vchilka.in.ua 1

---------------------------------------------------------------------------
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 8 лютого 2006 року N 3404-IV
Про внесення змін до Лісового кодексу України
Викладено у новій редакції Лісовий кодекс України.
Встановлено, що ліси можуть перебувати в державній, комунальній та
приватній власності.
Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату
набувати у власність у складі  угідь  селянських,  фермерських  та
інших  господарств  замкнені  земельні  лісові  ділянки  загальною
площею до  5  гектарів.  Ця  площа  може  бути  збільшена  в  разі
успадкування лісів згідно із законом.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 22 лютого 2006 року N 3456-IV
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Змінами встановлено, що взяття на   облік  платників податків, для
яких  законом установлені особливості їх  державної реєстрації  та
які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців,  здійснюється не  пізніше  наступного
робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.
Фізична  особа,  яка  не  має  статусу  підприємця та використовує
найману  працю,  у  десятиденний  строк  після укладення трудового
договору (контракту) з  першим  із  найманих  працівників  повинна
подати  заяву  про взяття на облік у Фонді соціального страхування
від нещасних випадків.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 22 лютого 2006 року N 3460-IV
Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України
Статут визначає  сутність  службової  дисципліни,  обов'язки  осіб
рядового  і начальницького складу органів внутрішніх справ України
стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень,
порядок і права начальників щодо їх застосування, а також  порядок
оскарження дисциплінарних стягнень.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 23 лютого 2006 року N 3477-IV

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з

прав людини
Закон регулює відносини,  що  виникають  у  зв'язку  з  обов'язком
держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах
проти України.
Передбачено,  що   виплата   Стягувачеві  відшкодування  має  бути
здійснена у тримісячний строк з моменту набуття  Рішенням  статусу
остаточного.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 23 лютого 2006 року N 3490-IV
Про внесення змін до Закону України  "Про  боротьбу  з  корупцією"
щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень
За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією,
на  підставі цього  Закону  несуть  відповідальність  такі  особи,
уповноважені на виконання функцій держави: а) державні  службовці;
б) Прем'єр-міністр   України,      Перший    віце-прем'єр-міністр,
віце-прем'єр-міністри,   міністри;  в) народні  депутати  України,
депутати Верховної  Ради   Автономної  Республіки  Крим,  депутати
сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних
рад;  г) посадові  особи  місцевого  самоврядування;  ґ) військові
посадові  особи Збройних Сил України та інших військових формувань
(крім військовослужбовців строкової служби).
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 23 лютого 2006 року N 3497-IV
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
Кодекс   доповнений   главами  20-1 ПРИЙОМНА СІМ'Я,   20-2 ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ.
Дитячий будинок сімейного типу  - окрема  сім'я, що створюється за
бажанням  подружжя  або  окремої  особи, яка не перебуває у шлюбі,
для  забезпечення  сімейним  вихованням   та спільного  проживання
не  менш  як  п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Прийомна сім'я - сім'я, яка  добровільно  взяла  на  виховання  та
спільне  проживання  від одного  до чотирьох дітей-сиріт і  дітей,
позбавлених батьківського піклування.
ЗАКОН
УКРАНИ

від 23 лютого 2006 року N 3509-IV

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Змінами передбачено, що за невнесення  в установленому  порядку та
розмірі плати за аеронавігаційне обслуговування  повітряних  суден
експлуатант,  а якщо  його  особа  невідома, - власник повітряного
судна несуть відповідальність, передбачену законодавством.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 23 лютого 2006 року N 3513-IV
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік"
Змінами встановлено, що нарахування страхової суми  з   державного
обов'язкового    особистого     страхування    військовослужбовців
здійснюється   у  разі загибелі  (смерті) військовослужбовця (крім
військовослужбовців строкової служби) під час виконання обов'язків
військової служби в розмірі десятирічного грошового   забезпечення
(посадовий  оклад,  оклад за військове звання, відсоткова надбавка
за вислугу  років  та  100-відсоткова надбавка), в інших  випадках
загибелі (смерті)  та у разі загибелі (смерті)  військовослужбовця
строкової служби - виходячи із рівня 170 гривень, у інших страхових
випадках - виходячи із рівня 85 гривень.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 14 березня 2006 року N 3519-IV
Про внесення змін до деяких законів України
Для складання та уточнення загальних списків  виборців, продовжено
утворення  робочих груп обліку виборців до дня проведення чергових
виборів включно.
Законом передбачено, що на  чергових  виборах  народних  депутатів
України,  які   будуть   проводитися   у    березні   2006   року,
окружні  виборчі   комісії   повинні  виконати  зобов'язання  щодо
утворення  дільничних  виборчих  комісій,  там,  де  вони  на  час
оприлюднення цього Закону ще не утворені,  не пізніш як на  третій
день після дня набрання чинності цим Законом.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 14 березня 2006 р. N 279

Про внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт

за рахунок коштів державного бюджету та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 р.
N 1190
Визначено  процедуру  доведення  геологічних (технічних)  завдань,
прийняття    та     оцінки     їх     результатів,    фінансування
геологорозвідувальних  робіт,  що   проводяться  за рахунок коштів
державного  бюджету  на  території  України,  її  континентальному
шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 287
Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 24  лютого
2003 р. N 213
Окружна  виборча комісія по  виборах  народних  депутатів  України
може   провадити    виплату   одноразової    грошової   винагороди
залученим  спеціалістам,  експертам  і технічним працівникам після
встановлення підсумків голосування у відповідному  територіальному
виборчому  окрузі  в  межах загальної економії фонду оплати праці,
передбаченого кошторисом видатків окружної  виборчої  комісії,  за
умови  100-відсоткового  здійснення інших видатків з підготовки та
проведення  виборів.  Розмір   одноразової   грошової   винагороди
визначається на засіданні виборчої комісії за поданням її голови і
залежить від особистого внеску  кожного  залученого  працівника  у
роботу  комісії та не може перевищувати розмір місячної заробітної
плати члена відповідної виборчої комісії.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 296
Про внесення  змін  до  Порядку  проведення  державної  експертизи
культурних цінностей
Встановлено, що експертиза культурних цінностей, вилучених митними
або правоохоронними   органами,  конфіскованих  за  рішенням  суду
та обернених  відповідно  до  закону  в дохід держави, проводиться
мистецтвознавцями або експертами уповноважених організацій.
КАБІНЕТ

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 297
Про затвердження Порядку надання послуг з  тимчасового  розміщення
(проживання)
Згідно Порядку готелі  та  інші об'єкти,  призначені  для  надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання), поділяються на:
     колективні -  засоби  розміщення загальною кількістю місць 10
або більше,  в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи  іншому
приміщенні і за які справляється плата за встановленими цінами;
     індивідуальні -  житло,  в  якому  за  плату  або  безоплатно
надається обмежена кількість місць (менш як 10).  У такому  засобі
одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути відокремлені одна
від одної.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 308
Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин),
що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами
про розподіл продукції
Затверджено  перелік  ділянок  надр (родовищ корисних копалин), що
можуть   надаватися  у користування на  умовах, визначених угодами
про розподіл продукції.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 310
Про затвердження Типового положення про СОС-дитяче містечко
Встановлено, що СОС-дитяче містечко - це спеціалізований  виховний
заклад для проживання, утримання та виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,   до   досягнення   ними
18-річного,  а  у  разі  продовження  навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних,   вищих   навчальних   закладах   I-IV рівня
акредитації - 23-річного віку.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 311
Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми
Допомога  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею трирічного
віку   призначається  у  розмірі,  що  дорівнює   різниці  між  50

відсотками   суми   прожиткового    мінімуму,  встановленого   для

працездатних осіб,  та середньомісячним сукупним доходом  сім'ї  в
розрахунку  на одну особу за попередні шість місяців,  але не менш
як 90 гривень  (мінімальний  розмір).  Застрахованим  особам  Фонд
соціального  страхування  з  тимчасової  втрати працездатності має
право  встановлювати  мінімальний  розмір  допомоги  в  сумі,   що
перевищує 90 гривень.
Для   призначення  допомоги  у  розмірі, що перевищує мінімальний,
подається  в  установленому  порядку  довідка про середньомісячний
сукупний   дохід сім'ї, визначений  згідно з методикою  обчислення
сукупного  доходу  сім'ї  для  всіх видів соціальної  допомоги  на
підставі довідки про доходи і декларації про  доходи  та  майновий
стан осіб.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 313
Про внесення зміни до пункту 33 Положення про порядок  проходження
альтернативної (невійськової) служби
Строк альтернативної служби становить 18 місяців, а  для осіб, які
мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади  освіти  III
та  IV  рівня   акредитації  (інститут,  консерваторію,  академію,
університет   з   освітньо-кваліфікаційним  рівнем спеціаліста або
магістра), - 13,5 місяців.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 315
Про затвердження Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої
понад   три   роки  заборгованості  перед  державою  за  кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками
та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі
Продаж  прав   вимоги   погашення  заборгованості,  в  тому  числі
оформленої   простими  векселями  на  ім'я  Мінфіну,  здійснюється
на відкритих аукціонах.
Для оформлення заборгованості (або її  частини)  векселями  Мінфін
на  підставі  даних  обліку заборгованості звертається до боржника

з  відповідною   письмовою   пропозицією   із   зазначенням   суми

заборгованості,  яку пропонується оформити векселями,  номінальної
суми векселів у валюті,  в якій надано кредит, бюджетну позичку та
фінансову допомогу на поворотній основі,  та їх кількості, а також
інформації про те,  що у разі оформлення боржником таких  векселів
пеня,  нарахована  на  відповідну  суму  заборгованості,  підлягає
списанню.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 317
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від  31
січня 2001 р. N 80
Затверджено  Основні   умови    випуску   та   порядок  розміщення
довгострокових державних облігацій.
Номінальна  вартість  однієї   довгострокової  державної облігації
становить 1000 гривень.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 328
Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності
у сфері оборони
Положення  поширюється  на Держспоживстандарт, Міноборони  та інші
центральні  органи  виконавчої   влади,  що здійснюють керівництво
військовими   формуваннями,   а  також підприємства,  установи  та
організації, що належать до сфери управління зазначених органів.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 березня 2006 р. N 329
Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів
Державний реєстр вищих навчальних закладів - це система  збирання,
накопичення,  оброблення,  аналізу  та використання інформації про
вищі  навчальні   заклади   усіх   типів   і  форм  власності,  їх
відокремлені  структурні  підрозділи (філії, представництва тощо),
створені на  території  України  та  за її межами, інших юридичних
осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти на підставі
ліцензії, виданої МОН.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 16 березня 2006 р. N 340
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2004 р. N 966

Передбачено, що робота  членів  виборчих  комісій  (у  тому  числі
тих, які виконують свої  повноваження не на платній основі) в день
голосування   та   у   дні   встановлення   підсумків  голосування
оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисах
відповідних  виборчих комісій,  у розмірі не більш як 14 відсотків
мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 17 березня 2006 р. N 353
Про  затвердження   Порядку   здійснення    офіційного   перекладу
багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову
Встановлено, що перекладу  підлягає  консолідована  версія  тексту
договору  з урахуванням  усіх  змін, що  набрали чинності, а також
тексти договорів про внесення змін до нього.
Офіційний   переклад багатосторонніх міжнародних договорів України
на українську мову здійснює МЗС.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ 21.02.2006 N 89
Про  затвердження   Норм  безплатної  видачі  спеціального  одягу,
спеціального  взуття  та  інших  засобів  індивідуального  захисту
працівникам машинобудування та металообробної промисловості
Наказ вводиться в дію з 1 липня 2006 року.
Норми  є   обов'язковими  для  всіх   підприємств   та організацій
машинобудування  та металообробки незалежно від форми власності, а
також   поширюються   на  підприємства  інших   видів  економічної
діяльності,  де   виконуються   технологічні   процеси  або окремі
роботи, віднесені до машинобудування та металообробки.
ДЕРЖАВНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
НАКАЗ 25.01.2006 N 13
Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції
осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах

Особи, узяті під  варту  можуть  листуватися  з  родичами,  іншими

громадянами, а також з підприємствами, установами й  організаціями
тільки з письмового дозволу особи або органу,  у  провадженні яких
перебуває  справа.  Після  набрання вироком законної  сили  особи,
узяті  під варту, здійснюють листування відповідно до вимог статті
113  Кримінально-виконавчого кодексу України [http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.exe?1129-15] [1129-15].
Листування  між  засудженим,  що  перебувають у місцях позбавлення
волі і не є родичами,  допускається тільки з дозволу адміністрації
установи виконання покарань.
ДЕРЖАВНЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.02.2006 N 68
Про залучення банків України до касового  обслуговування  з  метою
оплати готівкою чеків органів Державного  казначейства  України  у
2006 - 2008 роках
Встановлено,  що для виплат готівки органи Державного казначейства
України  можуть  відкривати рахунки за балансовими рахунками 257-ї
групи   Плану  рахунків   бухгалтерського  обліку  банків  України
( z0918-04 ) виключно в установах банків.
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.12.2005 N 1242
Про затвердження картки  обліку  дорожньо-транспортних  пригод  та
Інструкції щодо її заповнення
Затверджено    картку     обліку   дорожньо-транспортної   пригоди
( za267-06 ), яка  є  формою  первинної облікової документації, що
містить  основні дані про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП),  які
підлягають обліку, узагальненню та подальшому аналізу.
ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 23.01.2006 N 11
Про  затвердження   Інструкцій   щодо  заповнення  форм  державних
статистичних спостережень про надходження продукції тваринництва на
переробні підприємства
Інструкція  щодо   заповнення   форми   державного   статистичного
спостереження N 11-заг "Звіт про надходження  худоби та  птиці  на
переробні підприємства за січень -________ 200_ року (квартальна)"

та N 13-заг "Звіт про надходження молока на переробні підприємства

за  січень  -________    200_   року (квартальна)" вводиться в дію
з 1 квітня 2006 року.
ДЕРЖАВНА
МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ 02.03.2006 N 163/242/159/100
Про затвердження Вимог до  технічного  оснащення  та  облаштування
території спеціальної (вільної) економічної зони й до  контролю за
переміщенням товарів через кордони цієї зони
Передбачено, що територія   спеціальної (вільної) економічної зони
повинна бути огороджена по периметру таким чином, щоб унеможливити
несанкціоноване  й   неконтрольоване  переміщення  та  проникнення
через її кордони товарів, транспортних засобів і фізичних осіб.
МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ 21.03.2006 N 14/5
Про затвердження Змін до Положення про Головне управління  юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні,
Київське та Севастопольське міські управління юстиції
Змінами  встановлено, що  управління  юстиції  організовує  роботу
установ  нотаріату,  перевіряє   їх діяльність і вживає заходів до
її поліпшення, здійснює  контроль  за  виконанням  нотаріусами  їх
професійних  обов'язків, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії
нотаріату,  організовує та забезпечує надання нотаріусами правової
допомоги з питань учинення нотаріальних дій.
МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ 21.03.2006 N 16/5
Про внесення змін до Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату
Визначено  завдання, функції та порядок діяльності кваліфікаційної
комісії нотаріату, яка утворюється при Головному управлінні юстиції
Міністерства  юстиції   України   в  Автономній  Республіці  Крим,
обласних,  Київському  та  Севастопольському  міських  управліннях
юстиції.
Строк  дії  повноважень  Комісії  становить  п'ять  років  від дня

проведення її першого засідання.