vchilka.in.ua   1 2 3 ... 5 6

Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації, документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.

Система документації — це сукупність документів, взаємопо­в'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворен­ня із певними специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні (галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо.

ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)

аппарат управления

— апарат управління

арендные отношения

— орендні відносини

брать обязательства

— брати зобов'язання

в зависимости от оснований

— залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием

у порядку, ухваленому загальними зборами

в порядке, установленном для...

у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий

— у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств

— у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим)


— у зв'язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия

— при достроковому вибутті

в случае необходимости

— за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством)

— згідно з (чинним законодавством)

в сроки

— у строки (терміни)

ввести в состав

— ввести до складу

внеочередной созыв

— позачергове скликання

возместить ущерб, который...

— відшкодувати збитки, яких...

возмещение ущерба

— відшкодування збитків

вопрос относительно...

— питання щодо

временно отстраненный (уволенный) член

— тимчасово усунений (звільнений) член

граждане, достигшие (16-летнего) возраста

громадяни, які досягли (16-річного) віку

гражданское законодательство

— цивільне законодавство

грубое нарушение

— грубе порушення (прав, зобов'язань..-)

(прав, обязательств..-)

— чинне законодавство

действующее законодательство

— дисциплінарне стягнення


дисциплинарное взыскание

— для розгляду інших суперечок

для рассмотрения других споров

— договір внутрішньогосподарський

договор внутрихозяйственный

— договір трудовий

договор трудовой

— договір цивільно-правовий

договор гражданско-правовой подрядный

— підрядний

договорное обязательство

— договірне зобов'язання

дополнительное соглашение

— додаткова угода

досрочное выбытие члена...

— дострокове вибуття члена...

дочернее предприятие

— дочірнє підприємство

если право не предусмотрено

— якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия

— зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц

— зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным положением

— зловживати службовим становищем

иметь преимущественное право

— мати переважне право

инструкция по составлению

— інструкція для складання

исключительное право


— виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата

— обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше

— як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные)

— особи неспроможні

на основе контракта

— на підставі контракту

на основе положения о...

— на підставі положення про...

наем и освобождение работника

— наймання й звільнення працівника

наложение взысканий

— накладання стягнень

нанести ущерб (урон)

— завдати шкоди

не меньше чем одной третьей арендаторов

— не менше ніж однією третиною орендарів

необходимо учитывать

— треба враховувати

неоплачиваемые поступления

— безоплатні надходження

нести ответственность

— нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию

— звертатися до відповідної організації

насчитывать не меньше чем... работников

— налічувати не менше ніж... працівників

обязанности, возложенные на...


— обов'язки, покладені на...

обязанность по контракту

— обов'язок за контрактом

определять порядок

— визначати порядок

определять размеры

— визначати розміри

органы самоуправления

— органи самоврядування

основание для освобождения от...

— підстава для звільнення від...

основания для прекращения контракта

— підстави припинення контракту

отдавать предпочтение

— віддавати перевагу

открывать счет в банке

— відкривати рахунок у банку

перераспределять требования

— перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине

— сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли

— з питань комерційної торгівлі

по договоренности

— за домовленістю

по закону

— згідно із законом

по инициативе

— з ініціативи

по необходимости

— за необхідності

по окончании действия контракта


— після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам

— з певних обставин

по поручению

— за дорученням

по собственной инициативе

— за власною ініціативою

по собственному усмотрению

— на власний розсуд

по согласию сторон

— за згодою сторін

по требованию

— на вимогу

по указанию

— за вказівкою

повод для отказа

— привід для відмови

подрядный коллектив

— підрядний колектив

пожертвования организаций

— пожертви організацій

полномочия по найму

— повноваження із найму

порядок применения

— порядок застосування

порядок разрешения споров

— порядок розв'язання суперечок

порядок расходования фонда оплаты труда

— порядок видаткування фонду оплати праці

потребляемые средства

— споживчі кошти

право, данное юридическому лицу

— право, надане юридичній особі


право на составление контракта

— право з укладання контракту

право на разрыв контракта

— право з розірвання контракту

полномочное собрание

— повноважні збори

предприятие считает возможным

— підприємство вважає за можливе

предоставить возможность

— надати можливість

предоставить права

— наділити правами

предоставленные льготы

— надані пільги

при осмотре

— при обстеженні

при уходе с должности

— при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности

— притягнення до матеріальної відповідальності

приказ о приеме на работу

— наказ про прийняття на роботу

принимать участие

— брати участь

принять во внимание

— взяти до уваги

производственные отношения

— виробничі відносини

противоположная сторона

— протилежна сторона

решающий голос

— ухвальний голос


решение опросом

— ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам

— ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника

— ухвала, прийнята за відсутності учасника

с наступлением условия

— з настанням умови

с нехваткой мест

— за браком місць

с целью предотвратить

— з метою запобігти

система найма

— система найму

система оплаты труда

— система оплати праці

служебная оплата

— службова платня

собственное имущество и средства

— власне майно і кошти

совещательный голос

— дорадчий голос

совместное предприятие

— спільне підприємство

социальное страхование

— соціальне страхування

спорный случай

— спірний випадок

споры по вопросу

— суперечки з питання

споры по контракту

— суперечки за контрактом

срок действия


— термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия

— набирати чинності з дати початку дії

степень ответственности

— ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает

— сторона, яка наймає

товары народного потребления

— товари народного споживання

трудовые отношения

— трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию

— збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования

— задовольняти вимоги

уставной фонд

— статутний фонд

установленным порядком

— установленим порядком

установленный срок

— встановлений термін

утверждение отчета

— затвердження звіту

хозяйственный партнер

господарський партнер<< предыдущая страница   следующая страница >>