vchilka.in.ua 1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Г.І. Калінічева


основи теорії державного будівництва

та їх застосування в умовах україни


Навчально-методична розробка теми


Модуль 3Н-1 «Основи теорії та історії державного будівництва в Україні» програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України


Київ 2010

Рецензенти:


Лукашевич М.П., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

Кудряченко А.І., доктор історичних наук, професор, директор Інституту європейських досліджень НАН України


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (30 грудня 2009 року, протокол №8).


Калінічева Г.І.

Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України: Навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 33 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.


© Калінічева Г.І., 2010

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010


Зміст


1.

Зміст та навчальні елементи теми4

2.

Мета та завдання вивчення теми

4

3.

Список рекомендованої літератури та джерел

5

4.

Перелік контрольних питань

9

5.

Тестові завдання для перевірки знань

9

6.

Конспект лекції "Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

13
 • Теоретичні засади державного будівництва
13
 • Поняття держави, її головні ознаки та типологія
14
 • Теорії походження держави. Функції держави
21 • Демократизація державного будівництва в Україні на сучасному етапі


25
 • Органи державної влади України: повноваження, форми і методи діяльності.

301. Зміст та навчальні елементи теми


Теоретичні засади державного будівництва. Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, організація влади (органи управління та силові структури), адміністративно-правова та податкова система, суверенітет. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет.

Історичні умови і об'єктивні детермінанти, що обумовлюють виникнення держави. Сучасні теорії походження держави. Форми державного устрою та державного правління. Типологія політичних режимів. Демократичні, тоталітарні та авторитарні режими. Функції держави.

Фундаментальні основи розбудови демократичної держави. Принципи розподілу гілок влади та формування інституту громадянського суспільства.

Особливості історичного розвитку України та умов розбудови власної держави. Сучасний етап розвитку суверенної держави України: складові демократичного сходження та євроінтеграційних устремлінь.


2. Мета та завдання вивчення теми


Мета вивченя теми:


 • підвищити теоретичний рівень слухачів з проблем державотворення та узагальнити уявлення про історичний шлях України;

 • розкрити теоретичні засади державного будівництва;

 • визначити історичні умови та об'єктивні детермінанти, що обумовлюють виникнення держави;

 • визначити характерні ознаки політичних режимів та фундаментальні засади формування демократичної держави;
 • поглибити знання про розвиток державного будівництва в Україні та проаналізувати специфіку становлення української державності на сучасному етапі.Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:


знати:

 • основні теоретичні засади та поняття державного будівництва;

 • поняття та головні ознаки держави;

 • сучасні теорії походження держави, форми державного устрою та державного правління;

 • принципи розподілу гілок влади у демократичній державі;

 • порядок організації і діяльності системи органів державної влади і місцевого самоврядування;

 • сутність державотворчих процесів, що відбуваються в Україні.


вміти:

 • володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва;

 • розуміти сутність історичних державотворчих процесів, зокрема тих, що відбуваються в Україні

 • аналізувати історичні й політичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні на сучасному етапі;

 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України;

 • обґрунтовувати і відстоювати власну позицію щодо подій та явищ суспільного життя на основі історичного минулого і сучасного розвитку держави;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності державного службовця, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення;

 • застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення;

 • відстоювати власні переконання в політичних та ідеологічних дискусіях;

 • використовувати набуті знання для активної участі у розбудові держави та реформуванні політичного устрою.


3. Список рекомендованої літератури та джерел3.1. Основна література:


  1. Ведєрніков Ю. А., Папірна А.В. Теорія держави і права: навч. посібник. – К. : Знання, 2008. — 333с.

  2. Глухачов Є. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Навч. посібн. / А.М.Колодій, А. Ю. Олійник. – К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2001. – 304 с.

  3. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посібник. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

  4. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищих навч. закл.. – К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. – 671 с.

  5. Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук (ред.), Н.М. Оніщенко (ред.). – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688c.

  6. Колодій А.М., Олійник А.Ю., Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. –2. вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

  7. Кремень В.Г., Андрущенко В.П., Воронкова В.Г., Лузан А.О., Полуріз В.І. Політологія: Підручник для студ. вищих навч. закладів / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Ю.І. Кулагін (заг.ред.), В.І. Полуріз (заг.ред.). – К. : Альтерпрес, 2002. – 612с.

  8. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

  9. Одинцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Нач. посіб. – К.: “Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – 288 с.

  10. Політична історія України ХХ століття: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Кудряченко А.І., Калінічева Г.І., Костиря А.А. – К. : МАУП, 2006. – 696 с.

  11. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Танцюра (ред.). — К. : Видавничий центр "Академія", 2002. – 488 с.
  12. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. А.І.Кудряченка. – К.:НІСД, 2007. – 396 с.


  13. Рубцов В.П., Фіалко С.В. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Університет "Україна", 2005. – 256 с.

  14. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Учеб. пособие. – 2. изд., перераб. и доп. – Х. : Эспада, 2004. – 304 с.

  15. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Закарпатський держ. ун-т. –Чернівці : Наші книги, 2007. – 280 с.


3.2. Додаткова література:


  1. Бодрова І.І., Болдирєв С.В., Величко В.О., Кулакова А.І., Любченко П.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / С.Г. Серьогіна (ред.). – Х. : Право, 2005. – 255 с.

  2. Гнилорыбов В.В., Тихонов В.Н. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: учебное пособие / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : Издательство ВНУ им. В.Даля, 2004. – 375 с.

  3. Державне будівництво: Зб. нормативно-правових актів / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого / М.І. Панов (ред.), М.П. Воронов (упоряд.). – Х. : Гриф, 2002. (Правові основи державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні). Кн. 1 – Х. : Гриф, 2002 – 576с.; Кн. 2 – Х. : Гриф, 2002 – 416 с.

  4. Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга?. – Х. : Фолио, 2002. – 318 с.

  5. Кульчицький С.В., Слісаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. Державотворчий процес 1985-1999 рр. – К., Екс об, 2000.
  6. Михальченко М.І., Андрущенко В.П. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії / АН України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 490с. Т. 1 – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009 – 490с Т. 2 – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009 – 458с.


  7. Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В.. Соціально- політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К. : Логос, 1997. – 178с.

  8. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Дрогобич ; К. : Видавнича фірма "Відродження", 2004. – 487с.

  9. Основи професійної підготовки держаних службовців: [Навч.посіб.] / За заг. ред. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвинова, О.Ф.Мельникова, П.І.Шевчука: Є.І.Бородін, І.В.Шпекторенко. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – 152с.

  10. Політична історія України. XX ст.: У 6 т. / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень / І. Ф. Курас (голов.ред.) – К. : Генеза, 2002.

  11. Політична система сучасної України. / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 327с.

  12. Римаренко Ю.І., Курас І.Ф., Шемшученко Ю.С., Картунов О.В., Шкляр Л.Є.. Національно- державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Юрій Іванович Римаренко (ред.). – К. : Довіра, 1999. – 559 с.

  13. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Харків, “Консум”, 2000.

  14. Чукаева В.А., Юзикова Н.С. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Курс лекций / Днепропетровский национальный ун-т. Юридический факультет. – Д. : Наука и образование, 2002. – 314 с.

  15. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.


3.3. Нормативно-правові документи


  1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
  2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст.429.; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12.


  3. Закон України "Про вибори народних депутатів України" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 27-28. – ст.366.; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15.

  4. Закон України "Про звернення громадян" [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

  5. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Вісник Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С.170.

  6. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 р. № 93-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 40. – С. 290.

  7. Закон України "Про статус народного депутата" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

  8. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. – 1995. – № 1.; Закон України "Про державну службу" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12&p=1.

  9. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

  10. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5 -19.
  11. Конституція України. – К.: ЮРІНКОМ, 1996. – 43 с.; Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.; Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.


  12. Послання Президента України до Верховної Ради України від 30 квітня 2002 року “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. –Офіційна сторінка Кабінету Міністрів України. –http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=31722&cat_id=31660

  13. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1427-12.

4. Перелік конт рольних питань:

1. Дайте визначення понятю "державне будівництво" у широкому та вузькому значеннях.

2. Що виступає конституційною основою державного будівництва?

3. Визначте місце держави як основного інституту політичної системи суспільства.

4. Назвіть ознаки (прояви) внутрішнього та зовнішнього сувереренітету держави.

5. Які форми державного устрою та державного правління Вам відомі?

6. Назвіть найпоширеніші теорії походження держави.

7. В чому полягають функції держави?

8. Назвіть засадні принципи демократизації державного будівництва в Україні.

9. Вкажіть органи державної влади, які створені в незалежній Україні в процесі державного будівництва.

10. Які форми і методи дільності державних органів влади Вам відомі?


5. Тестові завдання для перевірки знань


 1. Державне будівництво – це:

а) управління загальносуспільними справами;

б) боротьба політичних партій за влвду;

в) управлінська діяльність органів державної влади;

г) організація діяльності Верховної Ради України.


 1. Конституційними основами державного будівництва в України є:

а) загальноприйняті нормативно-правові документи, що регулюють правовідносини у суспільстві;

б) дотримання принципу поділу влади на законодавчу виконавчу і судову;

в) функціонування механізму стримування і противаг;

г) матеріальні та процесуальні конституційні норми та інститути, які закріплюють порядок організації і функціонування державних органів, а також процесуальні конституційні правовідносини, що регулюються названими нормами.


3. Держава – це:

а) організація суверенної політичної влади;

б) територія;

в) право на застосування сили;

г) носій влади в суспільстві та уособлення суверенітету народу.


4. Який із названих компонентів не належить до ознак держави?

а) територія; б) соціальний договір;

в) суверенітет; г) народонаселення.


5. Який із названих компонентів не є державним атрибутом?

а) державний гімн; б) державний суверенітет;

в) територія держави; д) герб держави.


6. Коли відбулось політичне самовизначення українського народу?

а) 1996 р.; б) 1991 р.; в) 1989 р.; г) 1917 р.


7. Республіка – це синонімічна назва:

а) конституційної монархії; б) представницької демократії;

в) системи, в якій гарантовані права та свободи громадян;

г) система, де існує авторитарний режим.


8. Президентська республіка – це:

а) держава, де верховна влада повністю зосереджена в центрі, а складові держави не мають ознак самостійності;

б) держава, в якій президент обирається народом, є главою держави і очолює виконавчу владу; глава держави (президент) пропонує склад уряду, який затверджується парламентом;


в) держава, в якій верховенство в системі державної влади належить президенту.

г) держава, в якій Президент очолює законодавчу владу.


9. Яка форма державного правілня існує в Україні на сучасному етапі:

а) парламентська республіка; б) президентська республіка;

в) парламентсько-президентська республіка;

г) президентсько-парламентська республіка.


10. Україна за своїм територіальним устроєм є:

а) унітарною державою;

б) державою з децентралізованою владою та широким місцевим самоврядуванням;

в) державою з суворо централізованою державною владою;

г) федеративною державою.


11. Концепції походження держави:

а) патріархальна; б) демократична; в) насильства;

г) теоретична; д) психологічна; є) договірна;


12. Демократія – це:

а) активна участь громадян у політичному процесі;

б) форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом влади;

в) сукупність методів, засобів і способів, за допомогою яких владні органи здійснюють управління суспільством і забезпечують своє панування;

г) форма правління народу, за якої вся повнота влади сконцентрована у суспільстві.


13. Принцип верховенства права – це:

а) ігнорування законів в житті суспільства;

б) закон первинний, право вторинне;

в) примат права над державою;

г) домінанта індивіда над суспільством.


14. Яка в Україні сьогодні існує виборча система:

а) мажоритарна; б) представницька; в) змішана; г) пропорційна.


15. Які завдання стоять перед законодавчою владою?

а) розгляд та затвердження найбільш важливих рішень виконавчої влади;

б) парламентські слухання про умови та напрямки реалізації законів;


в) забезпечення виконання бюджету;

г) додержання регламенту та процедур при прийнятті парламентських рішень.


16. Які основні функції Верховної Ради України?

а) законотворча, контрольна, установча; б) судова;

в) виконавча; г) виконавча, контрольна.


17. Яким чином законодавчий орган впливає на державно - управлінські процеси?

а) бере участь у формуванні органів виконавчої влади, створює законодавчу базу, здійснює парламентський контроль;

б) здійснює управління суспільством і окремими його елементами;

в) здійснює тиск на виконавчу, законодавчу, судову гілки влади;

г) здійснює тиск на виконавчу гілку влади.


18. Основні різновиди повноважень Верховної Ради України:

а) виконавчі; б) контрольні; в) законодавчі;

г) кадрові; д) бюджетно-фінансові; є) судові.


19. Кабінет Міністрів виступає вищим органом виконавчої влади за умов:

а) проведення чесних, прозорих виборів у чітко відведені терміни;

б) домінування однієї партії (політичної сили) в політичному житті країни;

в) підтримки складу уряду більшістю депутатів у парламенті;

г) відповідності конституційним положенням і розподілу влади на законодавчу та виконавчу.


20. Які функції повинна виконувати виконавча влада?

а) забезпечувати реалізацію законів;

б) забезпечувати підбір кадрів, які будуть виконувати організаційно-технічні функції в парламенті та структурах судів;

в) затверджувати бюджет;

г) контролювати діяльність засобів масової інформації.


21. Що із наведеного нижче відноситься до функцій судової влади?

а) відмінити або призупинити рішення законодавчої або виконавчої влади;

б) оголосити імпічмент голові держави;

в) розпустити відповідні виконавчі структури;

г) дати оцінку роботі парламенту чи регіональним органам влади.


22. Статус Президента України:

а) глава уряду; б) голова Верховної ради;

в) координатор органів виконавчої влади; г) глава держави.


23. Виконавчо – розпорядчими у структурі державних органів влади є:

а) адміністративні;

б) судові органи;

в) парламент;

г) структури президента і кабінету міністрів, регіональні і муніципальні

адміністрації.


24. В структурі держави виокремлюють:

а) органи влади та управління;

б) органи внутрішніх справ;

в) управлінсько-бюрократичний і каральний апарати;

в) апарат Верховної Ради України.


25. Діяльність державних органів влади реалізується за допомогою форм і методів:

а) демократичних, тоталітарних, авторитарних;

б) правових, організаційних, організаційно-правових;

в) законодавчих, виконавчих, судових;

г) розпорядчих, контрольних, адміністративних.следующая страница >>