vchilka.in.ua   1 ... 5 6 7 8

Додаток  В

(довідковий)
Зразок оформлення тексту

5 НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ

ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ НОВИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН СТРУКТУРНО ПОВ’ЯЗАНИХ

З ПОЛІМЕРАМИ ІЗ ЗАВДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ

НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИКОРИСТАННЯ

5.1 Аналіз сучасного стану з технології синтезу неорганічних речовин структурно пов’язаних з полімерами

5.1.1 Методи одержання діоксидів цирконію та титану

Останнім часом галузь застосування діоксидів цирконію (ZrO2) та титану (TiO2) значно розширилася. На основі частково і цілком стабілізованого діоксиду цирконію або діоксиду титану роблять електропроводячу, сегнетоелектричну, конструкційну і прозору кераміку, кераміку для оптичних покрить; дрібнодисперсні порошки ZrO2 та TiO2 використовуються як наповнювачі емалей, фарб, паперу, пластмас, для одержання каталізаторів з розвиненою поверхнею, сорбентів, або носіїв каталізаторів. Також ZrO2 та TiO2 використовуються в численних багатокомпонентних оксидних композитах (які включають оксиди кремнію, алюмінію, ітрію, церію та інші оксиди), на основі яких одержують стекла, склокераміку, кераміку [127-135].

Діоксиди цирконію та титану, що застосовуються як функціональні матеріали для різних видів кераміки, виготовляють мокрими методами, тобто методами, в яких для одержання діоксидів використовується реакція …

Додаток Г


(довідковий)
Зразок оформлення ілюстрації
1 – електрод безпосередньо в освітленій області;

2 – електрод на границі зони освітлення;

3, 4, 5 – електрод на відстані, відповідно, 2, 3 і 8 мм від границі зони освітлення. Відстань між вимірювальними електродами 3 см.

Рисунок 1.6 – Електрична реакція листка кукурудзи розлусної на експозицію світла при різному розташуванні одного з вимірювальних електродів відносно зони освітлення

Додаток Д


(довідковий)

Зразок оформлення таблиці і виноски


У таблиці 4.1 наведені порівняльні експериментальні дані про час горіння крапель безводних і емульгованих палив на кварцовій підвісці.
Таблиця 4.1 - Порівняльні дані з горіння крапель безводного і емульгованого мазуту


Паливо

Діаметр краплі, мм

Температура середовища, °С

Час

горіння краплі, сек

Відношення часу горіння краплі емульсії до часу горіння безводного палива

Емульсія мазуту

марки 60, Wp = 30%

2,8

800

2,8

} 0,751)

Мазут марки 60

2,8

800

3,74
Емульсія мазуту

марки 60, Wp = 30%

1,1

710

2,68

} 0,82)

Мазут марки 60

1,1

710

3,3
Емульсія гасу, Wp=30%

1,2

760

0,92

} 0,58

Гас


1,2

760

1,59
_______________

1) Час згоряння вуглецевого залишку не враховується.

2) Час згоряння вуглецевого залишку враховується.
Подібні результати були вивчені і при горінні крапель різних розмірів. Вимір показав, що температура крапель у процесі їх випарювання і вигоряння безупинно зростає.

Підвищення температури рідкої фази в процесі випарювання і горіння крапель свідчать про послідовне фракційне випарювання спочатку легких, а потім більш важких вуглеводнів, температура пароутворення яких більш висока. Зміна температури рідкої фази крапель сумісно з кінозйомкою дозволила прослідкувати в часі окремі фази процесу¸ їх тривалість та виявити деякі кількісні показники, які відрізняють горіння емульсії від горіння безводних палив.

Додаток Е


(довідковий)
Зразок оформлення примітки

У таблиці 2.1 наведено структурні параметри досліджуваних зразків, отримані шляхом порівняння уніфікованих функцій кривих малокутового розсіювання.
Таблиця 2.1 – Структурні параметри ксерогелю Zr0,97Y0,03O(OH)0,51,2О, термообробленого при різних температурах


Температура

обробки

ксерогелю

Рівень агрега-ції

Тип фрак-талу

S

D

Rg, нм

ds, нм

Вихідний

ксерогель

1


M

-1,35

1,35

1,5

4

2

M

-2.8

2.8

>200

>500

350°С

1

S

-4

2

3

7

2

M

-2.5

2.5

>200

>500

600°С

1

S

-4

2

4.5

12

2

M

-2.6

2.6

>200

>500

700°С

1

S

-4

2

4.5

12

2

M

-2.6

2.6

>200

>500

1100°С

1

S

-4


2

>200

>500


Примітки:

1. Тип фракталу (M – масовий фрактал, S – поверхневий фрактал).

2. S – нахил скейлійнгової ділянки кривої малокутового розсіювання рентгенівських променів, представленої в подвійних логарифмічних координатах.

3. D – значення відповідної фрактальної розмірності.

4. Rg – радіус обертання фрактального агрегату.

5. ds = Rg  2,58

ДОДАТОК Ж


(довідковий)

Зразок оформлення формули

Визначали зміну маси вільних плівок ΔM (у відсотках) після кожного періоду досліджень за формулою (1.1):


ΔM =

(1.1)


де М1 - маса зразка, який досліджується, після витримки в модельному середовищі, г;

М - маса зразка, який досліджується, до першого занурення в модельне середовище, г.

Розраховували коефіцієнти дифузії модельних середовищ зразка за формулою (1.2):


Д = 0,0494 ·

(1.2)


де Д - коефіцієнт дифузії модельного середовища зразка, см2/с;

τ0 - час, за який відбулося збільшенням маси зразка до Мmax/2, с;

Мmax - маса зразка, який досліджується, при сталій сорбційній рівновазі, г;

δ - товщина зразка вільної плівки, см.

Коефіцієнт сорбції модельних середовищ вільними плівками визначали відповідно до рівняння (1.3) [12]:S = ,

(1.3)де S - коефіцієнт сорбції модельних середовищ вільними плівками, г/см3;

Мp - маса модельного середовища, що поглинається, досліджуваного зразка, г;

Vmax - обсяг зразка після досліджень, см3.

Додаток И

(довідковий)

Зразок оформлення списку літератури

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бахвалов, Н.С. Численные методы: учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; под общ. ред. Н.И. Тихонова. – М.: Физматлит; СПб.: Нев. диалект, 2002. – 630 с.

2. А.с. 1011529 СССР, МКИ3 C 01 G 25/02. Способ получения гидратированного диоксида циркония / Ю.М. Полежаев, Ю.С. Торопов (СССР). – №3349042/23-26; заявл. 22.10.01; опубл. 24.12.83., Бюл. № 11. – 2 с.

3. Білий, Я.І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі / Я.І. Білий, Н.О. Мінакова // І всеукр. наук.-практ. конфер.: тези допов. І всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ КПІ, ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. „Київ. політехн. унів”. – К., 2006. – С. 87-89.

4. Кульский, А.А. Электрохимия в процессах очистки воды / А.А. Кульский, В.Д. Гребенюк, О.С. Савлук [и др.]. – К.: Техника, 1987. –220 с.

5. Боцан, В.Я. Адсорбция из раствора в микропорах активного угля / В.Я.Боцан // Докл.АН УССР. Сер. Б, Химия. – 1978. – №8. – С.712 –714.

6. Васильєв, В.В. Система адаптації робітників до професійної діяльності / В.В. Васильєв. – Д.: Вид-во ДДУ, 1999. – 300 с.

7. Величко, О.О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України / О.О. Величко, М.В. Потапов // Економіка України. – 2001. – №5. – С.8 – 12.


8. ГОСТ Р 517721−2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.

9. Ходаковская, Р.Я. Стеклокристаллические материалы и покрытия с реакционно формируемой структурой / Р.Я. Ходаковская // Стекло и керамика. – 1989. – №6. – С. 36 − 39.

10. Господарський кодекс України: офіц. текст: станом на 20 січня 2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240 с.

11. Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17.

12. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. – На заміну ДСТУ 1.0−93; надано чинності 2003-07-01. – К.: Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с.

13. Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська держ. акад. міського господарства. – Х., 2004. – 18 с.

14. Безуглый, В.В. Электрохимия полимеров / В.В. Безуглый, Т.А. Алексеева – Х.: Основа, 1990. – 184 с.

15. Пат. 38129 Україна, МПК7 G 06 F 17/17, G 06 F17/18. Пристрій для визначення екстремумів сигналу / Хандецький В.С.; заявник та патентовласник Всеукр. наук.-дослідн. ін-т зв’язку. – № 2000063133; заявл. 01.06.01; опубл. 15.04.04, Бюл. №4. – 3 с.

16. Фрицкий, И.О. Полиядерные координационные соединения переходных металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании активных центров металлоферментов: дисс. … докт. хим. наук: 02.00.01: защищена 21.09.03: утв. 03.03.04 / Фрицкий Игорь Олегович. – К., 2003. – 372 с.

17. Пономаренко, Л.А. Организующая система / Л.А. Пономаренко // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве: сб. науч. тр. / Ин-т повыш. квалиф. руков. кадров, Моск. гос. ун-т. – М.: Металлургия, 2001. – С. 3 – 16.

18. Правила учета электрической энергии: (сб. основных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии). – М.: Госэнергонадзор России: Энергосервис, 2002. – 366 с.

19. Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б.Э. Глазырин // Office 2000: самоучитель / Э.М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б.Э. Глазырин. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281 – 298.

20. Стыценко, В.Д. Кинетика и механизм синтеза дифениламина конденсацией анилина с кислородсодержащими соединениями / В.Д. Стыценко, До Хыу Тао, В.А. Винокуров // Кинетика и катализ. – 2007. – Т. 48, № 2. – С. 308 − 313.

21. Тріщ, Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б.М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 14 с. – Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

22. Филд, Р. Органическая химия титана / Р. Филд, П. Коув. – М.: Мир, 1969. – 264 с.

23. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell applications − a review / В. Smitha, S. Sridhar, A. Khan // Journal of Membrane Science. – 2005. – V. 259, №1-2. – Р. 10 – 26.


<< предыдущая страница