія Русів” та „Книги


Буття українського народу”;

-соціальні концепції в Україні: М. Драгоманов, І. Франко;

-консервативніконцепціїсуспільногорозвитку:П.Куліш,

В. Липинський;

-ліберально-націоналістичні концепції в Україні: Т. Зіньківський,

М. Міхновський, Д. Донцов.

7. Персоналістичний напрям в українській філософії: від Сковороди – до

О. Кульчицького.

Питання для самоконтролю

У чому полягає своєрідність ідей Київської Русі? Чим вони відрізняються

від філософських поглядів поширених у Візантії та Західній Європі?

Яка філософська і соціально-політична позиція І. Вишенського?

У чому полягає предмет дискусії українських полемістів на зламі ХVІ –

ХVІІ століття?

У чому полягає суть філософської української національної ідеї?

У чому вбачає Т. Шевченко смисл української історії?

1.

2.

3.

4.

5.

Література

Горський В. С. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.,

2001.

Грушевський М. С. На порозі нової України. – К., 1991.

Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991.

8

Донцов Д. Націоналізм. – Лондон; Торонто, 1986.

Донцов Д. Шевченко і Драгоманов // Дві літератури нашої доби. –

Львів, 1991.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу //

Вибране. – К., 1991.

Захара І. С. Стефан Яворський. – К., 1981.

Зінківський Т. Писання. – Книга друга. – Львів, 1898.

Іларіон. Слово про Закон і Благодать // Історія філософії України.

Хрестоматія. – К., 1993.

Карась А. Людина і світ Григорія Сковороди // Спадщина Г. Сковороди і

сучасність – Львів, 1996. – С. 36 – 50.

Карась А. Ф. Філософія Олександра Кульчицького // Олександр

Кульчицький. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995.

– С. 9 – 23.следующая страница >>