vchilka.in.ua 1

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ОХОПЛЮЄ НАСТУПНІ ЕТАПИ

денна форма навчання
Для студентів IV курсу - VIII семестр; 6 тижнів, 5-9 класи;

Для студентів V курсу-Х семестр; 6 тижнів, 9-11 класи.
заочна форма навчання
Для студентів V - курсу - IX семестр; 6 - тижнів, 5-9 - класи;

Для студентів VI - курсу - XI семестр; 6 - тижнів, 9-11 - класи.
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ:
Практика проводиться в 5-х - 9-х класах, включаючи в себе 2 етапи :
а) підготовку до виконання функцій учителя історії та помічника класного керівника (один тиждень);

б) виконання функцій учителя та класного керівника (п'ять тижнів).
І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Протягом першого тижня практики студент повинен:
- ознайомитися з особливостями роботи навчального закладу в співбесіді з директором школи, його заступниками, вчителями історії, класними керівниками;
- вивчити шкільну документацію, ознайомитися з матеріальною базою школи, традиціями колективу;
- відвідувати уроки вчителів-предметників, які працюють в класі, до якого прикріплений студент;
- вивчати методику роботи вчителів, особливості класного колективу;
- ознайомитися з планом-роботи класного керівника і на його підставі розробити індивідуальний на період практики, визначити тему залікового виховного заходу та дату його проведення; брати участь в розробці виховних заходів, які готуються класним керівником;
- під керівництвом фахового викладача практики та вчителя історії розробити календарно-тематичний план уроків протягом наступних 5 тижнів;
- спланувати позаурочні заходи з предмету.
II. ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ТА ПОМІЧНИКА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
У відповідності до індивідуального плану, який затверджується фаховим викладачем та вчителем історії, студент проводить:

- обов'язкових 6 уроків з історії України та всесвітньої історії у 5-9 класах. Плани-конспекти уроків мають бути підписаними вчителями історії. З них 3 уроки - залікових за підписом фахового викладача та вчителя історії з таких типів:


1) Урок контролю та корекції знань, вмінь та навичок

2) Урок засвоєння нових знань,

3) Нетрадиційний урок
Студенти зобов'язані:
- бути присутніми на уроках (особливо залікових) у інших студентів з обов'язковим записом аналізу уроку, що відвідали (за схемою);
- організовувати та проводити позакласні виховні заходи і історії, враховуючи індивідуально психологічні особливості класу,

За період проведення практики студент:
- вивчає структуру та зміст програм, підручників, навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів з історії;
- здобуває вміння та навички самостійно розробляти методику проведення різних типів уроку, комплексного підходу до визначення їх завдань, підбору змісту та оптимального вибору форм, методів, прийомів та засобів проведення;
- вчиться аналізувати відвідані уроки студентів-практикантів і вчителів,
- відпрацьовувати навички змін структури та методів проведення уроку в залежності від навчальної ситуації;
- опановує форми, методи та прийоми позакласної роботи з фаху та громадянського виховання учнів.
Всі уроки, позаурочні заняття та заходи проводяться студентами лише після попереднього обговорення їх планів з фаховим викладачем та викладачем історії. Без затвердження плану-конспекту (уроку, занять, заходу) студент-практикант до проведення заняття не допускається.
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ

Педагогічна практика на V курсі має на меті завершення підготовки студентів до самостійної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Головне завдання - застосування теоретичних знань, розвиток та удосконалення раніше здобутих вмінь та навичок педагогічної діяльності. Практика проводиться на базі 9-11 класів загальноосвітніх закладів різних типів. В період проходження практики за студентом визначається один з класів (9-11 класи), де він виконує обов'язки класного керівника та проводить уроки з історії України та всесвітньої історії.

8 уроків - обов'язкові, з них 3 - залікових, за типом:
1. Урок систематизації та узагальнення

2. Урок-семінар

3. Урок з інтерактивними методами навчання
Позакласний захід з історії за формою проведення має відповідати віковим особливостям учнів. На останньому тижні практики в навчальному закладі проводиться педагогічна рада, на якій в присутності керівників-методистів, учителів історії, класних керівників кожен студент робить звіт про свою роботу за час проходження практики.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ
Студент-практикант своєчасно виконує завдання з усіх видів робіт, передбачених програмою практики, бере активну участі, у житті колективу, навчального закладу. Студенти-практиканти по всіх питаннях, які виникають протягом практики, звертаються до керівника практики університету, адміністрації та викладача навчального закладу. Практикант організовує свою діяльність у відповідності з вимогами Уставу навчального закладу - дотримується правил внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації та керівників педпрактики. В разі невиконання вимог, які пред'явлені до практикантів, він може бути усунутий від проходження практики. Студент, усунутий від практики, чи робота якого на педагогічній раді визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчальний план даного семестру. За рішенням ради факультету йому призначається термін повторного проходження практики без відриву від навчальних занять на факультеті. Студент, який не пройшов практику на V курсі, не допускається до випускних державних екзаменів.

На період практики один із студентів групи, які проходять практику, призначається старостою групи. В обов'язки старости входить облік відвідування студентів, загальна організація роботи, виконання обов'язків керівників практики.

Після проходження практики студент подає на кафедри університету такі матеріали:
На кафедру педагогіки:

- індивідуальний план навчально-виховної роботи;

- педагогічний щоденник;
- розгорнутий план-виховного заходу;
- аналіз проведеної практики (методичні пояснення на кафедрі педагогіки)
На кафедру психології:
- психолого-педагогічна характеристика на учня (4 курс);
- психолого-педагогічна характеристика на клас (5 курс);
- (пояснення методики проведення на кафедрі "Загальної психології") на кафедри історико-фшософського факультету:
- календарний план проведеної роботи;
- плани конспекти всіх проведених уроків з підписами вчителя та фахового керівника практики;
- план-конспект позаурочного заходу з історії.

(пояснення на "Кафедрі історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.)