vchilka.in.ua 1

Тема 7. Облік господарських процесів.


Мета заняття: засвоєння порядку обліку господарських операцій процесу постачанн, виробництва та реалізації. Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої продукції ( робіт послуг); визначення фінансових результатів від реалізації з використанням бухгалтерських рахунків.

Завдання 1.

1. На підставі нижченаведеного балансу господарства (умовні дані) станом на ___________ 20___р. відкрийте синтетичні рахунки в макетах рахунків бухгалтерського обліку.

Баланс підприємства

станом _____________ 20_______р.

Актив Пасив

№ п/п

Статті балансу

Сума, грн.п/п

Статті балансу

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

1.


2.
3.

4.

5.

6.

7.

Основні засоби:

первісна вартість

знос основних засобів

залишкова вартість

Поточні біологічні активи тваринництва

Насіння і корми

Нафтопродукти

Незавершене виробництво

Каса

Поточний рахунок


3988180

256780

3731400
34100

29980

10000

260000

100

228200

1.

2.

3.


Статутний капітал

Резервний капітал

Розрахунки з оплати праці

4045780

231000
17000
БАЛАНС

4293780
БАЛАНС

4293780

Макети рахунків бухгалтерського обліку

Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт

Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

КтДт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт2. На підставі наведених господарських операцій за ___________ 20__р. в господарстві складіть бухгалтерські проводки і запишіть їх до “Журналу реєстрації господарських операцій”, після чого рознесіть їх на синтетичні та аналітичні рахунки. Для відображення господарських операцій, пов’язаних з купівлею вантажного автомобіля та кормороздавальника, необхідно відкрити аналітичні рахунки “Придбання вантажного автомобіля” та “Придбання кормороздавальника” до синтетичного рахунку 15 “Капітальні інвестиції” в макетах рахунків бухгалтерського обліку, наведених нижче.

Визначте повну собівартість придбаних вантажного автомобіля і кормороздавальника та оприбуткуйте їх до складу основних засобів.

Після заключення рахунків бухгалтерського обліку складіть баланс підприємства станом на ____________ 20__р. у макеті балансу підприємства.
Перелік і зміст господарських операцій підприємства

за ______________20___р.

п/п


Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1.

До господарства надійшли від постачальника (розрахунки не проведені) :

А) вантажний автомобіль

Б) кормороздавальник

РАЗОМ14500,00

2700,00

17200,00

2.

Нарахована заробітна плата працівникам за доставку в господарство:

А) вантажного автомобіля

Б) кормороздавальника

РАЗОМ


69,00

31,00

100,00

3.

Списуються послуги вантажного автотранспорту за доставку кормороздавальника


39,00

4.

Списуються нафтопродукти, використані на перегін вантажного автомобіля в господарство

54,00

5.

Перераховано з розрахункового рахунку господарства в погашення кредиторської заборгованості постачальнику за вантажний автомобіль і кормороздавальник


17200,00

6.

Оприбутковані до складу основних засобів за фактичною собівартістю (суму визначте):

А) вантажний автомобіль

Б) кормороздавальник (суму визначте)

Журнал реєстрації господарських операцій підприємства

за ______________ 20__р.

п/п


Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Баланс підприємства
станом на ____________20__р.

Актив Пасив

п\п

Статті балансу

Сума, грн.

п\п

Статті балансу

Сума, грн.


БАЛАНСБАЛАНС

Завдання 2.


  1. На підставі балансу підприємства (умовні дані) станом на 1 ______________ 20__р. відкрийте синтетичні рахунки в макетах рахунків бухгалтерського обліку, наведені нижче.

Баланс підприємства станом на ___________ 20__р.

Актив Пасив

п\п


Статті балансу

Сума, грн.

п\п


Статті балансу

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

1


2

3

4

5

6

7

Основні засоби:

первісна

знос

залишкова вартість

Готова продукція

Матеріали

Каса

Поточний рахунок

Незавершене виробництво

Розрахунки з підзвітними особами


474740

100040

374700

31400

10630

170

117800

38450
120

1
2

3

4

5

Статутний капітал
Розрахунки з оплати праці

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

Розрахунки з кредиторами

Короткострокові позички банків

540300

17800

870

7200
7100

БАЛАНС

573270
БАЛАНС

573270


Макети рахунків бухгалтерського обліку

Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт


Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт


Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт


2. На підставі нижченаведених умовних даних відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 20 “Виробничі запаси”, субрахунок 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення” в макетах рахунків бухгалтерського обліку.
Макети рахунків бухгалтерського обліку

Дт

Кт
Дт

Кт
Дт

Кт

Відомість залишків матеріалів на синтетичному рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунок 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

станом на 1__________20__р.Аналітичні рахунки

Сальдо


Кількість (одиниць)

Сума, грн.

Матеріали “А” (ціна 20,00 грн.)

Матеріали “В” (ціна 10,00 грн.)

Матеріали “С” (ціна 25,00 грн.)

250

463

40

5000,0

4630,00

1000,00

РАЗОМ
10630,00


На підставі нижченаведених господарських операцій за _____________ (місяць) 20___р. на підприємстві складіть бухгалтерські проводки і запишіть їх до “Журналу реєстрації господарських операцій”, після чого рознесіть їх на синтетичні та аналітичні рахунки.

Для відображення господарських операцій, пов’язаних з купівлею матеріалів “А”, “В”, “С”, необхідно відкрити аналітичні рахунки “Придбання матеріалу “А”, “Придбання матеріалу “В”, “Придбання матеріалу “С” до синтетичного рахунку 20 “Виробничі запаси”, субрахунок 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення” в макетах рахунків бухгалтерського обліку, наведених вище.

Визначте собівартість закуплених матеріалів “А”, “В”, “С” та оприбуткуйте їх за фактичною собівартістю.

Після заключення рахунків бухгалтерського обліку складіть баланс підприємства станом на 1___________ 20__р. у макеті балансу підприємства.


Перелік та зміст господарських операцій підприємства

за _______________ 20__р.


п/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1


2

3

1.
2

3

4
5

До господарства надійшли від постачальника (розрахунки не проведені) :

а) матеріали “А” – (100 од.) ціна 25,00 грн.

б) матеріали “В” – (50 од.) ціна 20,00 грн.

в) матеріали “С” - (200 од.) ціна 30,00 грн.

РАЗОМ

Нарахована заробітна плата працівникам за навантаження та розвантаження матеріалів:

“А”

“В”

“С”

Списуються послуги вантажного автотранспорту за доставку в господарство матеріалів:

“А”

“В”

“С”

Перераховано з розрахункового рахунку господарства в погашення кредиторської заборгованості за матеріали

Оприбутковані за фактичною собівартістю закупівельні матеріали

“А” (суму визначте)

“В” (суму визначте)

“С” (суму визначте”2500,00

1000,00

6000,00

9500,00

4,00

3,50

5,40

3,50

2,40

3,80
9500,00


Журнал реєстрації господарських операцій підприємства за _____________ 20__р.


п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3


4

5Баланс підприємства

станом на ____________ 20__р.

Актив Пасив

п\п

Статті балансу

Сума, грн.

п\п

Статті балансу

Сума, грн.


БАЛАНСБАЛАНС