vchilka.in.ua 1

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


Робоча програма


Дисципліна: «Формування здорового способу життя»

Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія

Практична психологія. Соціальна педагогікаФорма навчання

Семестр

Вид занять (години)

Всього годин/кредит

Л.

С./Лаб.

С.р.

Денна

IX

8

8

38

54/1,5Мелітополь, 2010

Мета та завдання курсу «Формування здорового способу життя»: формування уявлень у студентів поняття «здоров’я», отримання знань з формування здорового способу життя, ознайомлення з формами і методами роботи.


Робоча програма складена: асистентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти Приходько Л.М.


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти (протокол №____ від _____________20___ р.


Завідувач кафедри ___________________ О.В. Федорова


Методичні рекомендації

Дисципліна «Формування здорового способу життя» знайомить студентів із діяльністю державних і спеціалізованих служб. Метою дисципліни є формування уявлень у студентів про здоров'я, хворобу, через що можна захворіти і як зберегти своє здоров'я. Завданнями курсу є отримання знань з формування здорового способу життя, ознайомлення з формами і методами роботи з дітьми, набуття вмінь працювати з дітьми та молоддю.


В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою "л") і семінари ("с") та для самостійного опрацювання ("сам") студентами.

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS. Екзамени проводяться для студентів у разі перескладання.

Шкала оцінювання

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


Тематичне плануванняТеми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види контролю

Дати

Л.

С.

С.р.

Модуль

Змістовий модуль I. Теоретичні засади формування здорового способу життяЗдоровий спосіб життя як основа формування гармонійно розвинутої особистості.

2
2

І

1,2,4,5,7,8,9,11

Таблиці,

схеми,

презентації

Повідомлення, складання презентацій


Зміст, форми і методи навчання підлітків здоровому способу життя.

2
2

1,3,4,6,7,8,9,11

Опорні конспекти, схеми

Повідомлення, складання таблиць


Методи навчання підлітків здоровому способу життя.

2

2

2

1,2,4,5,7,9,11


Презентації,

таблиці

Складання схем, презентацій


Використання здоров’язберігаючих технологій в діяльності вчителя.
2

2

1,3,4,5,6,8,9,11

Схеми, таблиці

Реферати


Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів.10


1,3,5,7,8,9,11

Опорні конспекти

Складання опорних конспектівПідсумковий тестовий контроль


Змістовний модуль ІІ. Основні напрямки формування здорового способу життяДуховно-моральна основа здоров’я.

2


2


ІІ

5,7,8,9,11

Плакати, презентації

Опитування.


Зроби себе здоровим.
2

4

3,4,5,7,8

Схеми, таблиці, презентації

Презентації


Здорове харчування.
2

4

1,3,4,5,7

Конспекти, таблиці

Співбесіда


Соціальна політика формування здорового способу життя.10

4,5,7,8,9,11

Презентація, схеми

Опитування, рефератиПідсумковий тестовий контрольВСЬОГО:

8

8

38

Календарне плануванняНазва теми

Форма

Кількість годин

ДатаЗдоровий спосіб життя як основа формування гармонійно розвинутої особистості.

Лекція

2
Практичне

-
Сам.р.

2


Зміст, форми і методи навчання підлітків здоровому способу життя.

Лекція

2
Практичне

-
Сам.р.

2
Методи навчання підлітків здоровому способу життя.

Лекція

2
Практичне

2
Сам.р.

2


Використання здоров’язберігаючих технологій в діяльності вчителя.

Лекція

-
Практичне

2
Сам.р.

2


Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів.

Лекція

-
Практичне

-
Сам.р.

10


Духовно-моральна основа здоров’я.

Лекція

2


Практичне


-
Сам.р.

2


Зроби себе здоровим.

Лекція

-
Практичне

2
Сам.р.

4


Здорове харчування.

Лекція

-
Практичне

2
Сам.р.

4


Соціальна політика формування здорового способу життя.

Лекція

-
Практичне

-
Сам.р.

10
ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
 1. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків.


 2. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД.

 3. Формування мотивації здорового способу життя з використанням ігор-драматизацій.

 4. Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

 5. Позитивний досвід діяльності з формування здорового способу життя.

 6. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності з формування здорового способу життя.

 7. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя.

 8. Стан здоров'я дітей і молоді України.

 9. Соціальне значення здорового способу життя молоді.

 10. Робота соціального працівника у формуванні свідомості здорового способу життя.
 1. Фактори, які впливають на здоровий спосіб життя молоді.

 2. Перспективи вирішення проблем молоді та оцінка можливих шляхів формування у неї здорового способу життя.Теми практичних занять


Тема

Питання до практичного заняття

Методи і засоби

Літера тура

11

Тема 1. Здоровий спосіб життя як основа формування гармонійно розвинутої особистості.

1 .Поняття здорового способу життя. Характеристика основних складових здоров'я людини.


2.Морфофункціональні й психофізіологічні особливості підліткового віку.

З.Стан здоров'я підлітків у сучасних умовах.

4.Стереотипи поведінки сучасних підлітків, їхній вплив на здоров'я.


Співбесіда Опитування

1,3,5,6, 11

22

Тема 2. Зміст, форми і методи навчання підлітків здоровому способу життя

1. Формування позитивного
ставлення підлітків до здоров'я.

2. Педагогічні умови виховання
позитивного ставлення учнів до
власного здоров'я.

Співбесіда Дискусія

2, 3, 4, 6

33

Тема 3. Методи навчання підлітків здоровому способу життя.

1. Шляхи боротьби з
шкідливими звичками.

2. Технології підготовки і
проведення дискусій у формі
ток-шоу.

3. Форми і методи
профілактичної роботи.

Співбесіда Дискусія

5,6,8,9

44

Тема 4. Використання здоров'язберігаючих технологій в діяльності вчителя.

1. Форми здорово'язбері гаючої
діяльності.

2. Діагностика як складова
системи формування здорового
способу життя.

Співбесіда Дискусія

1,3,4,7


55

Тема 5. Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів.

1. Соціальні інститути у процесі
формування здорового способу
життя.

2. Заходи взаємодії соціальних
інститутів у процесі
формування здорового способу
життя.

Колоквіум

Контрольна

робота

1, 5, 8, 10,11

66

Тема 6. Духовно-моральна основа здоров'я.

1. Що таке хвороба.

2. Духовність, моральність і
здоров'я.

Дискусія

Робота в

малих групах

Колективне

обговорення

3,7,8,9,

10

77

Тема 7. Зроби себе здоровим.

1. Здоров'я і темперамент.

2. Характер і здоров'я.

3. Риси характеру.

Дискусія

Робота в

малих групах

Колективне

обговорення

3,4,6,8,9

78

Тема 8. Здорове харчування

1. Повноцінне здоров'я людини

2. Небезпечний ворог здоров'я


Відео

Дискусія

Колективне

обговорення

1,2,4,6,7

9

99

Тема 9. Соціальна політика формування здорового способу життя.

1. Принципові положення і
напрями розбудови здорової
соціальної політики.

2. Оцінка сучасної суспільної
ситуації.

3. Трансформаційний процес:
сутність і результати.

4. Соціальний механізм
трансформаційного процесу.

5. Функції соціальної політики

6. Рушійні сили
трансформаційного процесу.

7. Завдання соціальної політики

8. Місцеві ініціативи в
соціальній політиці.

Колоквіум

Контрольна

робота

1,4,5,

9,10Рекомендована література:


1. Актуальні проблеми здоров'я та освіти дітей на початку 21 століття: Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. - 2001. - №8. - С.1-2

2. Кобута І. Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. - 2000.-№3.-С.8

3. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

4. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.

5. Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.


6. Горащук, В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5.

7. Пархотик И.И. Как сохранить здоровье.– К.: Наукова думка, 1981.

8. Ильенков Е. В. Что же такое личность? // Философия й культура.— М., 1988.

9. Про подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - №23. - С. 3-18.

10.Наказ МОН України «Про ведення здорового способу життя дітей і молоді та заборону куріння в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»

11.Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді / Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.