vchilka.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №____ від 05.07.2011 р.


ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію

в ДП «Херсонстандартметрологія»


1. Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що знаходиться у володінні Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі ДП Херсонстандартметрологія»).


2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).


3. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.


4. Запитувач інформації має право звернутися до ДП «Херсонстандартметрологія» із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні Державної митної служби України незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.


5. Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 73011, м. Херсон, вул. Смольна 134 А ДП «Херсонстандартметрологія»

У ДП «Херсонстандартметрологія» запити також приймають:

телефоном за номером: 410447;

факсом за номером: 410448;

електронною поштою: office@khcsm.org.ua


6. Запит на інформацію має містити:

прізвище, ім'я та по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;


загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних запитів на інформацію за формами (додатки 1, 2), які можна отримати у кімнаті для прийому відвідувачів та на офіційному

веб-сайті ДП «Херсонстандартметрологія» www.khcsm.gov.ua, розділ "Доступ до публічної інформації"). Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.


8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмеженіфізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа підрозділу, відповідального за прийняття та реєстрацію таких запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу ДП «Херсонстандартметрологія» із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

9. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф,

небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, ДП «Херсонстандартметрологія» може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій


формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


11. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається ДП «Херсонстандартметрологія» на копіювання та друк в межах норм.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.


12. У разі, коли ДП «Херсонстандартметрологія», відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону України "Про доступ до публічної

інформації"( 2939-17 ), запитувачу у письмовій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.


13. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, Держмитслужба України має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі із зазначенням причини незадоволення запиту у визначений законом строк, строк у який запит буде задоволено.


14. Особи, які вважають, що права та законні інтереси порушені при розгляді ДП «Херсонстандартметрологія» інформаційних запитів, мають право звернутись до _______________________ або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 );


7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України( 2747-15 ).


Додаток 1

до Порядку складання та подання запитів

на публічну інформацію в ДП

«Херсонстандартметрологія»


Форма (для надсилання поштою,

факсом та електронною поштою)


_____________________________

_____________________________

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові запитувача

інформації або найменування запитувача,

якщо це юридична особа)


ЗАПИТ

на інформаціюПрошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _____________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)


на електронну адресу __________________________________________________________

телефаксом ___________________________________________________________________

за телефоном __________________________________________________________________


"___" ____________ 20__ року _______________

(підпис)Додаток 2

до Порядку складання

та подання запитів на публічну інформацію

в ДП «Херсонстандартметрологія»


Форма (заповнюється посадовою

особою ДП «Херсонстандартметрологія»


при поданні запиту

на інформацію по телефону

та під час особистого прийому у

ДП «Херсонстандартметрологія»


ЗАПИТ


на інформацію____________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)


____________________________________________________________________________________


Контактні дані запитувача:


Поштова адреса ______________________________________________________________________


Адреса електронної пошти _____________________________________________________________


Номер телефону ____________________________ Номер факсу _____________________________


Зміст запиту (загальні дані щодо інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа,

щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо) _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Інформацію на запит надати на поштову адресу ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _________________________________________________________________телефаксом __________________________________________________________________________

за телефоном ________________________________________________________________________


_______________________

(дата подання запиту)


Посадова особа ДП «Херсонстандартметрологія», яка оформила запит:

Посада __________________________________________________________

П. І. П. ________________________________________________________

Номер контактного телефону ______________________________________


________________________ ________________

(дата оформлення запиту) підпис


Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):


"___" ____________ 20 року __________________________

(підпис особи, яка отримала запит)