vchilka.in.ua   1 ... 4 5 6 7 8

14 ПОСИЛАННЯ14.1 Посилання на використану літературу подаються в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру в списку використаної літератури, наприклад, „...у роботі [12] ...”.

14.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначаються їх номери.

При посиланнях слід писати: „...у розділі 4...”, „...дивись 2.1...”, „...за 3.4 ...”, „...відповідно до 2.3.4 ...”, „...на рис. 1.3 ...” або „...на рисунку 1.3 ...”, „.. у таблиці 3.2 ...”, „...за формулою (3.1) ...”, „...у рівняннях (1.23) − (1.25)...”, „ ... у додатку Б ...”.

15 Додатки
15.1 Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку посилань на них у тексті.

15.2 Додаток розпочинається з нової сторінки і повинен мати заголовок. Слово „Додаток” та його заголовок друкуються малими літерами з першої великої посередині сторінки.

15.3 Відстань між словом „Додаток …” і заголовком додатку − два вільні рядки.

15.4 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

15.5 Якщо в пояснювальній записці тільки один додаток, то він позначається як „Додаток А”.

15.6 Додатки повинні мати спільну з основним текстом наскрізну нумерацію сторінок.

15.7 При необхідності текст додатку можна розділити на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог, наведених у розділі 4. У цьому разі перед кожним номером ставиться позначення додатку (літера) і крапка, наприклад, А.2 – другий розділ додатку А; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатку Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

15.8 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок В.З – третій рисунок додатку В; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.


Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, вони нумеруються, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: „... на рисунку А.1 ...”, „... в таблиці Б.3 ...”, „... за формулою (В.1) ...”, „... у рівнянні (Д.2) ...”.

15.9 Додатки, як правило, виконуються на аркушах формату А4. Допускається оформляти додатки на аркушах іншого формату (А3, А1) відповідно до ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской документации. Форматы.

Додаток А


(довідковий)
Зразок оформлення титульної сторінки пояснювальної записки

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

(ДВНЗ УДХТУ)


Кафедра хімічної технології кераміки та скла


РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з основ проектування виробництв

ПРОЕКТ ЦЕХУ З ВИРОБНИЦТВА НОРМАЛЬНИХ ШАМОТНИХ ВОГНЕТРИВІВ


Студент групи 5-тк-66

(підпис)

І.І. Іванов


Керівник проекту

доцент


(підпис)


П.П. Петров


Дніпропетровськ

2009

Додаток Б


(довідковий)
Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту: 228 с., 17 рис., 71 табл., 75 літературних джерел.

Об’єкт дослідження –цех з виробництва санітарних виробів.


Мета роботи – проект підприємства з випуску санітарних керамічних виробів на сході України, спеціальна частина – тунельна піч для випалу санітарних виробів.

У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано місце будівництва заводу, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок хімічного складу та ТКЛР керамічної маси та глазурі, описано фізико-хімічні основи виробництва санітарно-керамічних виробів.

У технологічній частині обґрунтовується вибір способу і технологічної схеми виробництва санітарно-керамічних виробів, подано структурно-технологічну схему виробництва та описано технологічний процес, розраховано матеріальний баланс виробництва, наведено підбір та розрахунок кількості основного технологічного обладнання.

У спеціальній частині обґрунтовується вибір теплового агрегату (тунельної печі для випалу санітарних виробів), описана конструкція та принцип дії, теплового агрегату, який пропонується до впровадження в проектованому цеху; зроблено її конструктивний, тепловий та аеродинамічний розрахунки.

У проекті розроблено заходи з охорони праці та навколишнього середовища, з автоматизації виробничих процесів.

В організаційно-економічній частині проекту розраховано основні техніко-економічні показники проектованого цеху.

САНІТАРНІ КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ, ШЛІКЕР, ГЛАЗУР, СУШКА, ВИПАЛ, ТУНЕЛЬНА ПІЧ.<< предыдущая страница   следующая страница >>