vchilka.in.ua 1


Додаток №2

до рішення Броварської міської ради

від ______________ № __________Програма зайнятості населення міста Бровари

на період до 2017 року


ЗМІСТ


Стор.


І.

Паспорт Програми зайнятості населення м. Бровари на період до 2017 року3-4

ІІ.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста

та розвитку ринку праці


5-6

III.

Основні показники ринку праці


6


ІV

Показники професійної підготовки та використання робочої сили


6-7

V

Працевлаштування на нові робочі місця


8

VІ.

Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України


9

VІI.

Показники сприяння зайнятості інвалідів


10-12


VІIІ.

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року13-18I.Паспорт Програми зайнятості населення

м. Бровари на період до 2017 року


Програма зайнятості населення міста Бровари на період до 2017 року розроблена відповідно до Законів України „Про зайнятість населення ”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ” «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення ради регіонів від 25.12.2012року, наказу Міністерства соціальної політики України від 11.02.2013 №50 „Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 07.02.2013 №46 «Про обласну міжвідомчу робочу групу щодо розроблення проекту змін до Програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки та подовження її терміну дії до 2017 року».

Мета Програми: здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення продуктивної зайнятості населення, зниження соціальної напруги на фіксованому ринку праці, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці, запобігання масовому безробіттю внаслідок кризових явищ та структурних змін в економіці, забезпечення соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення.

Пріоритети Програми: Пріоритетними напрямами зайнятості населення м. Бровари визначені:

 • сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, збереження і створення робочих місць;

 • розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення;

 • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту;

 • надання соціальних послуг безробітним та профілактика настання безробіття;

 • регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили.

Основними завданнями Програми є: • підвищення ефективності державної політики зайнятості населення, враховуючи пріоритетність;

 • створення нових високотехнологічних і модернізація існуючих робочих місць;

 • створення сприятливих умов для започаткування та ефективного розвитку малого та середнього бізнесу та самозайнятості населення;

 • легалізація трудових відносин у малому бізнесі;

 • сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують додаткового соціального захисту, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями.


Основні принципи Програми:


 • принцип об’єктивності (Програма розробляється на основі інформації органів державної статистики, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);

 • принцип гласності ( доступність для громадськості);

 • принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, профспілкових організацій, громадян);


Терміни реалізації Програми: 2013 - 2017 роки.


Фінансування Програми: цільового фінансування Програми зайнятості населення м. Бровари на період до 2017 року з місцевого бюджету не передбачено. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів інвесторів, Фонду України соціального захисту інвалідів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Очікувані результати:


 • підвищення рівня зайнятості населення;
 • збільшення за рахунок усіх джерел фінансування нових робочих місць;


 • підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом направлення на професійне навчання;

 • збільшення рівня охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами.ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста та

розвитку ринку праці


Основні прогнозні показники та перспективи економічного і соціального розвитку міста на період до 2017 року визначені з урахуванням оцінки реального стану економіки міста за підсумками 2012 року та тенденцій, що складаються протягом 2013 року.

За прогнозами, протягом 2013 - 2017 років продовжиться стабілізація економічної ситуації в місті, зростатимуть темпи росту, як абсолютних, так і відносних економічних показників.

У 2013 році передбачається, що основне коло підприємств залишиться на рівні 2012 року. Обсяг реалізованої продукції у 2013 році складе близько 1262,0 млн. грн.. або 105% у порівнянні до 2012 року.

У 2013 році збережеться тенденція щодо забезпечення реалізації у м. Бровари державної політики щодо збільшення надходжень капітальних інвестицій у розвиток різних галузей життєдіяльності міста.

Прогнозується, що за рахунок реалізації інвестиційних проектів капітальні інвестиції у 2013 році складуть близько 550 млн.грн., 2014 році понад 850 млн.грн, 2015 році понад 450 млн. грн., 2016 -2017 роках понад 800 млн. грн. щороку.

Погашення або зведення до мінімуму заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, підвищення посадових окладів сприятиме зростанню середньомісячної заробітної плати.

Діяльність у сфері розвитку підприємництва в місті протягом 2013-2017 років буде спрямована на створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності, подальшого розвитку малого і середнього бізнесу. Передбачається, що в місті поступово буде збільшуватися кількість діючих малих підприємств, внаслідок чого поступово стабілізуються показники соціально - економічного розвитку. Демографічна ситуація в м. Бровари, протягом 2013-2017 роках за прогнозом, як і раніше, буде характеризуватися позитивною динамікою, як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок природного приросту населення. За рахунок капітальних вкладень, фінансової підтримки підприємств окремих галузей економіки, суб’єктів малого бізнесу, інвестиційних та інноваційних проектів тощо, а також коштів підприємств, організацій, установ усіх форм власності та підприємців із числа фізичних осіб планується створити у 2013 році - 1896 робочих місць 2014-2017 роках понад 2000 робочих місць щорічно. Очікується створення переважної частини новостворених робочих місць на малих та колективних підприємствах міста у сфері промисловості, логістики, торгівлі і транспортного обслуговування за рахунок приватного капіталу. Планується, що для отримання соціальних послуг до центру зайнятості протягом 2013 – 2017 років звернеться понад 2400 осіб щорічно, які проживають в м. Бровари .


Згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» одним із видів соціальних послуг є пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні. Тому на 2013-2017 роки планується працевлаштувати за допомогою служби зайнятості щорічно понад 1000 осіб. В 2013-2014 роках планується 16 мешканцям міста надати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, в 2015році – 17 особам, в 2016- 2017 роках – 18 особам відповідно.

З метою здійснення активної політики зайнятості, розширення ділової активності незайнятого населення, підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці передбачається залучити до участі у громадських роботах в 2013-2017 роках відповідно 364, 377, 378, 379 та 380 осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Протягом 2013 року планується здійснення профпідготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації 236 особам, в 2014- 2016 роках – 231 особі та 234особам протягом 2017року.


III. Основні показники ринку праці


Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1.Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього53,1

53,5

53,5

54,0

54,1

54,1

54,1


2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:

віком 15 - 70 років

53,0

54,2

54,8

54,9

55,0

55,0

55,0


IV. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили


Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

1596

1077

825


921925


10751075


у тому числі:- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього


896

607

354

404

405

480

480

- випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

464

216

221

287

290

365

365

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

236

254

250

230

230

230

230

2. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0


3. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб


2,9

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

12,6

9,8

9,6

8,9

8,8

8,2

8,1

4. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб


1,8

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

7,8

4,7

4,6

4,5

4,0

3,9


3,8
IV. Працевлаштування на нові робочі місця


Найменування

показника

2011

звіт


2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього


-

-

1896

2000

2050

2070

2100

з них:

1.1 юридичними особами


-

-

1200


363


621

519

418

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

-

-

1116371425

1551

1682

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

-


-

1896

2000

2050

2070

2100

- промисловість, виробництво електроенергії, газу та води

-

-

965

1030

370

369

293

- будівництво


-

-

-

224

150

150

160

- оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту823

456

1320

1343

1420

- освіта

-

-

-

-

-

-

-

- готелі та ресторани-

-

-

-

-

- транспорт і зв’язок


-

-

93

162

130

138

142

- фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

-

- операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

-

-

-

-

40

50

60

- державне управління-

-

-

-

-

- охорона здоров’я та соціальна допомога

-

-

15

32

30

10

15

- колективні, громадські та особисті послуги

-

-

-

46

10

10


10

- інші


-

-

-

50

-

-

-V. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України (осіб)Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2181


2428

2432

2436

2440

2442

2445

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1402

1485

2407

2404


2403

2403

2403

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

893

1058

1060

1061

1062

1063

1064

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

300

240

870

916

939

940

945

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

271

241

236

231

231

231

234

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

314

332

364

377

378

379

380

з них зареєстрованих безробітних

310

325

362

376

377

375


379

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

264

349

474

476

479

524

549

з них організували власну справу

24

15

16

16

17

18

18VI. Показники сприяння зайнятості інвалідів


(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*


907

950

960

970

980

990

1100

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

2

11

7

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України


55

55

50

50

53

54

55

3.1. з них зареєстровані безробітні

50

49

49

49

52

53

54

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

18

21

20

20

20

20

21

4.1. з них зареєстровані безробітні

16

20

18


18

19

20

21

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

1

0

1

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

1

4

4

4

4

4

4

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

1

4

4

4

4

4

4

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

23

28

16

14

10

10

10

зокрема за рахунок:
6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

10

9

6

4

-

-

-

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

13

14

10

10

10

10

10

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.


8

12

8

6

6

6

6

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні


0

0

0

0

0

0


0

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).


VІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері

зайнятості населення до 2017 року

Найменування заходу

Виконавці

Строк

виконання


Обсяги та джерела фінансування

І. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1

Розширити мережу інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, надавати практичну допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам у розробленні бізнес-планів, започаткуванні і розвитку стратегії власної справи, в оволодінні основами ринкової економіки та підприємництва.

Управління економіки, Броварський міськрайцентр зайнятості, Дозвільний центр
2013-2017 роки
1.2.

Сприяти реалізації інвестиційних проектів з метою створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці.

Управління економіки

2013-2017 роки
1.3.

Забезпечувати надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню в рамках проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів щодо можливостей започаткування та ведення власної справи

Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління економіки


2013-2017 роки
1.4.

Відстежувати процеси у сфері зайнятості населення міста, виконанням місцевих програм розвитку малого підприємництва шляхом проведення моніторингу створення робочих місць, попиту і пропозицій робочої сили на ринку праці.

Управління соціального захисту населення, Управління економіки, Броварський міськрайцентр зайнятості


2013-2017 роки
1.5

Створювати умови для самозайнятості населення та підтримувати підприємницьку ініціативу безробітних.

Броварський міськрайцентр зайнятості

Постійно

1.6.

Сприяти розширенню сфери зайнятості населення шляхом створення у 2013 році –1896,

у 2014 році – 2000.,

у 2015 році - 2050.,

у 2016 році – 2070.,

у 2017 році – 2100. нових робочих місць з належними умовами і гідною оплатою праці.

Управління економіки, Управління соціального захисту населення, Броварський міськрайцентр зайнятості2013-2017 роки
1.7.

Вивчати потреби роботодавців у трудових ресурсах. Здійснювати моніторинг регіонального ринку праці

Броварський міськрайцентр зайнятості Управління економіки, Управління соціального захисту населення


2013-2017 роки
1.8

Забезпечити організацію та проведення семінарів з роботодавцями з питань роз’яснення законодавства про працю та зайнятість на постійно діючій основі

Броварський міськрайцентр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області2013-2017 роки
ІІ. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1.

Надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проводити анкетування підприємств з питання організації професійного навчання персоналу на виробництві

Управління соціального захисту населення, Управління економіки, Управління освіти і науки та молоді, Броварський міськрайцентр зайнятості2013-2017 роки
2.2.

Проводити серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційну роботу з метою мотивації у виборі робітничих професій, затребуваних на ринку праці


Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління освіти, науки та молоді


2013-2017 роки
2.3.

Забезпечувати професійне навчання незайнятого населення з урахуванням потреб ринку праці

Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління освіти, науки та молоді


2013-2017 роки
2.4.

Забезпечити тимчасову зайнятість безробітних громадян шляхом організації та проведення оплачуваних громадських робіт їх фінансування згідно з чинним законодавством виходячи з потреб територіальної громади міста, з залученням коштів роботодавців

Броварський міськрайцентр зайнятості, виконавчий комітет Броварської міської ради


2013-2017 роки
2.5.

Організувати проведення з учнями загальноосвітніх навчальних закладів групових та масово-профорієнтаційних заходів: „Уроки реального життя ”, „Кроки у професійне майбутнє ”, профорієнтаційні зустрічі та заходи розважально-змагального характеру, презентації професій, навчальних закладів та курсів навчання, тощо

Броварський міськрайцентр зайнятості

Управління освіти і науки та молоді,


2013-2017 роки
2.6.

Надавати психологічну підтримку безробітним для підвищення їх самооцінки та посилення мотивації до пошуку роботи


Броварський міськрайцентр зайнятості


2013-2017 роки
ІІІ. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1.

Забезпечити організацію та проведення семінарів з роботодавцями з питань роз’яснення законодавства про працю на постійно діючій основі.

Броварський міськрайцентр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області, управління соціального захисту населення


2013-2017 роки
3.2.

Створювати оптимальні умови для обслуговування населення, забезпечити громадянам доступність соціальних послуг незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування та актуальної інформації щодо ситуації на ринку праці.Броварський міськрайцентр зайнятості2013-2017 роки
3.3.

Сприяти включенню у колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць.

Управління соціального захисту населення


2013-2017 роки
3.4.

Організувати інформаційно-роз’яснювальну та профконсультаційну роботу з незайнятим населенням, здійснювати заходи з професійної переорієнтації вивільнюваних працівників з підприємств, установ та організацій, а також звільнених з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.


Броварський міськрайцентр зайнятості

2013-2017 роки
3.5

Забезпечити дотримання вимог щодо гендерної рівності та коректності заповнення вакансій для жінок і чоловіків, заявлених роботодавцями в службу зайнятості.

Броварський міськрайцентр зайнятості

2013-2017 роки
3.6

Підвищити рівень поінформованості населення про можливі ризики для громадян, які вирішили працювати в інших країнах, шляхом:

- організації та проведення превентивних заходів з питань трудової міграції, протидії торгівлі людьми;

- легалізація трудових відносин;

- наповнення інформаційних куточків в центрах зайнятості інформацією щодо правових основ легальної трудової міграції, ризиків для нелегальних мігрантів та переваг працевлаштування в Україні;

- використання офіційних веб-сайтів;

- розповсюдження друкованої продукції.

Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління соціального захисту населення, Управління економіки, Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області,

2013-2017 роки
ІV.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1

Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям незайнятого населення, які потребують додаткових гарантій працевлаштування, для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:


- проводити профорієнтаційні заходи для цільових груп населення (молоді, інвалідів, жінок, осіб без професії, випускників загальноосвітніх навчальних закладів);

- забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг соціально вразливим категоріям населення та інвалідам перед направленням їх на професійне навчання.


Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління соціального захисту населення, Управління освіти і науки та молоді, Служба у справах сім’ї та дітей, Київське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів


2013-2017 роки
4.2.

З метою вирішення питань працевлаштування залучати осіб з інвалідністю до активних форм сприяння зайнятості:

- професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, як за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за кошти Фонду соціального захисту інвалідів;

- оплачуваних громадських робіт;

- підприємницької діяльності за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю.

Броварський міськрайцентр зайнятості, Управління соціального захисту населення, Київське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів


2013-2017 роки
4.3.

Забезпечити без бар’єрний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до центрів зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг.

Броварський міськрайцентр зайнятості


2013-2017 роки


4.4.


Сприяти працевлаштуванню неповнолітніх з малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у вільний від навчання час і під час канікул.

Служба у справах сім’ї та дітей


2013-2017 роки


Міський голова І.В. Сапожко