vchilka.in.ua 1

Cнrkevnн farizeismus


Cнrkevnн farizeovй nedovolujн pravdivou reformu cнrkve. Jejich normou je zrada, a v?rnost Kristu poklбdajн za nejv?tљн zlo?in. „Nejkrut?ji se trestб jen jedno p?estoupenн, a to v?rnost vн?e otc?.“ (Sv. Basil Velikэ)

Samotnэ B?h, aby vysvobodil ?lov?ka z otroctvн h?нchu a v??nй smrti, se stal ?lov?kem a byl odsouzen na smrt cнrkevnнmi farizeji. V evangeliu se Jeћнљ sklбnн k h?нљnнk?m a projevuje jim milosrdnou lбsku, ale v??i farize?m uћнvб nejhrubљн vэrazy. Nazэvб je obнlenэmi hroby, hady, plemenem zmijн, pokrytci. Tito oficiбlnн zбstupci Boha na zemi ?нkali o Kristu, ћe se pominul na mysli (ћe je psychicky nemocnэ), ћe je posedlэ zlэm duchem, ћe zбzraky d?lб ve jmйnu Belzebuba, knнћete zlэch duch?. Jeћнљ jim na to odpov?d?l, ћe se tнm dopouљt?jн h?нchu proti Duchu svatйmu, kterй nebudou odpuљt?ny ani v tomto ani v budoucнm v?ku. Jeћнљ svй u?ednнky varoval p?ed kvasem farize?, to je p?ed pokrytectvнm. Po celэch 2000 let historie cнrkve tito farizeovй zneuћнvali ъ?ady v cнrkvi a ni?ili ji zevnit?. Kamenovali a zabнjeli Boћн proroky i pravdivou prorockou sluћbu v cнrkvi.

V ?em spo?нvб podstata problйmu cнrkevnнho farizeismu? V lidskй pэљe a v h?нchu, kterэ je v nбs. Cнrkevnн farizeovй jsou pro svй p?irozenй dary up?ednost?ovбni a stav?ni na prvnн mнsta, ale tito lidй neslouћн ani Kristu ani cнrkvi, ale slouћн sami sob?, svй kariй?e, a v podstat? antikristu. Svatэ Bernard z Clairvaux si bolestn? st?ћuje na tuto kastu ni?нcн Kristovo Tajemnй t?lo a vystupujнcн p?itom jako Jeho reprezentanti: „Kdyby povstal zjevnэ heretik, byl by vyhnбn a zanikl by. Ale koho te? vyћeneљ? Vљichni p?бtelй a p?ece vљichni nep?бtelй. Sluћebnнci Kristovi jsou, a slouћн antikristu.“ Takovн lidй se nikdy neobrбtili ke Kristu a pokud se obrбtili, jejich obrбcenн bylo ned?slednй. Jsou skute?n? obнlenэmi hroby. Pouћнvajн vzneљenй frбze, nahazujн zboћnй grimasy, sladkб slova, p?edstнranэ soucit, frбze o lбsce, jednot? a posluљnosti. Odmaskovat cнrkevnн farizeje je velmi t?ћkй. V?tљinou se projevн aћ v krizovй situaci, kdy je t?eba se rozhodnout – bu? ztratit vљechno pro Krista, anebo Krista zradit. Tu se odmaskuje Jidбљ?v duch, kterйho majн.


Jakэ je sou?asnэ stav katolickй cнrkve? Tйm?? na vљech teologickэch љkolбch katolickй cнrkve se ve?ejn? hlбsajн hereze, kterй vychбzejн ze dvou zбkladnнch ko?en?:

1) z historicko-kritickй teologie – pod maskou lepљнho pochopenн Pнsma svatйho a tzv. v?deckй exegeze dochбzн k ъplnйmu pop?enн ko?en? Boћнho slova a ke ztrбt? spasitelnй vнry.

a) je zpochybn?na Boћskб inspirace Pнsma svatйho. Bible je podle tйto metody pouhou historickou knihou na stejnй ъrovni s pohanskэmi mэty a bбjemi;

b) vљechny zбzraky v Pнsmu jsou zpochybn?ny a pop?eny;

c) je pop?eno Boћstvн Kristovo, Jeho vэkupnб smrt na k?нћi za naљe h?нchy i Jeho zmrtvэchvstбnн. Boћн evangelium je pop?eno a hlбsб se „lidskй evangelium“ faleљnйmu humanismu, za kterй dopadб dle Gal 1,8-9 prokletн.

2) z faleљnй ъcty k pohanstvн - deklaracн Nostra aetate o ъct? k jinэm nбboћenstvнm a gestem papeћe Jana Pavla II. v Assisi (1986) se cнrkev otev?ela synkretismu a prakticky byla pop?ena pravdivб misie. V d?sledku toho je pohanstvн se svou ъctou k dйmon?m poklбdбno za alternativnн cestu ke spбse. A toto je velkб hereze. Dne 14.1.2011 papeћ Benedikt XVI. nazna?il, ћe v ned?li 1.5.2011 mб bэt Jan Pavel II. vyhlбљen za blahoslavenйho. Tнmto gestem mб bэt cнrkvн nep?нmo schvбleno gesto v Assisi, kterй je proti podstat? a duchu celйho evangelia.

Jakэ je stav cнrkve a jakэ je stav ve sv?t?? Od 1.12.2009 v bэvalй k?es?anskй Evrop? vљechny stбty EU musely p?ijmout jako zбklad zбkonodбrstvн zvrбcenou homodiktaturu. Od roku 2005 byly jednotlivй stбty pomocн r?znэch podvod?, ъplatk? a manipulace nuceny, aby uzбkonily s?atky homosexuбl? a jejich prбvo adoptovat d?ti. Zбklad Lisabonskй smlouvy je postaven na homodiktatu?e. Pomocн povinnэch stбtnнch program? vnucujн toto myљlenн i tuto epidemii do celй Evropy. A nejen to, v tйto dob? mнsto toho, aby cнrkev byla prorockэm hlasem, d?lб pravэ opak. P?нkladem je Slovensko: V kv?tnu 2010 byla vyhlбљena prvnн gay-pride. Jako protest tэden p?edtнm skupina v??нcнch v tichй manifestaci hбjila morбlnн a duchovnн hodnoty k?es?anstvн. Oficiбlnн hierarchie skrze mluv?нho biskupskй konference tyto k?es?any zesm?љnil a s odvolбvkou na katolickэ katechismus gay-pride schvбlila. Ti, kte?н zastбvali biblickэ postoj a tradici celй katolickй cнrkve, kterэ byl vћdy v??i zvrбcenosti homosexuality negativnн, byli odsouzeni, ћe nesdнlejн katolickй u?enн.


Na Ukrajin? ex-kardinбl Huzar ve svй knize „Besedy s bl. L.Huzarem o postkonfesijnнm k?es?anstvн“ homosexualitu oficiбln? schvaluje.

Rovn?ћ kard. Schцnborn se v roce 2010 ve?ejn? vyjбd?il, ћe je t?eba reformovat ?нmskou kurii a ћe cнrkev se mб pozitivn? postavit k homosexuбl?m a za?нt jim umoћ?ovat cнrkevnнmi s?atky, jak je tomu uћ v n?kterэch protestantskэch cнrkvнch.

Toto, co se d?je, je doslova Sodoma Gomora. To je totбlnн zm?na, kterб je ovocem vyhnбnн Ducha svatйho z cнrkve a p?ijetн ducha sv?ta, coћ je zrada Krista i masovэ odpad od cнrkve, vnit?nн i zevn?jљн. V cнrkvi mнsto pokбnн se neustбle opakujн mantry o tolerantnosti. V podstat? jde o pop?enн h?нchu jako takovйho.

V rбmci tzv. cнrkevnнch dn? oficiбlnн cнrkevnн autority otev?en? propagujн homosexualitu (viz Mnichovskй dny po?бdanй arcibiskupstvнm Mnichov spolu s Luterбnskou cнrkvн).

Na mnohэch teologickэch fakultбch nem?ћe student pravdiv? ?нci, ћe homosexualita je h?нch a zvrhlost. Pokud by to ?ekl, byl by bu? donucen zm?nit sv?j postoj, anebo opustit katolickou teologickou fakultu.

V poslednн dob? doљlo k pedofilnнm skandбl?m kn?ћн a biskup?, a to v Americe, v Evrop? i Austrбlii. Ko?enem tohoto morбlnнho odpadu v katolickй cнrkvi je hlбsбnн herezн postavenэch p?edevљнm na dvou vэљe jmenovanэch zбkladech: 1) historicko-kritickй teologii a 2) faleљnй ъct? k pohanstvн.

Proto Synod biskup? Ukrajinskй pravov?rnй ?eckokatolickй cнrkve v n?kolika intervalech vyzval tйm?? vљechny katolickй biskupy, aby vyznali pravou vнru a od?ekli se herezн. Vэsledkem bylo, ћe ke dni 24.5. 2010 bylo zve?ejn?no, ћe 4872 biskup? sami sebe vylou?ili z cнrkve. Podle Boћн normy danй v Gal 1,8-9 na n? dopadlo prokletн – anathema: „Kdo by hlбsal jinй evangelium, budiћ proklet – anathema.“ Tedy na vљech kardinбlech a tйm?? na vљech biskupech katolickй cнrkve je Boћн prokletн. Od tй doby kn?ћн jimi vysv?cenн kn?ћнm nejsou a liturgii slouћн neplatn?. Oni sami uћ nezбkonn? okupujн cнrkevnн ъ?ady.


Prokletн se projevuje nejen na nбrodech Evropy zavбd?nнm antizбkon?, amorбlnosti a postupnou likvidacн k?es?anstvн, ale dopadб i na vљechny stбty, kde k?es?anstvн uћ d?нve zapustilo ko?eny. Nastбvб obdobн masovйho odpadu od katolickй cнrkve i od k?es?anstvн. Duch antikrista ni?н cнrkev uvnit? tak, jak by to nemohl u?init ћбdnэ totalitnн reћim. Miliony duљн jdou do zбhuby. Cнrkev mнsto toho, aby mobilizovala k?es?any jasnэmi a prorockэmi pastэ?skэmi listy, jimiћ by vybнzela k pokбnн a k pravdivйmu nбsledovбnн Krista, konб pravэ opak. Hereti?tн teologovй a odpadlн pastэ?i – biskupovй a kn?ћн – otevнrajн dve?e duchu antikrista a stбvajн se hroba?i cнrkve. Sami do Boћнho krбlovstvн nevchбzejн a druhэm to nedovolujн.

Sv?t sp?je k tichй genocid?. A nehrozn?jљн je, ћe apostati?tн pastэ?i k nн nejen ћe ml?н, ale naopak, podporujн ji. Cнrkevnн farizeovй likvidujн samotnй k?es?anstvн – jeho podstatu. Pokud se n?kdo ze sv?ta obrбtн a vejde do cнrkve, zjistн, ћe v tйto cнrkvi je stejnэ duch antikrista jako ve sv?t?. Cнrkev p?estala bэt mнstem spбsy i sv?tlem sv?ta. Stala se pohorљenнm, protoћe skrze zrбdnй hierarchy a heretickй teology vyhnala Ducha svatйho ze svйho st?edu.

B?h dбvб poslednн љanci, a tou je pokбnн. V ?em konkrйtn? dnes pokбnн spo?нvб? Ve zm?n? smэљlenн a ve zm?n? ducha. Mнsto heretickйho myљlenн, zakomponovanйho v r?znэch filosofiнch a teologiнch, je t?eba uv??it evangeliu (Mk 1,15). Mнsto ducha sv?ta a ducha antikrista je t?eba p?ijat Kristova Ducha a realizovat Jeho evangelium. Mнsto otev?enн se duch?m pohanskэch religiн se od nich distancovat a p?ijat Ducha evangelijnн radikбlnosti. Jeћнљ ?ekl: „Aћ na vбs sestoupн Duch svatэ, budete mэmi sv?dky v Jeruzalйm?, v Judsku aћ na konec zem?.“ (Sk 1,8)

Duch farizeismu v cнrkvi pouћнvб r?znй frбze o lбsce, o ekumenismu, o toleranci, o otev?enosti sv?tu, ale popнrб realitu h?нchu a bojkotuje pravdivй obrбcenн a pravdivou cestu pokбnн a nбsledovбnн Krista. Toto poklбdб za blбznovstvн. H?нch se popнrб a pokбnн se nahrazuje modernнmi psychologiemi. Pop?enнm h?нchu zanikб rozd?lenн dobra a zla, a proto nenн pot?eba ani konat pokбnн ani p?ijmout Spasitele. Toto myљlenн a odmнtnutн Krista jako jedinйho Spasitele vytvo?ilo podhoubн pro ducha antikrista.


Tzv. k?es?anskб Evropa a k?es?anskэ sv?t se stal antik?es?anskэm a otev?el dve?e duchu antikrista. A nynн buduje skrze zm?nu zбkonodбrstvн celэ systйm antihodnot, kterй bude nekompromisn? vnucovat kaћdйmu obyvateli Evropy. Љkola, kterб mб slouћit k vэchov? d?tн, nynн konб pravэ opak – prosazuje antivэchovu, demoralizaci skrze tzv. sexuбlnн vэchovu a propagaci homosexuality. Zdravotnictvн mб chrбnit zdravн, dnes konб opak – zprost?edkovбvб smrt (eutanбzie, aborty, vakcinace, um?le vyvolanй pandemie). Soudnictvн – v rбmci homodiktatury budou vinнci chrбn?ni a nevinni trestбni. Stбt, kterэ mб chrбnit d?ti a rodinu, ni?н rodinu a vytvб?н um?lй sirotky (juvenilnн justice).

Bэvalб k?es?anskб ъzemн jsou proniknuta duchem zvrбcenosti. V?tљina uћ nerozliљuje zбkladnн lidskй hodnoty a nerespektuje zбkladnн mezilidskй vztahy.

Toto nejv?tљн prokletн v d?jinбch lidstva, jakй dopadб na celou spole?nost, majн na sv?domн faleљnн proroci – hereti?tн teologovй a faleљnн apoљtolovй (apostatickб hierarchie). Cнrkev pod vedenнm t?chto zrбdc? nenн sv?tlem ani cestou ke spбse, ale je tmou a cestou do zбhuby. Tito odpadlн pastэ?i nesou zodpov?dnost za p?ipravovanou genocidu nбrod?, tedy za peklo na zemi i po smrti. Kdyby Jeћнљ p?iљel nynн, nic jinйho by ne?ekl, neћ to, co ?ekl p?ed 2000 lety: „Metanoite – zm??te myљlenн a v??te evangeliu!“ (Mk 1,15) „Kdo uv??н, bude spasen, a kdo neuv??н, bude zavrћen.“ (Mk 16,16)


Duchovnн diagnуzu zpracovali biskupovй Synodu UPHKC Lvov, 21.1.2011